lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas pripažino: buvusi Alytaus miesto teatro direktorė padarė pažeidimą

2015.03.26

Alytaus rajono apylinkės teismas nutarimu paskyrė 86 Eur dydžio baudą buvusiai Alytaus miesto teatro direktorei L. R. už Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus teisėto reikalavimo – pateikti prašomus dokumentus auditoriams – nevykdymą.

L. R., būdama Alytaus miesto teatro direktore, nevykdė 2014-10-15 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymo per 5 darbo dienas pateikti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus pareigūnams dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą auditoriams ribotos apimties Alytaus miesto teatro pažangos stebėjimo (veikos po audito) vidaus auditui atlikti.

L. R. savo kaltės padarius pažeidimą nepripažino motyvuodama tuo, kad nesuprato, ar vykdomas Alytaus miesto teatro pažangos stebėjimo (veiklos po audito) vidaus auditas, ar naujas vidaus auditas, ir todėl abejodama procedūros teisėtumu neteikė prašomų dokumentų. Teigė, kad taip buvo siekta su ja susidoroti, o tai galų gale buvo pasiekta, nes ji yra atleista iš teatro direktorės pareigų.

Teismas administracinėn atsakomybėn traukiamos L. R. argumentus, kad patikrinimas buvo atliekamas neteisėtai ir viršijant suteiktus įgaliojimus, atmetė kaip nepagrįstus. Pažymėjo, kad  Vidaus audito tarnyba yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 str. 3 d. numato, kad centralizuota vidaus audito tarnyba atskaitinga savivaldybės administracijos direktoriui. Jis užtikrina vidaus audito tarnybos veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir šios valdymo funkcijos negali perduoti kitiems viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Vidaus audito tarnybos skyriaus veiklos nuostatų 2 p. numato, kad Vidaus audito skyrius – savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas vidaus auditui atlikti savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir kituose savivaldybės viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja. Vidaus audito tarnybos skyriaus veiklos nuostatų 13.4. p. numato, kad skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę be atskiro savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją.

Teisme ištirtų įrodymų visuma patvirtino, kad L. R. trukdė pagal kompetenciją atlikti Alytaus miesto teatro pažangos stebėjimo (veiklos po audito) vidaus auditą, taip ji nevykdė pareigūnų teisėtų reikalavimų, taigi jos veiksmai atitinka pažeidimo, numatyto ATPK 18816 str. 1 d., sudėtį.

Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per nutarimą priėmusį Alytaus rajono apylinkės teismą.  

Vilma Grigaravičienė
Alytaus rajono apylinkės teismo
administracijos sekretorė
Tel. (8 315) 75 080
El. p. vilma.grigaraviciene@teismas.lt