Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

LVAT patvirtino Konkurencijos tarybos išvadas dėl draudžiamo susitarimo tarp laivų agentavimo paslaugas teikiančių įmonių

2014.04.08

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) patvirtino, jog Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė konkurencijos teisės draudžiamą susitarimą dėl kainų tarp Lietuvos laivybos maklerių ir agentų asociacijos (LLMAA) ir jos narių. 

Nagrinėtoje byloje LVAT vertino, ar Konkurencijos taryba ginčijamame nutarime pagrįstai konstatavo pažeidimą ir paskyrė baudas už tai, jog LLMAA ir jos nariai buvo susitarę taikyti minimalius laivų agentavimo paslaugų įkainius ir prižiūrėjo šių įkainių laikymąsi, tokiais veiksmais pažeisdami nacionalinius ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės reikalavimus. Laivų agentavimo paslaugas teikiančios bendrovės tvarko muitinės ir krovinių dokumentus, sumoka uosto rinkliavas ir kitus mokesčius, užtikrina sėkmingą laivų atplaukimą į uostą ir išplaukimą iš jo, teikia kitas laivams reikalingas paslaugas.

Kaip nustatė LVAT teisėjų kolegija, bylos duomenys patvirtina, kad LLMAA ir jos nariai buvo sutarę dėl bendrų agentavimo tarifų: asociacija parengė ir išspausdino brošiūras, kuriose nurodyti rekomenduojami minimalūs agentavimo tarifai ir kokiais atvejais jie taikytini, taip pat, kada rekomenduojama taikyti mažesnius tarifus. Vėliau tarifų nustatymo, tikslinimo klausimas nagrinėtas asociacijos posėdžiuose, taip pat svarstytos šių tarifų nesilaikančios įmonės. Teisėjų kolegija nustatė ir tai, kad asociacijoje buvo priimtas Etikos kodeksas, kuriame nurodyta vengti siūlyti užsakovams laivo agento paslaugas su žymiai žemesniais nei rekomenduojami tarifai. Už šio reikalavimo nesilaikymą nustatytos sankcijos, o informacija apie nustatytus tarifus buvo patalpinta asociacijos internetiniame puslapyje.

Įvertinusi nurodytas aplinkybes, LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog paminėti veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, draudžiantį konkurenciją ribojančius susitarimus. Teismas vertino, jog nagrinėtu atveju buvo sudarytas susitarimas dėl minimalių agentavimų tarifų, kurio tikslas buvo nustatyti aukštesnes laivų agentavimo kainas, taip ribojant konkurenciją Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje. Atsižvelgusi į tai, jog toks susitarimas galėjo daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių, LVAT teisėjų kolegija taip pat pritarė Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo išvadai, jog buvo pažeistas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis.

Įvertinusi draudžiamame susitarime dalyvavusiems subjektams paskirtas baudas, LVAT teisėjų kolegija dalį iš jų sumažino. Tokį sprendimą teismas priėmė, atsižvelgęs į tai, jog pasikeitus teisės aktams, ūkio subjektų padėtis dėl skirtinų baudų dydžio pagerėjo. Kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, bausmę švelninantis įstatymas galioja atgal – priešingu atveju visuomenei nepavojinga ar mažiau pavojinga veika būtų prilyginama pavojingesnei. Paskirtas baudas teismas pakoregavo, taip pat ir siekdamas didesnio jų individualizavimo, kiekvieno iš draudžiamo susitarimo dalyvių elgesio tinkamo įvertinimo ir proporcingumo principo laikymosi.

Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, LVAT pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimo bei Konkurencijos tarybos nutarimo dalis dėl baudų, daliai pareiškėjų jas sumažindamas.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-552-54-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875