Skip to content
logo
lt
En

Įgyvendinti projektai

Projektas Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0005 - Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra

Projekto trukmė – daugiau nei 2 metai (2018 m. kovas – 2020 m. spalis)

Projekto tikslas – padidinti teisingumo vykdymo sistemos veiksmingumą, plėtojant mediacijos sistemą.

Biudžetas – 922.347,71 Eur.

Nuo 2018 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su projekto partneriais – Nacionaline teismų administracija, VĮ Registrų centru ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba įgyvendino projektą „Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“. 

Projekto veiklomis buvo informuoti visuomenę apie galimybę ginčus spręsti mediacijos būdu, taip pat nuo 2020 m. sausio 1 d. metų įsigaliosiančią privalomąją mediaciją šeimos ginčuose (iš projekto lėšų finansuojamais lankstinukais, straipsniais spaudoje ir portaluose, reklamjuostėmis, radijo laidomis, numatomais reportažais televizijoje), užtikrinti patogų ir sklandų naudojimąsi mediacijos paslaugomis.

Vienas pagrindinių projekto tikslų buvo užtikrinti sklandų ir kokybišką mediatoriaus parinkimo procesą – sukurti patogų naudojimui informacinės sistemos įrankį – Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Siekiant užtikrinti tinkamą mediatorių žinių ir gebėjimų patikrinimą, projekto metu buvo sukurta mediatorių kvalifikacinio egzamino programa.

Siekiant pasisemti gerosios praktikos ir ją įgyvendinti Lietuvoje atlikti pažintiniai vizitai į Suomiją, Norvegiją ir Nyderlandus, o vykdant projektą bus organizuojama tarptautinė konferencija.

Iš projekto lėšų buvo pilnai pritaikytos septynios patalpos įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat sukurtas metodinis leidinys – mediatoriaus vadovas.


 

Europos Komisijos finansuojamas projektas „Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas“

Nacionalinė teismų administracija, bendradarbiaudama su Latvijos Respublikos Nacionaline teismų administracija ir Kroatijos teisingumo ministerija nuo 2019 m. balandžio mėn. partnerio teisėmis pradeda įgyvendinti projektą „Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas“.

Projekto vykdytojas: Latvijos Respublikos Nacionalinė teismų administracija.


Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos Nacionalinė teismų administracija ir Kroatijos teisingumo ministerija.

Projekto tikslas – skatinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir prisidėti prie veiksmingo ir nuoseklaus Europos Sąjungos abipusio pripažinimo priemonių taikymo baudžiamosiose bylose. Įgyvendinant projekto veiklas planuojama plėtoti vieningą teismų praktiką, vykdant užsienio teisminių institucijų nustatytus bausmes ir prisidėti prie bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose stiprinimo. Projektas grindžiamas dviem Europos Sąjungos Tarybos pamatiniais sprendimais, t. y. 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje ir Nr. 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą.

Įgyvendinant projektą planuojama organizuoti gerosios patirties mainų vizitus į projekto partnerių šalis, sukurti vieningą teismų praktikos ataskaitą, kuri bus pristatyta teisėjams, organizuojant regioninius seminarus įvairiuose Lietuvos ir Latvijos regionuose, ir  surengiant vieną seminarą Zagrebe, bei organizuoti projekto baigiamąją konferenciją Latvijoje, siekiant aptarti Europos Sąjungos Tarybos sprendimų principų įgyvendinimo aspektus.

Bendras projekto biudžetas yra 97 098,22 eurų, iš kurių 80 proc. finansuojama  Europos Komisijos lėšomis, o 20 proc. –  Latvijos, Lietuvos ir Kroatijos biudžeto lėšų.

Įgyvendintos veiklos:

Pažintinio vizito dėmesio centre: teisminio bendradarbiavimo baudžiamosios bylose stiprinimas

2019 m. birželio 18-19 d. įgyvendinant projektą „Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas“ įvyko pažintinis vizitas Latvijos Respublikos Nacionalinėje teismų administracijoje ir Zemgalos apygardos teisme. Vizito metu Lietuvos Respublikos Nacionalinės teismų administracijos ir Kroatijos teisingumo ministerijos atstovai dalinosi patirtimi teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose skatinti, taip pat veiksmingoms bei nuoseklioms Europos Sąjungos abipusio pripažinimo priemonėms taikyti.

Susitikimo metu Lietuvos, Latvijos ir Kroatijos atstovai aptarė projekto veiklas ir trišalį bendradarbiavimo modelį, dalinosi tarptautine patirtimi bei iššūkiais bendradarbiaujant su užsienio teisėsaugos institucijomis baudžiamosiose bylose, buvo pristatyta teismų praktika sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimo srityje. Be to, susitikime pristatytos IT naujovės, taikomos tarptautiniam teismų bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose užtikrinti.

Įgyvendinant projektą, planuojama parengti vieningą teismų praktikos ataskaitą, apžvelgiančią Lietuvos, Latvijos ir Kroatijos patirtis vykdant užsienio teisminių institucijų nustatytas bausmes bei siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Taip pat organizuojami regioniniai ir tarptautiniai gerosios praktikos mainai.

Artimiausiu metu numatomi pažintiniai vizitai į Lietuvos Respublikos Nacionalinę teismų administraciją ir teismus bei Kroatijos Respublikos teisingumo ministeriją.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Efektyvesnio tarptautinio teisminio bendradarbiavimo paieškos baudžiamosiose bylose

2019 m. rugsėjo 25-26 d. įvyko pažintinis Latvijos teisėjų bei Kroatijos teisingumo ministerijos atstovų vizitas NTA ir Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmuose.

Susitikimo metu Latvijos ir Kroatijos atstovams buvo pristatyti Lietuvos teismų sistemos reformos ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimai. Be to, vizito dalyviai susipažino su Lietuvos teismų  sistemos informacinių technologijų inovacijomis, apsilankė NTA įsikūrusioje teismų ekspozicijoje.

Vizito dalyviai kartu su Lietuvos teisėjais ir Nacionalinės teismų administracijos (NTA) atstovais dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kurios metu trijų šalių atstovai dalinosi problematika ir gerosios praktikos pavyzdžiais teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje, taip pat ieškojo veiksmingesnių ir nuoseklesnių sprendimų tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui.

Dalinantis tarptautine praktine patirtimi ir iššūkiais bendradarbiaujant su užsienio teisėsaugos institucijomis baudžiamosiose bylose, pažymėta, kad vieni didžiausių praktinių iššūkių yra susiję su efektyvios ir veiksmingos komunikacijos problematika tarp skirtingų institucijų, ilgais terminais, vertimo paslaugų proceso dalyviams veiksmingu užtikrinimu.

Atsižvelgiant į tai, siūlyta stiprinti teisėsaugos bendradarbiavimą su probacijos tarnybomis, organizuoti tarptautines praktines apvalaus stalo diskusijas tarp skirtingų šalių teisėjų ir teisėsaugos institucijų, organizuoti tarptautinius praktinius mokymus, taip pat sukurti tarptautinių kontaktų tinklą tarp suinteresuotų institucijų veiksmingesnei komunikacijai užtikrinti.

Projekto „Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas“ įgyvendinimo metu vykdomi vizitai Latvijos, Lietuvos ir Kroatijos teismų sistemos institucijose, planuojama parengti vieningą teismų praktikos ataskaitą, apžvelgiančią trijų šalių patirtis vykdant bausmes bei siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Taip pat organizuojami regioniniai ir tarptautiniai gerosios praktikos mainai.

Projekto vykdytojas – Latvijos Respublikos Nacionalinė teismų administracija.

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos Nacionalinė teismų administracija ir Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis.

 

Nacionalinė teismų administracija 2017 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. rugsėjo mėn. įgyvendino projektą Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas” (projekto kodas 10.1.4-ESFA-V-922-01-0003) finansuotą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ lėšomis.

 

Projekto biudžetas – 374.184,36 Eur.

 

Projekto tikslas – didinti teismų veiklos efektyvumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais, gerinant teismų klientų aptarnavimą, didinant teismų informacijos aiškumą ir prieinamumą.

 

Projektas įgyvendintas sėkmingai – 2019 m. lapkričio 15 d. patvirtinta galutinė projekto ataskaita ir pasiekti visi planuoti projekto rezultatai:

 

1) Parengtas asmenų aptarnavimo teismuose modelis. Veiklos įgyvendinimo metu atlikta: 1) asmenų aptarnavimo teismuose esamos situacijos analizė bei du „slaptojo kliento“ tyrimai teismuose, kurių metu įvykdyta 120 vizitų į teismus ir atlikta 520 telefoninių skambučių į teismus, siekiant įvertinti asmenų aptarnavimo kokybės lygį teismuose; 2) atnaujintas ir išleistas Asmenų aptarnavimo teismuose standartas, kuriame nustatyti vienodi reikalavimai asmenų aptarnavimui teisme; 3) parengtas pavyzdinis asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašas; 4) organizuoti mokymai teismų vadovams ir darbuotojams „Kokybiškas asmenų aptarnavimas teismuose“ ir „Lyderystė ir pokyčių vadyba“, kurių metu apmokyta 300 teismų sistemos atstovų.

 

2) Atlikta Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo studija ir parengtos rekomendacijos: 1) išanalizuota užsienio šalių (Suomijos, Nyderlandų Karalystės ir Vengrijos) geroji praktika įgyvendinant teismų procesinių sprendimų kokybės priemones; 2) pasiūlyta pavyzdinė koncepcija dėl teismų procesinių sprendimų kokybės standartų stebėsenos, vertinimo kriterijų ir jų taikymo procedūrų; 3) pateiktos rekomendacijos dėl teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo ir jų tobulinimo; 4) suorganizuoti 2 pažintiniai vizitai į Suomiją ir Nyderlandų Karalystę, kurių metu 5 teismų sistemos atstovai susipažino su teismų sprendimų standartais ir kokybiniais aspektais; 5) organizuoti  mokymai teisėjams ir teisėjų padėjėjams „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymas“, kurių metu apmokyta 100 dalyvių.

 

3) Parengtos ir įgyvendintos visuomenės pasitikėjimo teismais didinimo priemonės: 1) atlikta visuomenės apklausa dėl pasitikėjimo teismais; 2) atliktas teismų komunikacijos auditas; 3) suorganizuotas pažintinis vizitas į Nyderlandų Karalystę, kurio metu 4 teismų sistemos darbuotojai susipažino su teismų vidinės komunikacijos ir organizacinės kultūros principais; 4) parengta teismų komunikacijos galimybių studija; 5) suorganizuotos ir įgyvendintos 2 komunikacijos kampanijos: „Išspręsk ginčą taikiai“, kurių metų organizuotos teisminės meditacijos simuliacijos 5-iuose Lietuvos miestuose, publikuota 16 publikacijų žiniasklaidoje teisminės meditacijos tema ir „Teisingumo kambarys“, t.y. pabėgimo/galvosūkių kambarys, kuris lankėsi 5-iuose Lietuvos miestuose, publikuotos 23 publikacijos žiniasklaidos priemonėse; 6)  organizuoti mokymai „Vidinė komunikacija ir organizacinė kultūra“, „Bendravimas su žiniasklaida ir efektyvus bendradarbiavimas“ ir „Teisėjo vaidmuo visuomenėje: kaip stiprinti pasitikėjimą teismais?“, kurių metu apmokyta 190 teismų sistemos atstovų.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašu ir įgyvendinama pasirašytą vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai sutartį, vykdė projektą „Pagalba Gruzijai ir Ukrainai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas“.

Projektas skirtas skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos institucijų nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo jomis stiprinimo. Šio projekto numatytų veiklų pagalba bus toliau siekiama stiprinti bendradarbiavimo ryšius tarp Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos teisinio sektoriaus institucijų bei pasidalyti gerąja Lietuvos patirtimi.

Projekto partneriai:

 1. Ukrainos Aukštoji teisingumo taryba
 2. Gruzijos Aukštoji teisėjų taryba

Projektas finansuotas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Nacionalinė teismų administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašu ir įgyvendinama pasirašytą vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai sutartį, vykdo projektą „Pagalba Ukrainai įgyvendinant teismų sistemos reformą“.

Projektas skirtas skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos institucijų nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo jomis stiprinimo. Šio projekto numatytų veiklų pagalba bus toliau siekiama stiprinti bendradarbiavimo ryšius tarp Lietuvos ir Ukrainos teisinio sektoriaus institucijų bei pasidalyti gerąja Lietuvos patirtimi.

Projekto partneris –  Ukrainos Aukštoji teisingumo taryba.

Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

2009-2014 m. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOMIS FINANSUOTA PROGRAMA LT 13 „EFEKTYVUMAS, KOKYBĖ IR SKAIDRUMAS LIETUVOS TEISMUOSE“

2013 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Nacionalinė teismų administracija pasirašė sutartį dėl programos Nr. LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ (toliau – Programos) įgyvendinimo, kuri finansuojama Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Pagrindinis 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“(Programa) tikslas – nešališkesnė ir efektyvesnė teismų sistema.

Programos operatorius –  Nacionalinė teismų administracija
Donarų programos partneris – Norvegijos teismų administracija

Vykdant Programą įgyvendinti trys tiesioginio finansavimo projektai (iš anksto nustatyti galimi pareiškėjai):

Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas).

Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą. 

Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas.

Projektų pareiškėjai ir vykdytojai divšalių santykių plėtojimui įgyvendindami projektus galėjo naudoti Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. IV ketvirtis – 2017 m. II ketvirtis.

Projektų vadovė Ramunė Majauskaitė, tel. (8-5) 210 5397
ramune.majauskaite@teismai.lt 

PROJEKTŲ REZULTATAI

Teismai prieš ir po "Norway Grants"

5 klausimai teismui – kuo mes galime padėti tau

AKTUALIJOS

2017 m. birželio mėn. patvirtintos projektų "Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas)", "Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose sustiprinimą", "Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas" galutinės ataskaitos (projektai sėkmingai įgyvendinti, pasiekti visi suplanuoti rodikliai).

Daugiau informacijos galite rasti čia. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS BENDRADARBIAVIMAS SU LATVIJOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ADMINISTRACIJA

Bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos Nacionalinių ir tarptautinių e. teisingumo projektų TEISINGUMO PROGRAMĄ (2014–2020 m.)

2016 m. kovo mėn. Latvijos Respublikos teismų administracija pradėjo vykdyti projektą, pagal kurį Latvija įdiegs Europos teismų praktikos identifikatorių (angl. European Case Law Identifier, ECLI). 

Projekto pavadinimas – ECLI kūrimas (dotacijos sutarties Nr. JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6975)

Pagrindinis finansuotojas – Europos Komisija

Projektui vadovaujanti institucija – Latvijos Respublikos teismų administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016-03-01–2017-09-30, Lietuvos dalis įgyvendinta 2016 m. lapkričio mėn.

Asocijuotieji partneriai (be bendrojo finansavimo):

Nacionalinė teismų administracija, Lietuva
Teisingumo ministerija, Italija
Teismų raštvedybos centras, Ispanijos Generalinė taryba, Ispanija
Projekto santrauka (pagrindimas)

Bendras projekto tikslas – įdiegti Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI), siekiant palengvinti teisingą ir aiškų nuorodų į teismų sprendimus pateikimą. ECLI suteiks lengvą prieigą prie Latvijos ir kitų ES valstybių narių teismų sprendimų, kurie prisideda prie teisėjų kompetencijos kėlimo taikant ir įgyvendinant ES teisę, taip pat užtikrins vienodas galimybes naudotis teismų sprendimų duomenų baze per teismo posėdžius.

Projekto tikslai:

skatinti bendrą teismų praktiką taikant ir aiškinant Europos teisės aktus;
skatinti teisingą ir aiškų Europos ir nacionalinių teismų sprendimų citavimą, įdiegiant ECLI Latvijoje;
tobulinti nagrinėjimo procesą, o teismų sprendimų priėmimo procesą padaryti veiksmingesnį.
Vykdant projektą, 2016 m. lapkričio mėn.įvyko keitimosi patirtimi vizitas į Nacionalinę teismų administraciją.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

PAVIENIS PROJEKTAS „VAIZDO PERDAVIMO, ĮRAŠYMO IR SAUGOJIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS TEISMUOSE“

Siekdama plėtoti informacinių technologijų taikymą teismų veikloje, spartinti bylų nagrinėjimą, užtikrinti tinkamą proceso dalyvių teisių įgyvendinimą ir mažinti su teismo procesu susijusias išlaidas, Nacionalinė teismų administracija įgyvendina Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, pavienį projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra.

Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka Projekto priežiūros komitetas ir  VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto tikslas – sukurti sistemą, kuri leistų rengti nuotolinius teismų posėdžius, elektroniniu formatu įrašyti ir saugoti šių posėdžių medžiagą.

Projekto uždaviniai:
– optimizuoti teismų darbą lėšų ir laiko sąnaudų atžvilgiu;
– užtikrinti galimybes pažeidžiamoms visuomenės grupėms dalyvauti teismų posėdžiuose;
– plėsti modernių technologijų taikymą teismų veikloje.

Įgyvendinant Projektą:

– stacionari vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įranga įdiegta Lietuvos Aukščiausiame Teisme, Lietuvos apeliaciniame teisme, Vilniaus apygardos administraciniame teisme, Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismuose, didžiausiuose apylinkių teismuose: Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio miestų apylinkių teismuose, Kauno ir Šiaulių apylinkių teismuose bei keturiuose apylinkių teismuose, kuriems priskirtoje teritorijoje yra įkalinimo įstaigos – Alytaus, Marijampolės, Kaišiadorių ir Vilkaviškio rajonų apylinkių teismuose;

– speciali stacionari vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įranga įdiegta Kybartų pataisos namuose, Panevėžio pataisos namuose, Pravieniškių pataisos namų 1,2 ir 3 valdybose, Vilniaus pataisos namų Rasų g. ir Sniego g. skyriuose, Alytaus, Marijampolės pataisos namuose, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Šiaulių ir Kauno tardymo izoliatoriuose;

– kilnojamoji vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įranga įsigyta ir perduota Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų teismams ir Generalinei bei Kauno apygardos prokuratūroms;

– centrinė teismų ir įkalinimo įstaigų vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos įranga įdiegta Nacionalinėje teismų administracijoje;

– daugiau kaip 148 Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojams suorganizuoti vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įrangos naudotojų mokymai;

– siekiant susipažinti su užsienio valstybių praktika, organizuojant nuotolinius teismų posėdžius, teismų, įkalinimo įstaigų ir Nacionalinės teismų administracijos atstovams suorganizuoti 3 pažintiniai vizitai į Šveicarijos Konfederacijos, Portugalijos Respublikos bei Danijos Karalystės teismus;

– siekiant sudaryti galimybes teisėjams ir teismų darbuotojams dirbti su nuotolinių teismų posėdžių vaizdo įrašais, 651 projekte dalyvaujančių teismų darbo vietos aprūpintos darbui su vaizdo įrašais reikiama kompiuterių aparatine ir programine įranga.

Bendra Projekto vertė – 2 084 038 CHF, iš jų 85 procentus sudaro Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšos ir 15 procentų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto trukmė – 2011 m. gegužės 3 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.
Projekto vadovė – Vaida Petravičienė, tel. (8 5) 251 4124, el. p. vaida.petraviciene@teismai.lt

Nutolinis teismo posėdis – pigiau, saugiau, greičiau!

_______________________________________________________________________________________________________________________

               

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „PAGALBA MOLDOVAI, UKRAINAI IR GRUZIJAI VYKDANT TEISINIO SEKTORIAUS REFORMAS“

Projektas finansuojamas  Užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos.

Projekto tikslas – skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse, prisidedant prie teismų ir prokuratūros sistemų nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

Projektu siekiama Moldovos Respublikai, Ukrainai ir Gruzijai perteikti gerąją Lietuvos patirtį vykdant teisingumo sektoriaus reformą, siekiant prieinamo, efektyvaus, skaidraus, profesionalaus ir socialiai atsakingo teisingumo sektoriaus, atitinkančio europinius standartus, užtikrinančio teisės viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms, bei prisidedančio prie visuomenės pasitikėjimo teismais, pasiekimo

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Lietuvos, Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos Teisininkų forumo Lietuvoje įgyvendinimas.

Teisininkų forumas Lietuvoje organizuojamas nuo 2012 m.:

 • 2012–2014 m. Teisininkų forume dalyvavo Lietuvos ir Moldovos Respublikos teisinio sektoriaus atstovai
 • 2015 m. prie forumo prisijungė Ukrainos Aukščiausiojo Teismo ir Teisėjų tarybos atstovai.
 • 2016 m. jame kartu su Lietuvos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos aukščiausiųjų teisminių ir teismų savivaldos institucijų atstovais dalyvaus Gruzijos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė ir šios šalies teisinio sektoriaus atstovai.

2016 m. Teisininkų forumas vyks birželio mėnesį. Jo metu Lietuvos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Gruzijos teismų atstovai dalinsis sukaupta patirtimi įgyvendinant teisingumo sektoriaus reformas, aptars jų metu kylančias problemas ir sprendimo būdus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimo klausimams.Bus siekiama aptarti ir palyginti skirtingų šalių teismuose taikomas vidines ir išorines komunikacijos priemones, perduodant gerąją Lietuvoje sukauptą patirtį.

Renginyje bus plačiai diskutuojama apie teisėjų savivaldos institucijų vaidmenį stiprinant teisėjų bendruomenės atskaitingumą ir savireguliaciją bei kitas teismų sistemos veiklos reglamentavimo sritis ir jose kylančius iššūkius, išmoktas pamokas, kurios galėtų būti pritaikytos Rytų partnerystės valstybėse.

 • Moldovai, Ukrainai ir Gruzijai aktualių tolesniam reformos vykdymui įstatymų, poįstatyminių aktų, teismų sprendimų, kitų dokumentų vertimas.

 Užsienio reikalų ministerijos skirtas finansavimas: 15 000 EUR

Projekto trukmė: 6 mėnesiai

Projekto vadovė – Lina Straukė

Projektas baigtas vykdyti - 2016 m. spalio mėn.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS PROJEKTAS, FINANSUOJAMAS EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO

Siekdama prisidėti prie elektroninių sprendimų plėtojimo ir teismų veiklos efektyvumo didinimo, Administracija įvykdė projektą „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“.

Projektas finansuojamas
Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Šio projekto tikslas – perkelti į elektroninę erdvę pagrindines teismų teikiamas paslaugas teisingumo vykdymo procese.

Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti interaktyvią informacinę ir ryšių technologinę sistemą, įsigyti techninę ir programinę įrangą.

Projekto metu buvo siekiama supaprastinti ir padaryti patogesnes bei labiau prieinamas teismų paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims teisingumo vykdymo procese. Sukurtos informacinės sistemos bei įdiegtos priemonės, leidžiančios teikti elektronines paslaugas ne mažesniu kaip dvipusės sąveikos lygiu. Paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę ledžia taupyti fizinių asmenų ir verslo subjektų laiką, pagerinti teismų sistemos veiklos procesus bei racionaliai panaudoti lėšas.

2013 m. liepos 1 d. buvo įdiegta ir pradėta eksploatuoti Viešųjų elektroninių paslaugų informacinė sistema (e. paslaugų IS), per kurią fiziniams ir juridiniams asmenims yra teikiamos sukurtos 5 elektroninės paslaugos:

1. EP1. Proceso dalyvių procesinių dokumentų pateikimas teismams elektroniniu būdu.
2. EP2. Žyminio mokesčio informacijos valdymas elektroniniu būdu.
3. EP3. Teismo proceso dalyviams priskirtų baudų, bylinėjimosi išlaidų valdymas elektroniniu būdu.
4. EP4. Galimybė proceso dalyviams elektroniniu būdu matyti jiems skirtą bylos medžiagą, dokumentus, procesą, informaciją apie bylos dalyvius, esant reikalui, papildyti bylos medžiagą.
5. EP5. Teismo posėdžių fiksavimas garso įrašu, jų apdorojimas ir pateikimas proceso šalims.

Dar nepasibaigus projektui, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, įsigaliojus naujiems teisės aktams, taip pat atsižvelgus į teismų viešųjų elektroninių paslaugų naudotojų pateiktas pastabas Viešųjų elektroninių paslaugų sistemai bei siekiant užtikrinti  didesnę projekto socialinę ir ekonominę naudą, projektui buvo skirtas papildomas finansavimas. Papildomo finansavimo lėšomis sukurti šie papildomi elektroninių paslaugų funkcionalumai, praplečiantys sukurtų paslaugų galimybes bei papildantys jų turinį:
- Lietuvos teismų informacinės sistemos integracija su Teisės aktų registru;
- interaktyvi pagalba viešųjų elektroninių paslaugų naudotojui;
- teisminės mediacijos perkėlimas į elektroninę erdvę (informavimas apie teisminę mediaciją bei teisminės mediacijos procesų valdymo įrankių elektroninėje erdvėje sukūrimas);
- įdiegtų elektroninių paslaugų pritaikymas euro valiutos įvedimui;
- juridinių asmenų paskyros administravimo tobulinimas;
- e. paslaugų IS esančių pranešimų ir dokumentų administravimo tobulinimas;
- e. paslaugų IS naudotojų paskyrų valdymo tobulinimas.

Dalis  papildomo finansavimo dalis lėšų taip pat  panaudota kompiuterinės technikos, reikalingos sukurtų elektroninių paslaugų sistemos veikimo užtikrinimui, įsigijimui.

Bendra projekto vertė  – 9 188 237,72 Lt.
Projekto trukmė – 53 mėn.
Projekto vadovas – Antanas Girnius

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS PROJEKTAS, FINANSUOJAMAS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS

Pagal priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ Nacionalinė teismų administracija įgyvendino projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos kokybės valdymo modelių diegimas bei jų sertifikavimas“.

Šio projekto uždavinys – prisidėti prie viešojo sektoriaus administravimo efektyvumo didinimo atliekant išsamią Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizę bei diegiant kokybės vadybos sistemas (KVS), atitinkančias tarptautinio LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, bendrojo vertinimo modelį (BVM), taip pat klientų aptarnavimo standartą (KAS) teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje.

Bendra projekto vertė (paramos lėšos) – 2415978,69 Lt.

Projekto trukmė – 52 mėn.

Iki šiol Lietuvos Respublikos teismuose nebuvo įgyvendinti jokie kokybės vadybos projektai, tad šiuo projektu buvo siekiama padėti kokybės vadybos pagrindus Lietuvos Respublikos teismų sistemoje, taip išplečiant kokybės vadybos iniciatyvą į naują viešojo sektoriaus sritį. Dalyvauti projekte buvo pakviesti skirtingo dydžio ir kompetencijos teismai, kad šie teismai ateityje taptų pavyzdžiais kitiems analogiško dydžio ir kompetencijos teismams.

Nacionalinės teismų administracijos užsakymu buvo atlikta Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizė, kurios įžvalgomis ir rezultatais remiamasi vykdant tolimesnes projekto veiklas, t. y. rengiant kokybės vadybos sistemos dokumentus bei diegiant kokybės vadybos sistemas Nacionalinėje teismų administracijoje ir teismuose. Visą šios analizės tekstą galite rasti čia.

Dalyvauti pirmajame projekto etape buvo pakviesti skirtingo dydžio ir kompetencijos teismai: Kauno apygardos teismas, Panevėžio apygardos teismas, Kauno apygardos administracinis teismas, Panevėžio miesto apylinkės teismas, Pasvalio rajono apylinkės teismas. Nuo 2010 metų pradžios šiuose teismuose bei Nacionalinės teismų administracijos buvo pradėtos diegti kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Diegimo darbai baigti 2011 metų pabaigoje, o 2012 metų balandžio – gegužės mėnesiais pasiekti rezultatai įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygmeniu – visoms šešioms institucijoms po atliktų nepriklausomų sertifikacinių auditų suteikti akredituoti sertifikatai.

Pirmąjame projekto ertape buvo suorganizuoti specializuoti mokymai Nacionalinei teismų administracijai bei projekte dalyvaujančių teismų vadovybei bei personalui kokybės vadybos sistemų įgyvendinimo temomis (apmokyti 259 asmenys), kurių metu pagerinti Nacionalinės teismų administracijos bei teismų darbuotojų administraciniai gebėjimai.

Įgyvendinant antrąjį projekto etapą prie jau minėtų Kokybės valdymo sistemos vartotojų prisijungė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos vyriausias administracinis teismas ir Klaipėdos miesto apylinkės teismas. Projekte dalyvaujančiuose teismuose bei Nacionalinėje teismų administracijoje taip pat papildomai įdiegtas Klientų aptarnavimo standartas, kuris padėtų aiškiai apibrėžti klientų aptarnavimo teisme politiką, klientus aptarnaujančio darbuotojo elgesio etaloną ir pan.

Be jau minėtų kokybės modelių, Nacionalinėje teismų administracijoje ir Lietuvos Aukščiausiame Teisme įvestas savęs vertinimo modelį, pagrįstą Bendrojo vertinimo modelio metodika, siekiant sistemingai ir reguliariai vertinti bei tobulinti šių institucijų veiklą bei gerinti minėtų įstaigų darbuotojų administracinius gebėjimus.

Projekto pabaiga – 2015-06-25.

Projekto vadovės: Indrė Gylytė-Valienė ir Monika Obolevičiūtė.

Atsakinga už projekto tęstinumo/po projektines veiklas – Dalia Krivickienė tel. (8-5) 2101995, el. p. dalia.krivickiene@teismai.lt 

_______________________________________________________________________________________________________________________

  

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „PAGALBA MOLDOVAI VYKDANT REFORMĄ TEISINIAME SEKTORIUJE“

Siekiant padėti Moldovos Respublikai įgyvendinti Teisinio sektoriaus reformos strategiją ir taip prisidėti prie bendro strateginio tikslo – prieinamo, efektyvaus, skaidraus, profesionalaus ir socialiai atsakingo europinius standartus atitinkančio teisingumo sektoriaus, leidžiančio užtikrinti teisės viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat prisidedančio prie visuomenės pasitikėjimo teismais – pasiekimo, 2014 m. rugpjūčio mėnesį pradėtas vykdyti projektas – „Pagalba Moldovai vykdant reformą teisiniame sektoriuje“.

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Pagrindinis projekto vykdytojas – Nacionalinė teismų administracija (Lietuvos Respublika).

Projekto vykdytojas valstybėje partnerėje – Moldovos Respublikos teisingumo ministerija.

Projekto tikslai:
- Dalijantis gerąja patirtimi ir praktika, padėti Moldovai įgyvendinti Teisinio sektoriaus  reformos strategijoje numatytus tikslus ir priemones, susijusias su  teismų sistemos, prokuratūros ir kovos su korupcija sričių tobulinimu.
- Stiprinti bendradarbiavimo ryšius  tarp abiejų šalių teisinio sektoriaus institucijų atstovų bei pasidalyti Lietuvos patirtimi reformuojant teisinį sektorių; apibrėžti ir numatyti galimo tolesnio bendradarbiavimo sritis.

Pagrindinės projekto veiklos:
- Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos teisininkų forumas.
- Moldovai aktualių tolimesniam reformos vykdymui įstatymų, poįstatyminių aktų ir teismų sprendimų vertimas į rusų kalbą.
Numatomi projekto rezultatai:
- Suorganizuotas Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos teisininkų forumas, skirtas aptarti  šalies partnerės teisinę sistemą, nustatant jos funkcionavimo problemas ir pasidalinant gerosiomis Lietuvos patirtimis, aptariant ateinančių metų bendradarbiavimo sritis tarp konkrečių sektoriaus institucijų/atstovų.
- Į rusų kalbą išversti ir Moldovos teisinio sektoriaus atstovams perduoti aktualūs Lietuvos įstatymai, poįstatyminiai aktai ir teismų sprendimai.

Projekto vertė – 35 000 Lt.
Projekto trukmė – 3,5 mėn. (projekto pabaiga – 2014 m. lapkričio 15 d.).
Projekto vadovė – Monika Vyšniauskienė.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa


ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MOBILUMO PROGRAMOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „TEISĖJŲ MOKYMO SISTEMOS STIPRINIMAS LIETUVOJE PAGAL ŠIAURĖS – BALTIJOS ŠALIŲ MOBILUMO PROGRAMĄ VIEŠAJAM ADMINISTRAVIMUI“

Siekiant patobulinti teisėjų mokymų sistemą Lietuvoje bei sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą su giminingomis institucijomis Šiaurės regiono valstybėse, 2013 m. birželio mėnesį Nacionalinė teismų administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Teisėjų mokymo sistemos stiprinimas Lietuvoje pagal Šiaurės – Baltijos mobilumo programą viešajam administravimui“ (angl. Enhancing Judicial Training System in Lithuania in the Framework of Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration) tarptautinės gerosios praktikos perėmimui teisėjų mokymų organizavimo srityje.

Projektas finansuojamas Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos lėšomis.

Pagrindinis projekto vykdytojas – Nacionalinė teismų administracija (Lietuvos Respublika).

Projekto partneriai – Nacionalinė teismų administracija (Švedijos karalystė), Teisėjų taryba (Islandijos respublika).

Projekto tikslai:
- Užmegzti tarptautinį bendradarbiavimą su giminingomis institucijomis Šiaurės regiono valstybėse. 
- Pasidalyti gerąja patirtimi bei žiniomis organizuojant teisėjų mokymus bei tobulinant mokymo programas ir metodus.
- Sustiprinti Teisėjų mokymo sistemą Lietuvoje.

Pagrindinės projekto veiklos:
- Pažintinis vizitas į Islandiją, kurio metu projekto dalyviai lankysis Islandijos Teisėjų taryboje bei regioniniuose teismuose. 
- Pažintinis vizitas į Švediją, kurio metu projekto dalyviai lankysis Švedijos Nacionalinėje teismų administracijoje bei Teisėjų akademijoje.

Numatomi projekto rezultatai:
- Pasidalyta gerąja patirtimi bei žiniomis organizuojant ir administruojant teisėjų mokymus, rengiant teisėjų mokymo programas ir metodus bei gerinant teisminių paslaugų kokybę.
- Geroji patirtis bei žinios, perimtos iš Islandijos ir Švedijos partnerių institucijų, perduotos kitiems, su teisėjų mokymų sritimi susijusiems, siunčiančiosios institucijos darbuotojams. 
- Išgrynintos ir identifikuotos tolimesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo sritys.
- Sustiprintas tarpsektorinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Šiaurės regiono valstybių partnerių institucijų.

Projekto vertė – 30 200 Lt.
Projekto trukmė – 7 mėn. ( projekto pabaiga – 2013 m. gruodžio 15 d.).
Projekto vadovė – Lina Laurinavičiūtė.

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS 2009–2012 METŲ PROJEKTAI, FINANSUOJAMI EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS

Siekdama prisidėti prie žmogiškųjų išteklių plėtros, administracinių gebėjimų stiprinimo, žinių visuomenės kūrimo, pažangių informacinių technologijų taikymo, veiklos efektyvumo didinimo Lietuvos Respublikos teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje, 2009–2012 metais Nacionalinė teismų administracija vykdo 3 projektuspagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemones.

Projektai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis. Projektai derinami su Europos socialinio fondo agentūra (Gynėjų g. 16, Vilnius; www.esf.lt).

1. Pagal priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ Nacionalinė teismų administracija įgyvendina projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos veiklos tobulinimas ir vidaus administravimo gerinimas“.

Šio projekto uždaviniai:

 • sukurti strateginio veiklos planavimo metodikas teismams ir Nacionalinei teismų administracijai (projektas taip pat apima teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojų mokymus taikyti parengtas strateginio veiklos planavimo metodikas);
 • įdiegti teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemą, atitinkančią Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus VSAFAS (projektas taip pat apima buhalterinės apskaitos dokumentacijos, atitinkančios VSAFAS, parengimą bei teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojų mokymus dirbti su įdiegta buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistema);
 • įdiegti dokumentų valdymo sistemą Nacionalinėje teismų administracijoje (dokumentų valdymo sistema skirta Nacionalinės teismų administracijos ir teismų savivaldos institucijų dokumentacijai valdyti; projektas taip pat apima Nacionalinės teismų administracijos darbuotojų ir teismų savivaldos institucijų atstovų mokymus dirbti su įdiegta dokumentų valdymo sistema).

Bendra projekto vertė (paramos lėšos) – 2 728 477 Lt.

Projekto trukmė – 20 mėn.

Projekto vadovas (iki 2011-05-10) – Arūnas Struckas;

Projekto vadovė (nuo 2011-05-27) – Vita Aleksandra Gudelevičiūtė. 

Projektas baigtas vykdyti 2011 m. lapkričio 10 d.

2. Pagal priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ Nacionalinė teismų administracija įgyvendina projektą„Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos personalo bendrieji ir specialieji mokymai kvalifikacijai tobulinti“.

Šio projekto uždaviniai:

 • tobulinti teismų ir Nacionalinės teismų administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gebėjimus pagal bendrąsias mokymo programas;
 • parengti specialiąsias mokymo programas teismų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai tobulinti;
 • tobulinti teismų ir Nacionalinės teismų administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gebėjimus pagal specialiąsias mokymo programas.

Projekto mokymai:

 • kompiuterinio raštingumo mokymai pagal ECDL (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje);
 • buhalterinės apskaitos mokymai pagal naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus VSAFAS (Vilniuje);
 • personalo valdymo mokymai (Vilniuje);
 • kompiuterių sistemų administravimo ir saugumo mokymai (Vilniuje);
 • užsienio kalbų (anglų, prancūzų) mokymai (Vilniuje, tik Nacionalinės teismų administracijos darbuotojams);
 • specialieji mokymai darbui su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO tobulinti (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje);
 • teismo raštinės dokumentų rengimo, valdymo ir archyvavimo specialieji mokymai (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje);
 • teismo posėdžių organizavimo ir protokolavimo specialieji mokymai teismo posėdžių sekretoriams (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje).

Bendra projekto vertė – 2 741 050 Lt, iš jų paramos lėšos – 2 329 892,5 Lt.

Projekto trukmė – 23 mėn.

Projekto pagal priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimui užtikrinti Nacionalinė teismų administracija ir visi teismai, išskyrus Konstitucinį Teismą, pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kuri, pasikeitus teisės aktų reikalavimams dėl partnerystės mokymų projektuose privalomumo, gali būti traktuojama kaip bendradarbiavimo sutartis.

Projekto vadovė – Žydrė Lyčienė.

Projektas baigtas vykdyti 2012 m. vasario 18 d.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 KITI PROJEKTAI 

PATALPŲ PRITAIKYMAS VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO ELEKTRĖNŲ RŪMAMS

 1. Projekto pavadinimas:

Patalpų pritaikymas Vilniaus regiono apylinkės teismo Elektrėnų rūmams.

 1. Projekto tikslas:

Vilniaus rajono apylinkės teismui padėti teisiškai perimti patalpas, esančias Elektrėnų mieste, ir tas patalpas pritaikyti Elektrėnų rūmų veiklai.

 1. Planuojami projekto rezultatai:

Teismo veiklai pritaikyta apie 550 kv. m bendrojo ploto administracinių patalpų ir jose įrengta 2 teismo posėdžių salės bei 14 darbo vietų teisėjams ir teismo darbuotojams.

 1. Projekto vertė:

Iki 150 tūkst. eurų patalpų remontui, baldams ir įrangai įsigyti.

 1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2017-01-01 – 2018-12-31

 1. Projekto eigos būsena:

Organizuojamas patalpų panaudos sutarties sudarymas.

 1. Kita informacija:

Projektas vykdomas Nacionalinė teismų administracijos valdomos programos Teismų centralizuotas aprūpinimas“ lėšomis. Šis projektas inicijuotas atsižvelgiant į teismų reorganizavimo projekto apimtyje numatytą naujų Elektrėnų teismo rūmų steigimą ir poreikį užtikrinti patalpas šių teismo rūmų veiklai.

PALANGOS MIESTO APYLINKĖS TEISMO VIDAUS PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS

 1. Projekto pavadinimas:

Palangos miesto apylinkės teismo vidaus patalpų paprastasis remontas.

 1. Projekto tikslas:

Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas teismo darbuotojams bei kokybišką aplinką teismo lankytojams atliekant Palangos miesto apylinkės teismo vidaus patalpų remontą.

 1. Planuojami projekto rezultatai:

Numatome suremontuoti apie 600 kv. m teismo patalpų apdailą, suremontuoti vėdinimo sistemą bei elektros instaliaciją, patalpas pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. Remonto metu numatoma teismo raštinės patalpas pertvarkyti interesantų aptarnavimui „vieno langelio“ principu.

 1. Projekto vertė:

Iki 150 tūkst. eurų patalpų vidaus remontui.

 1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2017m. II ketv. – 2017m. IV ketv.

 1. Projekto eigos būsena:

Įgyvendintas

 1. Kita informacija:

Remontas vykdomas Nacionalinė teismų administracijos valdomos programos Teismų centralizuotas aprūpinimas“ 2017 m. sąmatos lėšomis skirtomis teismų pastatų ir inžinerinių sistemų remontams organizuoti.

TELŠIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO PASTATO LANGŲ KEITIMAS

 1. Projekto pavadinimas:

Telšių rajono apylinkės teismo pastato langų keitimas.

 1. Projekto tikslas:

Pakeisti visus Telšių rajono apylinkės teismo pastato senus ir nesandarius viengubo stiklo langus naujais šiuolaikinių konstrukcijų langais, siekiant sumažinti pastato energijos sąnaudas šildymui.

 1. Planuojami projekto rezultatai:

Pakeitus 64 teismo pastato langus pagerės teismo darbuotojų darbo sąlygos bei bus sutaupoma lėšų teismo pastato eksploatacijai (šildymui).

 1. Projekto vertė:

Iki 62 tūkst. eurų.

 1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2017m. II ketv. – 2017m. IV ketv.

 1. Projekto eigos būsena:

Įgyvendintas

 1. Kita informacija:

Remontas vykdomas Nacionalinė teismų administracijos valdomos programos Teismų centralizuotas aprūpinimas“ 2017 m. sąmatos lėšomis skirtomis teismų pastatų ir inžinerinių sistemų remontams organizuoti.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Birželis 2023
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12

2023.06.12  |  09:30

13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2023.06.30  |  10:00

1 2

Sekite mus