Norvegijos finansinio mechanizmo programa

2009-2014 m. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMA PROGRAMA LT 13 „EFEKTYVUMAS, KOKYBĖ IR SKAIDRUMAS LIETUVOS TEISMUOSE“

2013 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Nacionalinė teismų administracija pasirašė sutartį dėl programos Nr. LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ (toliau – Programos) įgyvendinimo, kuri finansuojama Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Pagrindinis 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“(Programa) tikslas – nešališkesnė ir efektyvesnė teismų sistema.Programos operatorius - Nacionalinė teismų administracija
Donarų programos partneris - Norvegijos teismų administracija

Vykdant Programą bus įgyvendinti trys tiesioginio finansavimo projektai (iš anksto nustatyti galimi pareiškėjai):

Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas).

Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą. 

Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas.

Projektų pareiškėjai ir vykdytojai divšalių santykių plėtojimui įgyvendindami projektus galės naudoti Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. IV ketvirtis – 2017 m. II ketvirtis.

Teismai prieš ir po "Norway Grants"

5 klausimai teismui – kuo mes galime padėti tau


 

AKTUALIJOS

2017 m. birželio mėn. patvirtintos projektų "Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas)", "Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą", "Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas" galutinės ataskaitos (projektai sėkmingai įgyvendinti, pasiekti visi suplanuoti rodikliai).

2017 m. balandžio 6 d. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ baigiamasis renginys.

2017 m. kovo 3 d. tarptautinėje konferencijoje „Šeimos bylos (smurtas artimoje aplinkoje): tarpinstitucinis bendradarbiavimas“.

2016 m. gruodžio 15 d. nuo 9 val. Vilniuje vyks konferencija „Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo įtaka teismo proceso efektyvumui“. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos, Norvegijos ir Vokietijos teismų ir kitų teisėsaugos institucijų atstovai. Bus skaitomi pranešimai teisėjų, advokatų ir prokurorų vaidmens teisminiame procese, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo temomis, vyks minėtų institucijų atstovų diskusija. RENGINIO PROGRAMA

2016 m. spalio 7 d. Druskininkuose vyks Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2016 m. rugsėjo 9 d. elektroniniu paštu vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2016 m. gegužės 26 d., 10.30 val. Vilniuje, Nacionalinėje teismų administracijoje, vyks Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2016 m. kovo 15 d. Bukarešte vyks Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2016 m. vasario 26 d. elektroniniu paštu vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis balandžio 7–8 dienomis Bukarešte vyksiančio Dvišalio fondo finansuojamo tarptautinio seminaro organizavimo klausimu.

2016 m. vasario 1 d. elektroniniu paštu vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2016 m. sausio 12 d.  Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-8-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – Ekspertų susitikimas Prahoje ruošiantis tarptautiniam seminarui  „Teismų sprendimų motyvavimas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika – kaip išvengti žmogaus teises pažeidžiančių sprendimų“  – 796 Eur (pridedamas įsakymas).

2016 m. sausio 12 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-9-(1.1) pratęstas Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos Tarptautinis seminaras “Teismo sprendimų motyvai ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika – kaip išvengti sprendimų pažeidimų” lėšų įsisavinimo terminas iki 2016 m. gruodžio 31 d. (pridedamas įsakymas).

2016 m. sausio 12 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-9-(1.1) praplėstas Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuojamų veiklų sąrašas (įsakymas pridedamas).

2016 m. sausio mėn. 11 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis elektroniniu paštu.

2015 m. gruodžio mėn. 7 d. Osle vyks Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2015 m. lapkričio mėn. buvo parengtas ir išleistas metodinis leidinys Teismų komunikacijos vadovas“,  skirtas Lietuvos teisėjams, ryšių su visuomene specialistams bei kitiems teismo darbuotojams, tiesiogiai bendraujantiems su žiniasklaida ir visuomenės atstovais. Metodiniame leidinyje aptariami ne tik bendri principai, bet ir pateikiami praktiniai patarimai, schemos ir šablonai, kurie gali būti naudingi organizuojant spaudos konferencijas, rengiant informacinius pranešimus žiniasklaidai arba atsakant į žurnalistų pateiktus klausimus.

2015 m. lapkričio 4 d. pasirašyta Rankinių metalo detekcijos ieškiklių pirkimo sutartis. Planuojama iki  š. m. pabaigos 18 Lietuvos teismų aprūpinti rankiniai metalo detekcijos ieškikliais.

2015 m. spalio 26 d. d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-171-(1.1) pakeistas 2013 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 6P-218-(1.1) „Dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išdėstant aprašą ir jo priedus nauja redakcija.

2015 m. spalio 22 d. kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu buvo suorganizuota tarptautinė konferencija „Aiškus ir suprantamas teismo sprendimas: tikrovė ir siekiamybė“, kurios tikslas paskatinti teisėjų bendruomenę daugiau dėmesio skirti sprendimų surašymo kokybei ir motyvavimui. Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo ir savo patirtimi dalinosi teisminių sistemų atstovai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Norvegijos. Daugiau apie įvykusią tarptautinę konferenciją kviečiame susipažinti čia.

2015 m. spalio mėn. baigti virtualios teismo posėdžių salės pritaikymo naudotis mobiliaisiais įrenginiais adaptavimo darbai. Virtualioje teismo posėdžių salėje, kuri pasiekiama adresu sale.teismai.lt, galima susipažinti su teismo posėdžių salės išdėstymu, teismo posėdyje dalyvaujančiais asmenimis – teisėju, advokatu, kaltinamuoju, liudytoju, nukentėjusiuoju, proceso stebėtoju ir kt.

2015 m. spalio mėn. pradėtas vykdyti antrasis modernizacijos etapas – 335 Lietuvos teismų posėdžių salių aprūpinimas garso įrašymo ir įgarsinimo įranga.

2015 m. spalio mėn. baigti „Modernių valdymo principų ir metodų taikymo bei strateginio planavimo mokymai“ Lietuvos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos vadovaujančiam personalui, siekiant stiprinti teismų ir Nacionalinės teismų administracijos vadovų gebėjimus efektyviai valdyti jų institucijose vykstančius procesus ir pokyčius, numatyti galimas rizikas ir stiprinti vidinės bei išorinės komunikacijos įgūdžius. Mokymuose buvo apmokyta 140 teismų ir Nacionalinės teismų administracijos vadovų.

2015 m. rugsėjo 28-29 d. dešimt Lietuvos teisėjų iš Lietuvos Aukščiausiojo ir Apeliacinio teismų ir vienas ekspertas vyko į tarptautinį seminarą Liubline (Lenkija) „Teismo sprendimų motyvai ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika – kaip išvengti sprendimų pažeidimo“. Šis seminaras yra  vienas iš seminarų ciklo dalių, skirtų gilinti žinias Europos Žmogaus Teisių konvencijos taikymo srityje ir pasidalinti gerąja šios Žmogaus Teisių Konvencijos taikymo patirtimi.

2015 m. rugsėjo 17 d. Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija „Nevyriausybinės organizacijos ir teismai: kartu į pagalbą liudytojams ir nusikaltimų aukoms“, kurioje dalyvavo Lietuvos, D. Britanijos ir Norvegijos teisėsaugos atstovai. Daugiau apie įvykusią tarptautinę konferenciją kviečiame susipažinti čia.

2015 m. rugsėjo mėn. įvyko dvi paskutinės Mokymų projekte suplanuotos stažuotės Jungtinėje Karalystėje, Jos Didenybės teismų ir tribunolų tarnyboje ir Islandijos Aukščiausiajame teisme, skirtos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovų kompetencijų gerinimui teismų komunikacijos ir baudžiamosios teisės srityse.

2015 m. rugsėjo mėn. buvo išleistas leidinys  „Asmenų aptarnavimo teismuose standartas“ (toliau – Standartas). Šis leidinys skirtas teismų atstovams, tiesiogiai bendraujantiems su į teismą besikreipiančiais asmenimis (pvz., raštinės specialistams, teismo posėdžių sekretoriams, budėtojams ir kt. personalui). Jo paskirtis - pagelbėti teismo darbuotojų kasdienėje veikloje ir sudėtingose situacijose. Daugiau informacijos apie Standartą galima rasti čia.

2015 m. rugpjūčio 25 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (el. paštu).

2015 m. rugpjūčio 10 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (el. paštu).

2015 m. rugpjūčio 3 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (vaizdo konferencija).

2015 m. rugpjūčio mėn. buvo pradėti „Teisminės mediacijos taikymo mokymai“, skirti Lietuvos teismų teisėjams ir teisėjų padėjėjams. Mokymų tikslas – suteikti kuo išsamesnių žinių apie teisminės mediacijos taikymo procesą, mokyti taikyti teisminės mediacijos procedūrą. Iki 2016 m. sausio pabaigos šių mokymų metu planuojama apmokyti 589 asmenis.

2015 m. liepos mėn.  išleistas papildomas tiražas lankstinukų liudytojams ir nukentėjusiesiems teisme „Kaip elgtis, jei esi pakviestas liudyti? Liudytojas ir nukentėjusysis teisme“. Lankstinukai bus išplatinti Lietuvos teismams (projektas „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“).

2015 m. liepos mėn.  parengta Galimybių studija dėl saugumo principų įgyvendinimo Lietuvos teismuose. Studija rengta pagal projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“.

2015 m. birželio 25 d. pradėti 16 ak. val. Paslaugų teikimo kokybės teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje gerinimo mokymai, kurie bus vykdomi iki 2016 m. sausio mėn. Mokymai skirti teismų atstovams: posėdžių sekretorėms, raštinės darbuotojams, kt. teismo administracijos personalui bei Nacionalinės teismų administracijos atstovams (projektas ,,Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“).

2015 m. birželio 22 d.  baigėsi  Lietuvos teisėjams skirti 16 akad. val. tarptautiniai mokymai „Efektyvaus Europos Sąjungos teisės taikymas“, kurie buvo vykdomi nuo 2015 m. vasario. Mokymuose dalyvavo 187 teisėjai. Mokymų medžiaga yra prieinama teismų intranete. Mokymai organizuoti pagal projektą „Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“.

2015 m. birželio mėn. įvykdytos dvi stažuotes į Nacionalinę Norvegijos Karalystės teismų administraciją. Stažuotės buvo skirtos susipažinti su Norvegijos Karalystės teismų sistemos komunikacijos strategija ir su Norvegijos teismų strateginio planavimo, biudžetų formavimo praktika, pasidalinti gerąją šalių patirtimi. Stažuotės organizuotos pagal projektą cTeismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“.

Nuo 2015 m. birželio mėn. sėkmingai vykdomi „Paslaugų teikimo kokybės gerinimo mokymai“ Lietuvos Respublikos teismų  posėdžių sekretorėms, raštinės darbuotojams, kt. teismo administracijos ir Nacionalinės teismų administracijos personalui. Per 5 mėnesius šiuose mokymuose buvo apmokyti 680 teismų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovai. Iš viso numatyta apmokyti  831 teismų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovus.

2015 m. balandžio – birželio mėn. įvykdytas pirmasis Lietuvos teismų posėdžių salių modernizavimo etapas – 55 Lietuvos teismai aprūpinti tarnybinėmis stotimis, skirtomis posėdžių garso įrašams saugoti. Vykdant numatytą veiklą, Nacionalinė teismų administracija savo patalpose praplėtė diskinę saugyklą garso įrašų kopijų saugojimui.

2015 m. gegužės 29 d. baigti mokymai „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“,  kuriuose apmokyta 600 teismų ir NVO atstovų. Išleistas specializuotas leidinys „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“, su kuriuo susipažinti galite čia. Mokymai organizuoti ir leidinys išleistas pagal projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“.

2015 m. gegužės 28 d. Nacionalinėje teismų administracijoje viešėjo Norvegijos teismų administracijos ekspertas Matsas Bergas. Susitikimo metu aptarta LITEKO modernizacijos ir integracijos galimybių studija ir techninė specifikacija (projektas „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“).

2015 m. gegužės 18 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (vaizdo konferencija).

2015 m. gegužės mėn. parengta teismų informacinės sistemos LITEKO modernizavimo ir integracijos galimybių studija. Studija parengta pagal projektą „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“.

2015 m. balandžio–gegužės mėn. 55 Lietuvos teismuose įrengtos tarnybinės stotys, skirtos posėdžių garso įrašams saugoti, ir praplėsta diskinė saugykla garso įrašų kopijoms saugoti (projektas „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“).

2014 m. kovo–2015  m.  gegužės mėn. sėkmingai suorganizuotos septynios stažuotės į Belgiją, Olandiją, Italiją, Austriją, Vokietiją bei Norvegiją, skirtos pasisemti žinių ir pasidalinti gerąja patirtimi bylų skirstymo, teisminės mediacijos praktinio taikymo, teisinių institucijų bendradarbiavimo, tarptautinių sutarčių įgyvendinimo ir teismų praktikos, teismų darbo organizavimo, teisėjų kvalifikacijos kėlimo klausimais ir kt. teismų veiklos praktiniais aspektais (projektas ,,Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“).

2015 m. sausio–gegužės mėn. laikotarpiu parengtas ir išleistas „Saugumo vadovas“ – specializuotas metodinis leidinys, skirtas teismuose užtikrinti saugumą ir jį valdyti kritinių situacijų metu. Su el. leidinio versija kviečiame susipažinti čia (projektas „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“).

2015 m. balandžio 23 d. pasibaigė nuo 2014 m. lapkričio 6 d.  vykdyti 24 ak. val. Bendravimo su žiniasklaida ir visuomene mokymai Lietuvos teismų ir NTA atstovams, kurių metu buvo apmokyta 130 teismų atstovų. Mokymai vykdyti pagal projektą ,,Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“.
Daugiau informacijos apie įvykusius Bendravimo su žiniasklaida ir visuomene mokymus Lietuvos teismų ir NTA atstovams galima rasti čia.

2015 m. balandžio 21 d.  vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (vaizdo konferencija).

2015 m. balandžio 15 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (el. paštu).

2015 m. balandžio mėn. parengtos tyrimo dėl liudytojų ir nusikaltimų aukų specialiųjų poreikių ir galimai patiriamo streso priežasčių nustatymo išvados ir rekomendacijos (projektas „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“).

2015 m. kovo mėn. startavo virtuali teismo posėdžių salė, kurioje galima susipažinti su teismo posėdžių salės išdėstymu, teismo posėdyje dalyvaujančiais asmenimis – teisėju, advokatu, kaltinamuoju, liudytoju, nukentėjusiuoju, proceso stebėtoju ir kt. Virtuali teismo salė pasiekiama adresu sale.teismai.lt. Salė sukurta vykdant projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“.

2015 m. vasario 26 d. Vilniuje vyks tarptautinė konferencija „Pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms: NVO ir teismų bendradarbiavimas“, kurios metu nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) ir teismų sistemos atstovai iš Lietuvos, Lenkijos bei Norvegijos kartu ieškos naujų galimybių, kaip didinti psichologinį komfortą ir paramą liudytojams bei nusikaltimo aukoms teismo proceso metu. Konferencija organizuojama, įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ (Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis).

2015 m. vasario 24 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (vaizdo konferencija).

2015 m. sausio–vasario mėn. 10 – yje Lietuvos teismų įvykdytas „slapto kliento“ tyrimas ir parengta asmenų aptarnavimo teismuose kokybės tyrimo ataskaita, kurioje pateikti apibendrinti atlikto tyrimo rezultatai (projektas ,,Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“).

2015 m. sausio mėn. bendradarbiaujant su visuomenės nuomonės tyrėjais Lietuvos teismuose baigta vykdyti liudytojų, nukentėjusiųjų ir nusikaltimų aukų apklausa. Apklausa vykdyta pagal projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“.

2014 m. gruodžio 12 d. pristatyti sociologinių tyrimų dėl asmenų aptarnavimo kokybės 10 - yje Lietuvos teismų ir Nacionalinėje teismų administracijoje rezultatai. Analogiški tyrimai, siekiant įvertinti asmenų aptarnavimo kokybinį pokytį Lietuvos teismuose bei Nacionalinėje teismų administracijoje, bus vykdomi 2015 m. pabaigoje – 2016 m. pradžioje (projektas ,,Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“).

2014 m. gruodžio 11 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (vaizdo konferencija).

2014 m. lapkričio 14 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-225(1.1) pakeistas įsakymas Nr. 6P-218-(1.1) „Dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, papildant jį 7 priedu.

2014 m. lapkričio mėn. baigta įgyvendinti 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo lėšomis finansuota veikla „Teisminės mediacijos pilotinis projektas“. Veiklos vykdymo metu Lietuvos ir Norvegijos Karalystės teisėjai dalijosi gerąją patirtimi teisminės mediacijos taikymo srityje, parengė rekomendacijas teisminės mediacijos mokymų organizavimui teisminės mediacijos veiklos koordinavimui Lietuvos teismuose.

2014 m. spalio 31 d. vyks Programos rezultatų pristatymo ir Teismų ekspozicijos atidarymo renginys (Nacionalinė teismų administracija, Sapiegos g. 15, Vilnius). KVIETIMAS.

2014 m. spalio 31 d. vyks Programos bendradarbiavimo komiteto posėdis (Vilnius, Lietuva).

2014 m. spalio 29–31 d. Nacionalinėje teismų administracijoje, Vilniaus apeliaciniame teisme ir Vilniaus apygardos teisme viešėjo Norvegijos teismų administracijos Paslaugų plėtros departamento patarėja p. Jenny Melum. Ekspertė domėjosi liudytojų ir nukentėjusiųjų fizinio saugumo užtikrinimu teismo proceso metu, materialine teismų baze, žmogiškųjų išteklių valdymu (projektas „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“).

2014 m. spalio 29–30 d. Nacionalinėje teismų administracijoje lankėsi Norvegijos teismų administracijos Norvegijos finansinės paramos projektų koordinatorė p. Tina Stoum. Vizito metu aptarta projekto pažanga ir iššūkiai. Viešnia aplankė Vilniaus administracinį teismą, Vilniaus apeliacinį teismą ir Vilniaus apygardos teismą (projektas „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“).

2014 m. rugsėjo 30 d.–spalio 17 d. vizito Norvegijos Karalystės Oslo miesto apygardos teisme bei teismų administracijoje metu Lietuvos teisėjai susipažino su teisminės mediacijos taikymo procedūra. Susitikimų su norvegų ekspertais – mediatoriais metu taip pat buvo pateiktos ekspertų įžvalgos apie teisminės mediacijos taikymo galimybes Lietuvoje, į kurias atsižvelgus parengtos rekomendacijos dėl teisminės mediacijos taikymo mokymų organizavimo Lietuvoje (projektas ,,Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“).

2014 m. rugsėjo 29 d.–spalio 3 d. organizuotas vizitas Nacionalinės teismų administracijos ir teismų atstovų į Norvegijos Karalystės teismus bei teismų administraciją, kurio metu susipažinta su Norvegijos teismuose taikoma klientų aptarnavimo metodika, teismo darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo atliekamu darbu didinimo praktika (projektas ,,Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“).

2014 m. rugsėjo 18-19 d. Lietuvos ir Norvegijos teismų administracijos atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Teisingumo arka. Elektroninio keitimosi informacija teisingumo sistemoje valdymas“ Taline. Veikla finansuota 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo lėšomis. 

2014 m. rugsėjo 9 d. vyks Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (Trondheimas, Norvegija).

2014 m. rugsėjo 8–12 d. organizuotas vizitas Nacionalinės teismų administracijos ir teismų atstovų į Norvegijos Karalystės teismus bei teismų administraciją, kurio metu buvo susipažinta su Norvegijos Karalystės teismų sistema, veikiančiais teismų įvaizdžio formavimo principais, teismų sistemos viešųjų ryšių aktualijomis bei pasidalinta atitinkama šalių gerąja patirtimi (projektas ,,Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijų gerinimas“).

2014 m. rugsėjo 2 d. vyks elektroninis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2014 m. kovo 31 d.–balandžio 3 d. vizito į Norvegijos Karalystės teismus metu susipažinta su Norvegijos teismų informacinė sistemos LOVISA veikimo principais ir galimybėmis. Lietuvos atstovai supažindino kolegas su LITEKO sistemos funkcionalumais bei trūkumais, planuojamomis diegti naujovėmis (projektas „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“).

2014 m. kovo 3–6 d. organizuotas vizitas Nacionalinės teismų administracijos ir teismų atstovų į Norvegijos Karalystės teismus, kurio metu susipažinta su Norvegijos teismų apsaugos sistema (projektas „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“).

2014 m. rugpjūčio 13 d. Įgyvendinant projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“, parengtas ir išleistas lankstinukas liudytojams ir nukentėjusiesiems teisme: „KAIP ELGTIS, JEI ESI PAKVIESTAS LIUDYTI? Liudytojas ir nukentėjusysis teisme“.

2014 m. liepos 4 d. patvirtinta nauja Dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo tvarkos aprašo redakcija."2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo
tvarkos aprašas
ir jo priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas.

2014 m. birželio 19 d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2014 m. gegužės 15 d. Minint Norvegijos Konstitucijos 200 metų jubiliejų Vilniuje vyks tarptautinė konferencija „Konstitucinio teismų nepriklausomumo principo įgyvendinimas ir užtikrinimas“, kurioje bus aptariamas Lietuvos teismų sistemos efektyvumo, kokybės ir skaidrumo didinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi. Konferencijos programą galite rasti čia.

2014 m. balandžio 3 d.
vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2014 m. vasario 12  d. vyks nuotolinis Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis.

2013 m. gruodžio 19 d. tarp Nacionalinės teismų administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytos Norvegijos  finansinio mechanizmo programos projektų įgyvendinimo sutartys.

2013 m.  gruodžio 9 d. vyks Programos pristatymui skirta konferencija "Nusiklatimo aukų ir liudytojų saugumas teismo procese" (Vilnius, Lietuva)

2013 m. gruodžio 2-3 d. vyks Programos Bendradarbiavimo komiteto posėdis (Trondheim, Norvegija)

2013 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės teismų adminitracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-228-(1.1) "Dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" paramos skyrimo" teisioginio finansavimo projektams skirta parama.

2013 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės teismų adminitracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-218 patvirtintas "2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo tvarkos aprašas" ir jo priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas. 


 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

2015 m. rugpjūčio 27 d.  Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-130-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – Tarptautinė konferencija “Aiškus ir suprantamas teismo sprendimas: tikrovė ir siekiamybė”. Veikla finansuojama Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis – 20 059 EUR.

2015 m. rugpjūčio 14 d.  Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-126-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – “Tarptautinis seminaras “Teismo sprendimų motyvai ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika – kaip išvengti sprendimų pažeidimų””. Veikla finansuojama Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis – 5 140  EUR.

2015 m. rugpjūčio 4 d.  Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-120-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – “Tarptautinė konferencija „Nevyriausybinės organizacijos ir teismai: kartu į pagalbą liudytojams ir nusikaltimų aukoms””. Veikla finansuojama Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis – 19 927 EUR.

2015 m. balandžio 20 d.  Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-65-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – “Norway Grands projektų įgyvendinimas: 4 valstybių patirtis (darbinis seminaras)“. Veikla finansuojama Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis – 2 248 EUR.

2014 m. gruodžio 12 d.  Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-237-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – "Tarptautinė konferencija - Pagalba liudytojams ir nusikaltimo aukoms: teismų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas". Veikla finansuojama Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis – 13 043,47 EUR (45 000 Lt).

2014 m. rugsėjo 3 d.
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-166-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – „Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Teisingumo arka. Elektroninio keitimosi informacija teisingumo sistemoje valdymas“ . Veikla finansuojama Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis – 7879,01 Lt (2281,91 EUR).

2014 m. liepos 4 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu  Nr. 6P-141-(1.1) patvirtinti "2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo tvarkos aprašo pakeitimai ir priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas.

2014 m. balandžio 4  d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-75-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai –  „Teisminės mediacijos pilotinis projektas“ (įgyvendinimo terminas 2014 m. gegužė-gruodis). Veikla finansuojama Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis (60 794,00 Lt).

2014 m. vasario 12 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-50-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos  LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – Tarptautinė konferencija „Konstitucinio teismų nepriklausomumo principo įgyvendinimas ir užtikrinimas“ (2014 m. gegužė). Veikla finansuojama  Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis (55 000 Lt).

2013 m. gruodžio 19 d. tarp Nacionalinės teismų administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytos Norvegijos  finansinio mechanizmo programos projektų įgyvendinimo sutartys.

2013 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-228-(1.1) "Dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" paramos skyrimo" tiesioginio finansavimo projektams skirta parama.

2013 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-218 patvirtintas "2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo tvarkos aprašas" ir jo priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas.

2013 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-125-(1.1) patvirtintas "2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" tiesioginio finansavimo aprašas ir jo priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas

2013 m. balandžio 26 d. tarp LR Finansų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Nacionalinės teismų administracijos pasirašyta programos įgyvendinimo sutartis.

2013 m. balandžio 3 d. tarp Donorų ir LR Finansų ministerijos pasirašyta programos paramos sutartis (LT, EN).

2012 m. spalio 17 d. donorai patvirtino programos pasiūlymą.

2011 m. gruodžio 14 d. programos pasiūlymas buvo pateiktas donorų vertinimui.

2011 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 57 "Dėl 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanzimų adminitravimo Lietuvoje" (Žin., 2012, Nr. 10-393) Nacionalinė teismų administracija buvo paskirta Programos operatoriumi.


Programos operatoriaus funkcijas rengiant ir administruojamt  Programą Nacionalinėje teismų administracijoje atlieka:

Reda Molienė (Programos vadovė) - tel. +370 514117  el. p. reda.moliene@teismai.lt  

Sandra Bružienė (Programos finansininkė) - tel. +370 52105393, el. p. sandra.bruziene@teismai.lt 


Bendradarbiavimo komiteto sekretoriaus funkcijas atlieka Reda Moliene.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos finansų ministerijos internetinėje svetainėje ir  svetainėje http://www.eeagrants.lt/.


Apie mus rašo:

2017 m. balandžio 11 d. Fizinis ir psichologinis lankytojų saugumas – teismų prioritetas (psichika.eu)

2017 m. balandžio 6 d. Kaune už ryklio vagystę nuteistas žinomas aktorius (Kauno diena, Delfi.lt, 15min.lt)

2017 m. kovo 19 d. Kauno apylinkės teisme dirbantys savanoriai: „Kartais prireikia pabūti psichologais“ (15min.lt)

2017 m. kovo 3 d. Viktorija Šelmienė: Vaikui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys (15min.lt)

2016 m. gruodžio 15 d. Psichologai teismuose – pagrindiniai vaikų apklausų pagalbininkai (alytusplius.lt)

2016 m. gruodžio 12 d. 
Psichologai teismuose – pagrindiniai vaikų apklausų pagalbininkai (psichika.eu)

2016 m. gruodžio 6 d. 
Psichologai teismuose – pagrindiniai vaikų apklausų pagalbininkai (etaplius.lt)

2016 m. lapkričio 26 d.
Teismuose įrengiami smūgiams atsparūs atitvarai (15min.lt)

2016 m. lapkričio 26 d.
Teismuose – smūgiams atsparūs atitvarai (diena.lt)

2016 m. lapkričio 26 d. Teismuose įrengiami smūgiams atsparūs atitvarai (kaunas.kasvyksta.lt)

2016 m. lapkričio 25 d. Saugumą teismo salėse užtikrina smūgiams atsparūs atitvarai (respublika.lt)

2016 m. lapkričio 8 d. Norvegų patirtis – Lietuvai, Lietuvos – Norvegijai (15min.lt)

2016 m. rugpjūčio 16 d. Prie kampanijos „Už saugią Lietuvą“ su naujove jungiasi šalies teismai (bernardinai.lt, diena.lt)

2016 m. liepos 21 d. Teismo savanoris Benas: netikiu nepajudinamais dalykais (15min.lt)

2016 m. liepos 13 d. Po teismą vedžios savanoriai (Sekundė)

2016 m. liepos 11 d. Reportažas apie savanorius teismuose (Extra FM)

2016 m. liepos 7 d. Publikacija apie savanorius teismuose (Lietuvos rytas)

2016 m. liepos 5 d. Reportažai ir žinios apie teismų savanorius (M1 žinios, nuo 02:00; lrt.lt; Žinių radijo žinios, nuo 01:40; lrytas.lt; diena.lt; LRT TELEVIZIJOS Labas rytas, Lietuva žinios, nuo 03:53)

2016 m. liepos 4 d. Publikacija apie savanorius teismuose (delfi.lt

2016 m. gegužės 8 d. Pokalbis laidoje (LRT RADIJO laida Paraštės)

2016 m. gegužės 3 d. Savanorystė teismuose: pagalba tada, kai jos labiausiai prireikia (Lietuvos rytas)

2016 m. balandžio 25 d. Teismuose padės savanoriai (15min; respublika.lt; bernardinai.lt​)

2016 m. balandžio 11 d. Teismai tobulina piliečių aptarnavimo kultūrą (15min.lt)

2015 m. gegužės 22 d. Temidės rūmų šeimininkai ilgisi teismuose budėjusių policininkų (15min.lt)

2015 m. balandžio 28 d. Klaipėdos teisme aptartas bendradarbiavimas su NVO teikiant pagalbą liudytojams ir nusikaltimų aukoms (ve.lt)

2015 m. kovo 31 d. Teismai išleido praktinį vadovą, skirtą padėti aukoms ir liudytojams teismo procese (litlex.lt)

2015 m. kovo 19 d. Teismai pristato virtualią teismo posėdžių salę: teismo posėdis kompiuterio ekrane (tv3.lt; 15min.lt)

2015 m. vasario 12 d. Teismų lankytojams daugiau dėmesio ir pagalbos (teismai.lt)

Ar atsiras Lietuvos teismuose savanorių, teikiančių pagalbą nusikaltimų aukoms? (Psichika.eu; Infolex; Teisingumas.lt; hrmi.lt)

Teismai toliau ieško būdų, kaip padėti nusikaltimo aukoms (Zarasai.net; teisingumas.lt)

Lietuvos teismuose: kaip sumažinti stresą liudytojams ir nusikaltimų aukoms (BNS; Bernardinai.lt)

Teismų ekspozicijoje – virtuali teismo posėdžių salė (Video) (INIT TV 2014-11-06 "Žiniose" nuo 15.10 min.)Pristatoma nauja teismų ekspozicija – unikalūs istoriniai eksponatai ir šiuolaikinės technologijos  (BNS Spaudos centras)

Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis išleisto leidinio „Kaip elgtis, jei esi pakviestas liudyti? Liudytojas ir nukentėjusysis teisme“ pristatymas radijo stoties „Laluna“ laidoje „Paplepėkime“ (Laidos garso įrašas)

Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis išleisto leidinio „Kaip elgtis, jei esi pakviestas liudyti? Liudytojas ir nukentėjusysis teisme“ pristatymas LRT radijo laidoje „112“ (Laidos garso įrašas)

Kaip elgtis, jei esate kviečiamas liudyti teisme? (elektrenuzinios.lt

Lietuvos teismams kuriama pažangesnė informacinė sistema (balsas.lt)

Teisėjas: liudytojams tenka parūpinti ir širdies lašų (balsas.lt)

Nusikaltimo auka: Tyliu, nes bijau keršto (DELFI)

Teisiškai išprusę gyventojai labiau pasitiki teismais (lrytas.lt)

Lietuvos teismuose gaunamų bylų kiekis 10 kartų didesnis nei Norvegijoje (balsas.lt)

Kada lietuviai pradės ginčus spręsti taikiai? (DELFI; 15 min; teisingumas.lt)

Kaip posėdžių įrašinėjimas pakeitė teismų darbą (DELFI; Infolex; Bernardinai.lt)
 
Norvegijos teismų patirtis Lietuvai (15 min)

Norvegai susirūpino Lietuvos teismų skaidrumu (DELFI)

Pokyčiai Lietuvos teismuose bus pastebimi nuo pat laukujų durų (lrytas.lt)

Nusikaltimų aukos ir liudytojai teismuose jausis saugiau (DELFI; Krašto naujienos)

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus