lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas panaikino sprendimus dėl neigiamo universiteto veiklos įvertinimo

2014.11.26

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal Lietuvos edukologijos universiteto skundą Studijų kokybės vertinimo centrui bei LR švietimo ir mokslo ministerijai dėl sprendimų panaikinimo, nusprendė tenkinti pareiškėjo skundą.

Lietuvos edukologijos universitetas prašė teismo panaikinti kaip neteisėtus ir nepagrįstus Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) 2012-07-25 bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos 2012-09-04 sprendimus, kuriais Lietuvos edukologijos universiteto veikla buvo įvertinta neigiamai. Tokio įvertinimo susilaukė dėl to, kad 2011 m. Universitete nebuvo valdymo organo – Tarybos, kurios viena iš funkcijų yra tvirtinti aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, ir patvirtinto strateginio plano. Pasak pareiškėjo, tokią situaciją lėmė objektyvios kliūtys, nepriklausiusios nuo Universiteto valios, nebuvo legitimios Universiteto struktūrinės institucijos, galinčios tvirtinti strateginį planą. Pareiškėjo nuomone, vertinimo metu buvo pažeistas objektyvumo principas bei  visumos požiūrio principas, nes vertinant nebuvo atsižvelgta į vertinamų sričių tarpusavio sąveiką ir dermę, Universitetas įvertintas neigiamai, nors net trys sritys iš keturių buvo įvertintos teigiamai.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą priėjo išvadą, kad  SKVC 2012-07-25 bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos 2012-09-04 sprendimai, kuriais pareiškėjo veikla buvo įvertinta neigiamai, yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl juos panaikino. Teismas savo sprendime pabrėžia, kad ekspertų išvadose, kuriomis remiantis priimti sprendimai, nurodyti trūkumai nėra pakankami konstatuoti Metodikos pažeidimus. Nei SKVC, nei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisija neatliko jokio papildomo tyrimo siekdama nustatyti, ar buvo padaryti tam tikri Metodikos pažeidimai, sprendimus priėmė nenurodydamos, kokie Metodikos punktai pažeisti ir kokie argumentai tai pagrindžia. Tokie sprendimai, teismo vertinimu, neatitinka Viešojo administravimo įstatyme nustatytų individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Be to, nustatyta, kad Komisijos sudėtis neatitiko nešališkumo reikalavimų.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:                                          
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 81 6692
el. paštas  baltaduone@vaateismas.lt
www.vaateismas.lt