lt
En

Karjeros galimybės

Tuos, kurie nuosekliai siekia tikslo, sugeba bendradarbiauti, kviečiame dirbti ar atlikti praktiką Nacionalinėje teismų administracijoje. Prisidėkite prie mūsų komandos!

Jei norite dirbti Nacionalinėje teismų administracijoje ir tarp esamų darbo pasiūlymų nėra Jums tinkamo, el. paštu giedre.katilauskiene@teismai.lt galite atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą informaciją, koks darbas Jus domintų. 

 ***

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) ieško naujo kolektyvo nario Informacinių technologijų skyriaus specialisto (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

 Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (gali būti paskutinių kursų studentas);
 2. turėti darbo patirties:
  • administruojant vietinius (LAN) ir globalius (WAN) kompiuterinius tinklus;
  • administruojant Linux ir Windows tarnybines stotis su AD ir IIS;
  • administruojant VMware virtualizuotas platformas;
  • administruojant duomenų masyvus.

 Pagrindinės funkcijos:

 1. administruoti teismų tinklą, koordinuoti teismų informacinių technologijų specialistų bei teismų tinklą aptarnaujančių specialistų darbą, siekiant šalinti gedimus šiame tinkle;
 2. administruoti teismų tinklo saugumo sistemą;
 3. administruoti Administracijos ir teismų informacinių sistemų naudojamas tarnybines stotis ir kitus infrastruktūros objektus, atlikti reikiamus atnaujinimus, konfigūravimo darbus;
 4. administruoti Administracijos vidinį kompiuterių tinklą;
 5. teikti metodinę ir dalykinę pagalbą Administracijos kompiuterių vartotojams;
 6. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti Administracijos ir (ar) kitų institucijų vykdomuose informacinių technologijų diegimo projektuose.

Jeigu susidomėjote ir norite prisijungti prie kompetentingo, iniciatyvaus bei draugiško Administracijos kolektyvo, savo gyvenimo aprašymą siųskite Administravimo skyriui el. paštu giedre.katilauskiene@teismai.lt.  

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 251 4124, (8 5) 251 4186.

 Atrinkti kandidatai bus informuoti.

 ***

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) ieško projekto vadovo  (darbuotojas, dirbantis projekte „Visuomenės pasitikėjimo teismais didinimas“ pagal darbo sutartį).

PROJEKTO VADOVAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Numatomas projekto terminas 24 mėn. (2 val. per d.d.)
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,6 iki 10,5.

1. Projekto vadovas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš tarptautinės finansinės paramos. Ši pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybė yra reikalinga tinkamam Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ projekto „Visuomenės pasitikėjimo teismais didinimas“ (toliau - Projektas) įgyvendinimui užtikrinti.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis));
4.2. per pastaruosius 5 metus turėti ne mažiau negu 3 metų vadovaujamojo darbo patirties;
4.3. per pastaruosius 5 metus turėti ne mažiau negu 3 metų tarptautinės paramos finansuojamų projektų administravimo ar valdymo patirties mokymų, ir (ar) sociologinių tyrimų, ir (ar) mokslinių tyrimų srityje;
4.4. per pastaruosius 5 metus būti įvykdžius ne mažiau negu 1 projektą, kurio naudos gavėjai buvo teisėsaugos ir (ar) teisėtvarkos institucijos;
4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, teismų veiklą, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir administravimą;
4.6. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas ir priimti sprendimus;
4.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;
4.8. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
4.9. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmuo – B2);
4.10. būti įgijus projektų valdymo žinių;
4.10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina sklandų Projekto veiklų įgyvendinimą, laikantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, kitų susijusių teisės aktų, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties, suderintų Projekto terminų, biudžeto ir sąlygų ir kt;
5.2. organizuoja ir kontroliuoja su Projektu dirbančių darbuotojų darbą, esant poreikiui formuoja ekspertų komandas, reikalingas efektyviam Projekto įgyvendinimui;
5.3. prognozuoja ir kontroliuoja Projekto lėšų panaudojimą, užtikrina išlaidų atitikimą tinkamų išlaidų kategorijai;
5.4. organizuoja ir kontroliuoja mokėjimo dokumentų rengimą ir jų teikimą kompetentingoms institucijoms;
5.5. vykdo nuolatinę Projekto įgyvendinimo priežiūrą, nuolat seka Projekto eigą, kontroliuoja Projekto terminų atitikimą;
5.6. užtikrina tinkamą Projektui įgyvendinti reikalingų viešųjų pirkimų organizavimą, stebi viešųjų pirkimų konkursų eigą, Projekto viešųjų pirkimų dokumentaciją teikia Administracijos viešuosius pirkimus atliekantiems subjektams;
5.7. prižiūri Projekto įgyvendinimui skirtų sutarčių su tiekėjais projekto rengimą ir sudarytų sutarčių vykdymą;
5.8. bendrauja (lietuvių ir anglų kalba) su Projekto partneriais, VšĮ Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA), teismais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, Projekto veiklas vykdančiais tiekėjais, užtikrina informacijos teikimą laiku, dalyvauja susitikimuose;
5.9. priežiūros, kontrolės tikslais ar dėl iškilusios būtinybės užtikrina tinkamą Projekto vykdymą vietoje, vyksta į teismus, į tiekėjų vykdomų mokymų ar kitų Projekto veiklų vykdymo vietas;
5.10. prižiūri Projekto finansavimo ir administravimo sutartis;
5.11. planuoja Projekto viešinimo veiklas ir užtikrina tinkamą jų vykdymą;
5.12. atsiskaito ESFA ir kitoms suinteresuotoms institucijoms už Projekto veiklas, rezultatus, teikia ataskaitas, mokėjimų prašymus;
5.13. užtikrina tinkamą su Projektu susijusių dokumentų saugojimą;
5.14. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
5.15. vykdo kitus Administracijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo su Projekto vykdymu susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Projekto tikslai ir rezultatai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 210 5397.

***

 

Kviečiame atlikti praktiką Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje.

Teisės studijų programos (trečio ir aukštesnių kursų) studentai kviečiami atlikti praktiką Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje.

Praktikantai turės galimybę susipažinti su Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus veikla ir pagrindinėmis funkcijomis, skyriaus veiklai aktualiais įstatymais ir jų taikymu. Studentai galės įgyti patirties rengiant teisėjų tarptautinius mokymus, teikiant atsakymus į tarptautinių institucijų paklausimus bei organizuojant tarptautinius renginius Lietuvoje. Kadangi darbinės funkcijos bus tiesiogiai susiję su nuolatiniu bendravimu su užsienio šalių partneriais, praktikantas turi labai gerai mokėti anglų kalbą.

Minimali praktikos trukmė – 1 mėnuo.

Kandidatų laiškų laukiame el. paštu  giedre.katilauskiene@teismai.lt

Daugiau informacijos tel. (85) 251 4186 , el. p. giedre.katilauskiene@teismai.lt

***