Karjeros galimybės

Tuos, kurie nuosekliai siekia tikslo, sugeba bendradarbiauti, kviečiame dirbti ar atlikti praktiką Nacionalinėje teismų administracijoje. Prisidėkite prie mūsų komandos!

Jei norite dirbti Nacionalinėje teismų administracijoje ir tarp esamų darbo pasiūlymų nėra Jums tinkamo, el. paštu giedre.katilauskiene@teismai.lt galite atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą informaciją, koks darbas Jus domintų.  

***

Nacionalinė teismų administracija ieško naujo kolektyvo nario Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 13 kategorija)

Skelbimo nr.: 36061

Skelbimo data: 2017-07-26

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKa

1. Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Finansų ir biudžeto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) ir Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Mokymo centras) finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu bei kitais teisės aktais, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų Administracijos ir Mokymo centro finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymas ir buhalterinė apskaita (finansų administravimas, finansavimo sumų ir atsiskaitymų apskaita).

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Administracijos, teismų savivaldos veiklą, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešojo sektoriaus finansinę atskaitomybę, tarp jų ir nurodytas sritis reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.5. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti dokumentų rengimo principus;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJO

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko Administracijos ir Mokymo centro buhalterinę apskaitą pagal šioms pareigoms priskirtą veiklos sritį;

7.2. sudaro, tikrina ir registruoja Administracijos ir Mokymo centro mokėjimo paraiškas Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemoje (toliau – BAFVS) ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS), kai valstybės biudžeto lėšos pervedamos iš valstybės iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams, kad būtų užtikrintas savalaikis atsiskaitymas su tiekėjais;

7.3. sudaro, tikrina ir registruoja Administracijos ir Mokymo centro mokėjimo paraiškas BAFVS ir VBAMS, kai valstybės biudžeto lėšos pervedamos iš valstybės iždo sąskaitos į bankų sąskaitas, kad būtų užtikrintas lėšų poreikis Administracijos ir Mokymo centro veiklai vykdyti;

7.4. vykdo Administracijos ir Mokymo centro mokėjimų tiekėjams kontrolės procedūras, duomenų eksportą į ministerijos organizacinį lygį bei mokėjimo būklės importą iš ministerijos organizacinio lygio VBAMS, siekiant užtikrinti Administracijos ir Mokymo centro tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą, atlieka VBAMS metų pabaigos ir pradžios procedūras;

7.5. surenka iš atsakingų Skyriaus darbuotojų informaciją apie Administracijos ir Mokymo centro asignavimų poreikį ir teikia asignavimų prognozes VBAMS;

7.6. papildo bei koreguoja tiekėjų bylą VBAMS, kad būtų užtikrintas savalaikis atsiskaitymas su Administracijos ir Mokymo centro tiekėjais;

7.7. vykdo Administracijos ir Mokymo centro finansavimo sumų apskaitą;

7.8. rengia ir teikia nustatytais terminais pažymas teismams apie Administracijos perduotas finansavimo sumas bei Administracijos ir Mokymo centro pažymas dėl finansavimo sumų finansuojantiems viešojo sektoriaus subjektams;

7.9. suderina Administracijos ir Mokymo centro su viešojo sektoriaus subjektais per ataskaitinį laikotarpį vykusias tarpusavio operacijas ir teikia informaciją Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

7.10. užtikrina Administracijos ir Mokymo centro finansavimo sumų teisingą duomenų pateikimą finansinės atskaitomybės formose;

7.11. užtikrina bendradarbiavimą su teismais pagal vykdomas funkcijas, teikia metodinę ir dalykinę pagalbą teismams buhalterinės apskaitos klausimais;

7.12. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir patarimus Administracijos ir Mokymo centro buhalterinės apskaitos politikos parinkimo finansavimo sumų klausimais;

7.13. pagal kompetenciją rengia teismų savivaldos institucijų, Administracijos teisės aktų ir kitų dokumentų, Mokymo centro dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant, teikia išvadas;

7.14. nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus pagal savo veiklos sritį bei imasi priemonių iškilusiems klausimas spręsti;

7.15. tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, parengia perduoti ir perduoda į Administracijos archyvą;

7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Administracijos tikslai.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentų pateikimo būdas:                  el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:        L. Sapiegos g. 15, Vilnius LT-10312

Telefonas:     5 2514186

El. paštas:      giedre.katilauskiene@teismai.lt

 ***

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) ieško naujo kolektyvo nario Informacinių technologijų skyriaus specialisto (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

 Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (gali būti paskutinių kursų studentas);
 2. turėti darbo patirties:
  • administruojant vietinius (LAN) ir globalius (WAN) kompiuterinius tinklus;
  • administruojant Linux ir Windows tarnybines stotis su AD ir IIS;
  • administruojant VMware virtualizuotas platformas;
  • administruojant duomenų masyvus.

 Pagrindinės funkcijos:

 1. administruoti teismų tinklą, koordinuoti teismų informacinių technologijų specialistų bei teismų tinklą aptarnaujančių specialistų darbą, siekiant šalinti gedimus šiame tinkle;
 2. administruoti teismų tinklo saugumo sistemą;
 3. administruoti Administracijos ir teismų informacinių sistemų naudojamas tarnybines stotis ir kitus infrastruktūros objektus, atlikti reikiamus atnaujinimus, konfigūravimo darbus;
 4. administruoti Administracijos vidinį kompiuterių tinklą;
 5. teikti metodinę ir dalykinę pagalbą Administracijos kompiuterių vartotojams;
 6. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti Administracijos ir (ar) kitų institucijų vykdomuose informacinių technologijų diegimo projektuose.

Jeigu susidomėjote ir norite prisijungti prie kompetentingo, iniciatyvaus bei draugiško Administracijos kolektyvo, savo gyvenimo aprašymą siųskite Administravimo skyriui el. paštu giedre.katilauskiene@teismai.lt.  

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 251 4124, (8 5) 251 4186.

 Atrinkti kandidatai bus informuoti.

 ***

Kviečiame atlikti praktiką Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje.

Teisės studijų programos (trečio ir aukštesnių kursų) studentai kviečiami atlikti praktiką Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriuje.

Praktikantai turės galimybę susipažinti su Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus veikla ir pagrindinėmis funkcijomis, skyriaus veiklai aktualiais įstatymais ir jų taikymu. Studentai galės įgyti patirties rengiant teisėjų tarptautinius mokymus, teikiant atsakymus į tarptautinių institucijų paklausimus bei organizuojant tarptautinius renginius Lietuvoje. Kadangi darbinės funkcijos bus tiesiogiai susiję su nuolatiniu bendravimu su užsienio šalių partneriais, praktikantas turi labai gerai mokėti anglų kalbą.

Minimali praktikos trukmė – 1 mėnuo.

Kandidatų laiškų laukiame el. paštu  giedre.katilauskiene@teismai.lt

Daugiau informacijos tel. (85) 251 4186 , el. p. giedre.katilauskiene@teismai.lt

***