Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

AB „Grigeo Klaipėda“ skundas dėl sankcijos skyrimo

2022.08.02

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose gautas pareiškėjos AB „Grigeo Klaipėda“ skundas atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) dėl 2022 m. balandžio 28 d. nutarimo skirti sankciją dėl padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo (toliau – Nutarimas).

AB „Grigeo Klaipėda“ skunde nurodo, kad 2021 m. liepos 20 d. įvyko incidentas – sutriko apyvartinio technologinio vandens baseino darbinis lygis, sugedus automatinio lygio palaikymo sklendei. Remontuojant sklendę dėl automatinio baseino lygio palaikymo sistemos sutrikimo vanduo pradėjo tekėti per baseino persipylimo vamzdį į apyvartinio vandens surinkimo kanalą. Baseino persipylimo metu 18,6 m3 apyvartinio technologinio vandens per nesandarų pravalos vamzdį pateko į pastato stogo lietaus surinkimo sistemą.

AB „Grigeo Klaipėda“ teigimu, Departamentas skyrė jai sankciją – 850 eurų dydžio baudą už tai, kad 2021 m. liepos 20 d. nuo 3.50 val. iki 16.00 val. AB „Grigeo Klaipėda“, netinkamai eksploatuodama gamybinėse patalpose įrengtą paviršinių nuotekų sistemą, dėl sistemoje sumontuoto atviro pravalos atvamzdžio, įvykus techniniam gedimui ir sutrikus technologinio vandens baseino darbiniam lygiui, neteisėtai į Kuršių marias per AB „Klaipėdos vanduo“ eksloatuojamus paviršinių nuotekų tinklus išleido 18,6 m3 nevalytų gamybinių nuotekų su teršalais. Departamento teigimu, tokiais savo veiksmais AB „Grigeo Klaipėda“ pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento 6 ir 7.3 punktų ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 23 punkto reikalavimus.

AB „Grigeo Klaipėda“ skunde nurodo, kad nesutinka su paskirtų ekonominių sankcijų ir inkriminuojamų aplinkybių turiniu bei apimtimi, taip pat laikosi pozicijos, kad Nutarimas neatitinka tokiam procesiniam dokumentui keliamų išsamumo, motyvuotumo reikalavimų, todėl naikintinas. Nurodo, kad Departamentas taikydamas sankcijas aiškiai nenurodė, kokiais duomenimis vadovaujasi nustatydamas konkrečius į gamtinę aplinką išleistų teršalų kiekius, neaišku ir tai, kokiais paimtais mėginiais remiasi. Nurodo, kad patikrinimo metu nustatyta, jog AB „Grigeo Klaipėda“ technologinį apyvartinį vandenį išleido ne tiesiai į gamtinę aplinką (Kuršių marias), o į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus, kuriuose įrengti nuotekų valymo įrenginiai. Vaizdo įraše, kuriuo remiasi Departamentas skirdamas nuobaudą, matyti, kad 18,6 m3 apyvartinio technologinio vandens iš AB „Grigeo Klaipėda“ teritorijos pateko į paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Šie nuotekų valymo įrenginiai negali išvalyti ištirpusių organinių medžiagų, bet jie surenka skendinčias medžiagas. Po incidento AB „Klaipėdos vanduo“ operatyviai suorganizavo valymo įrenginių išsiurbimą ascenizacinėmis mašinomis ir už šią paslaugą AB „Grigeo Klaipėda“ su AB „Klaipėdos vanduo“ atsiskaitė pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

AB „Grigeo Klaipėda“ teigia, kad Departamentas neturėjo jokių duomenų, leidžiančių konstatuoti, kad 2021 m. liepos 20 d. patekę į paviršinių nuotekų tinklus 18,6 m3 apyvartinio technologinio vandens padarė žalą aplinkai, todėl daro išvadą, kad Departamentas neturėjo jokio faktinio pagrindo teigti, kad tokia žala šiuo konkrečiu veiksmu (ar veiksmų visuma) buvo padaryta. Toks teiginys yra paremtas ne surinktais įrodymais, o tik paties Departamento neaiškiais pagrindais padaryta prielaida, susiformavusia subjektyvia ir akivaizdžiai šališka nuomone, kurią galimai iš anksto nulėmė aukštas pareigas einančių politikų vieši komentarai dėl šio ekologinio incidento. Todėl Nutarimas turėtų būti panaikintas ir byla perduota Departamentui papildomam tyrimui atlikti arba žalos padarymo faktas turi būti pašalintas iš Nutarimo aprašomosios dalies kaip neįrodytas objektyviais duomenimis.

Atsakovas atsiliepime nurodo, kad šioje byloje žalos padarymo faktas tiesiogiai sietinas su bendrovės neteisėtais veiksmais, o būtent su tuo, jog bendrovė draudžiamu būdu su gamybinėmis nuotekomis išmetė į aplinką teršalus (neturėdama teisės su gamybinėmis nuotekomis išleisti teršalų į aplinką, neteisėtai išleido į gamtinę aplinką 18,6 m3 užterštų (nevalytų) gamybinių nuotekų, kurios nebuvo tvarkomos reikalavimus atitinkančioje nuotekų tvarkymo sistemoje). Tai patvirtina 2021 m. rugpjūčio 17 d. atlikto neplaninio patikrinimo akte nustatyti faktai, nuotekų mėginių laboratoriniai tyrimai ir byloje esantys tyrimų protokolai. Pažymi, kad minėtuose paviršinių nuotekų tinkluose įrengti valymo įrenginiai nėra pritaikyti gamybinių nuotekų valymui. Paėmus mėginius iš paviršinio nuotekų išleistuvo Nr. 4 (šulinys Nr. 52) nustatyta, kad į Kuršių marias pateko tie patys teršalai, kaip ir nustatyti paėmus technologinio apyvartinio vandens mėginius iš baseino, tik kitokios koncentracijos. Todėl Departamentas laikosi pozicijos, jog bendrovė, neteisėtai su nuotekomis išmetusi į aplinką teršalus, padarė žalą aplinkos komponentui – paviršiniam vandens telkiniui (Kuršių marioms), padarytos žalos faktas nustatytas tinkamai įvertinus visas bylos aplinkybes ir surinktus įrodymus, todėl inkriminuotas teisėtai ir pagrįstai.

Skundas priimtas nagrinėti. 2022 m. spalio 18 d. paskirtas pirmasis teismo posėdis.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Evelina Talalienė
Regionų apygardos administracinio teismo vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt
https://regionu.teismai.lt/
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai