Karjeros galimybės

Tuos, kurie nuosekliai siekia tikslo, sugeba bendradarbiauti, kviečiame dirbti ar atlikti praktiką Nacionalinėje teismų administracijoje. Prisidėkite prie mūsų komandos!

Jei norite dirbti Nacionalinėje teismų administracijoje ir tarp esamų darbo pasiūlymų nėra Jums tinkamo, el. paštu giedre.katilauskiene@teismai.lt galite atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą informaciją, koks darbas Jus domintų.  

***

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) ieško naujo kolektyvo nario Informacinių technologijų skyriaus specialisto (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

 Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (gali būti paskutinių kursų studentas);
 2. turėti darbo patirties:
  • administruojant vietinius (LAN) ir globalius (WAN) kompiuterinius tinklus;
  • administruojant Linux ir Windows tarnybines stotis su AD ir IIS;
  • administruojant VMware virtualizuotas platformas;
  • administruojant duomenų masyvus.

 Pagrindinės funkcijos:

 1. administruoti teismų tinklą, koordinuoti teismų informacinių technologijų specialistų bei teismų tinklą aptarnaujančių specialistų darbą, siekiant šalinti gedimus šiame tinkle;
 2. administruoti teismų tinklo saugumo sistemą;
 3. administruoti Administracijos ir teismų informacinių sistemų naudojamas tarnybines stotis ir kitus infrastruktūros objektus, atlikti reikiamus atnaujinimus, konfigūravimo darbus;
 4. administruoti Administracijos vidinį kompiuterių tinklą;
 5. teikti metodinę ir dalykinę pagalbą Administracijos kompiuterių vartotojams;
 6. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti Administracijos ir (ar) kitų institucijų vykdomuose informacinių technologijų diegimo projektuose.

Jeigu susidomėjote ir norite prisijungti prie kompetentingo, iniciatyvaus bei draugiško Administracijos kolektyvo, savo gyvenimo aprašymą siųskite Administravimo skyriui el. paštu giedre.katilauskiene@teismai.lt.  

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 251 4124, (8 5) 251 4186.

 Atrinkti kandidatai bus informuoti.

 ***

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) ieško Informacinių technologijų skyriaus specialisto - teisininko (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

Reikalavimai:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos veiklą, informacines technologijas, duomenų saugą;

- sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus.

Pagrindinės funkcijos:

- dalyvauti rengiant Valstybės investicijų programoje numatytų teismų investicijų projektus informacinių technologijų srityje;

- dalyvauti rengiant paraiškas Europos struktūrinių fondų bei kitos tarptautinės paramos investicijoms gauti;

- dalyvauti įgyvendinant Europos struktūrinių fondų bei kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, susijusius su informacinių technologijų plėtra ir modernizavimu teismuose, teismų savivaldos institucijose ir Administracijoje; 

-  rengti teismų savivaldos institucijų ir Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su informacinių technologijų veiklos teismuose, teismų savivaldos institucijose ir Administracijoje reglamentavimu, informacinių sistemų, reikalingų teismų, teismų savivaldos institucijų ir Administracijos funkcijų vykdymui saugos reglamentavimu, dalyvauti juos rengiant, teikti išvadas;

- dalyvauti teismams reikalingų paslaugų informacinių technologijų srityje, kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos viešojo pirkimo dokumentų rengimo, tiekėjų pasiūlymų vertinimo, sutarčių sudarymo, vykdymo procesuose.

Atlyginimas: sutartinis.

Darbo laikas: visa darbo diena.

 Mes siūlome:

 • Įdomų ir atsakingą darbą;
 • Geras darbo sąlygas;
 • Draugišką darbo atmosferą;
 • Karjeros galimybes;
 • Tobulėjimo galimybes;
 • Visas socialines garantijas.

Norinčius prisijungti prie Administracijos komandos, kviečiame siųsti savo gyvenimo aprašymą Administravimo skyriui el. paštu giedre.katilauskiene@teismai.lt

 Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 251 4186.

 Atrinkti kandidatai bus informuoti.

***

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) ieško Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto  (pakaitinis valstybės tarnautojas).

TEISĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Pareigybės lygis – A.

Pareigybės kategorija – 13.

PASKIRTIS

Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją padėti užtikrinti teismų nepriklausomumą ir organizacinį savarankiškumą, teismų sistemos organizacinės veiklos efektyvumą, atlikti teismų veiklos analizę, užtikrinti tinkamą teisės aktų projektų rengimą bei dokumentų rengimo principų laikymąsi, dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams bei siekti, kad Lietuvos teismų sistema veiktų efektyviai.

III. VEIKLOS SRITYS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė ir specialiojoje veiklos srityje – teismų savivaldos institucijų veiklos užtikrinimas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. mokėti užsienio kalbą – anglų, vokiečių, rusų arba prancūzų (pažengusio vartotojo lygmuo – B1).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJO

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir apibendrina materialinės ir procesinės teisės pažeidimų, lemiančių teismo sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pakeitimą bei panaikinimą, pagrindus ir tendencijas;

7.2. renka informaciją ir daro apibendrinimus apie teismų administracinę veiklą ir teismų organizacinį darbą;

7.3. atlieka teismų administracinės ir organizacinės veiklos tyrimus, analizes, apibendrinimus, išskyrus teisingumo vykdymą, teikia pasiūlymus dėl teismų administracinės veiklos ir organizacinio darbo susijusių teisės aktų tobulinimo;

7.4. analizuoja valstybės institucijų, įstaigų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir teikia siūlymus bei pastabas;

7.5. pagal kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant, teikia išvadas dėl kitų Skyrių parengtų teisės aktų projektų;

7.6. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus teismų savivaldos institucijų bei teismų veiklos klausimais, dalyvauja juos rengiant, teikia teisines išvadas;

7.7. pagal kompetenciją konsultuoja teismų darbuotojus teismų darbo organizavimo ir administracinės veiklos (išskyrus teisingumo vykdymą) klausimais;

7.8. nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7.9. pagal kompetenciją rengia teismų savivaldos institucijų teisės aktų, sprendimų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus;

7.10. pagal kompetenciją rengia medžiagą Visuotiniam teisėjų susirinkimui, Teisėjų tarybos posėdžiams;

7.11. pagal kompetenciją teikia teisines išvadas dėl Skyriui pateiktų Administracijos sudaromų sutarčių;

7.12. pagal kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia turimą teismų statistinę informaciją;

7.13. koordinuoja funkcijų, susijusių su teismine mediacija, vykdymą Administracijoje ir teismuose;

7.14. informuoja teismus ir Administracijos darbuotojus apie svarbiausius įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, susijusius su Administracijos bei teismų veiklos organizavimu;

7.15. tvirtina Administracijos dokumentų kopijas;

7.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis;

7.17. įgaliojus Administracijos direktoriui atstovauja Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

7.18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo bei Administracijos vadovybės su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

Norinčius prisijungti prie Administracijos komandos, kviečiame dokumentus pateikti el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 251 4186.

 ***

Kviečiame atlikti praktiką Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje.

Teisės studijų programos (trečio ir aukštesnių kursų) studentai kviečiami atlikti praktiką Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje.

Praktikantai turės galimybę susipažinti su Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus veikla ir pagrindinėmis funkcijomis, skyriaus veiklai aktualiais įstatymais ir jų taikymu. Studentai galės įgyti patirties rengiant teisėjų tarptautinius mokymus, teikiant atsakymus į tarptautinių institucijų paklausimus bei organizuojant tarptautinius renginius Lietuvoje. Kadangi darbinės funkcijos bus tiesiogiai susiję su nuolatiniu bendravimu su užsienio šalių partneriais, praktikantas turi labai gerai mokėti anglų kalbą.

Minimali praktikos trukmė – 1 mėnuo.

Kandidatų laiškų laukiame el. paštu  giedre.katilauskiene@teismai.lt

Daugiau informacijos tel. (85) 251 4186 , el. p. giedre.katilauskiene@teismai.lt

***

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus