lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Jau pasirodė naujausias 27-asis LVAT praktikos biuletenio numeris

2014.11.25

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išleido naująjį – 27-ąjį – administracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame pateikiama svarbiausia 2014 metų sausio–birželio mėnesių LVAT teisminė praktika. Biuletenyje taip pat pristatoma Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikos, aiškinant ir taikant su pridėtinės vertės mokesčio atskaita susijusias teisės aktų nuostatas, apžvalga, administracinė doktrina, taip pat apžvelgiami Lietuvai aktualūs ESTT, Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT), užsienio teismų sprendimai ir specialiosios teisėjų kolegijos nutartys dėl teismingumo.

Naujame LVAT 27-ajame biuletenyje skaitytojams pateikiami aktualiausi 2014 metų pirmojo pusmečio teismo sprendimai bylose dėl norminių administracinių aktų teisėtumo. Šiame leidinyje taip pat pateikiama reikšmingiausia paminėto laikotarpio LVAT praktika administracinėse bylose dėl socialinės apsaugos, mokesčių teisinių santykių, draudžiamos reklamos, užsieniečių teisinės padėties, valstybės tarnybos teisinių santykių, žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų, vietos savivaldos teisinių santykių, taip pat su administracinių bylų teisena susijusiose bei kitose bylose.
 
Biuletenio administracinės doktrinos dalyje skaitytojams pateikiamas pirmininkaujančio teisėjo Štutgarto administraciniame teisme ir Štutgarto universito profesoriaus dr. Jano Bergmanno straipsnis “Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos reikšmė pabėgėlių apsaugai”. Šiame straipsnyje analizuojama, kokiu būdu Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija tampa reikšminga tokioje politikos srityje kaip pasienio kontrolė, prieglobstis bei imigracija ir kokią reikšmę ji turi pabėgėlių apsaugai. Biuletenyje taip pat pristatomas LVAT teisėjų Laimučio Alechnavičiaus ir Veslavos Ruskan bei LVAT Teisinės analizės ir informacijos departamento darbuotojų Dianos Ličkuvienės ir Žygimanto Surgailio parengtas straipsnis “Statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo ir taikymo administraciniuose teismuose aktualijos”. Straipsnis paremtas administracinių bylų, atrinktų nuo 2010 m. sausio iki 2014 m. birželio, analize.

Kaip įprasta, LVAT biuletenio informacinėje dalyje skaitytojams pristatoma specialiosios teisėjų kolegijos, sprendžiančios rūšinio teismingumo klausimus, įdomiausių nutarčių apžvalga. Be to, biuletenyje galima rasti Lietuvai aktualių ESTT, EŽTT, Prancūzijos Respublikos Valstybės Tarybos, Vokietijos Federalinio administracinio teismo, Austrijos Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimų apžvalgas.

LVAT primena, jog administracinių teismų praktikos biuletenis rengiamas siekiant supažindinti visuomenę su naujausia bei aktualiausia administracinių teismų praktika bei Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui vykdant administracinių bylų teisenos įstatyme numatytą funkciją formuoti vienodą administracinių teismų praktiką. LVAT kasmet parengia ne mažiau kaip 2 biuletenio numerius. Leidinį galima įsigyti atvykus į teismo raštinę, taip pat kreipiantis elektroninio ryšio priemonėmis. Norint įsigyti leidinį elektroninio ryšio priemonėmis, prašome užpildyti atitinkamos formos užsakymo anketą LVAT interneto svetainėje ir ją pateikti teismui nurodyta tvarka.

Daugiau informacijos apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bei šio teismo veiklą galite rasti teismo interneto svetainėje www.lvat.lt Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875