lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas pripažino, kad Andrius Butrimas pažeidė lobizmo įstatymo nuostatas

2020.07.30

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs A. Butrimo skundą, kuriame prašė panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, atmetė jį kaip nepagrįstą.

A. Butrimas prašė teismo panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo pripažinta, kad pareiškėjas pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo (toliau – LVĮ) 10 straipsnio  1 dalį, t. y., nebūdamas įrašytas į lobistų sąrašą, MB „Švenčių fabrikas“ vardu Žemės ūkio ministerijai pateikė konkretų pasiūlymą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 m. pateiktoms paraiškoms, patvirtintų žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-719.  Paaiškino, kad MB „Švenčių fabrikas“ nebuvo suformavusi jam užduoties kreiptis į Ministeriją dėl Taisyklių pakeitimo, taip pat už kreipimąsi į šią instituciją jis negavo jokio atlygio, todėl negalima laikyti, kad vykdė lobistinę veiklą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, priėjo prie išvados, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą VTEK sprendimą, nes rašytinė bylos medžiaga ir pareiškėjo skunde nurodyti argumentai neginčijamai pagrindžia aplinkybę, jog A. Butrimas siekė mažosios bendrijos intereso prašyme siūlydamas pakeisti teisės aktą, susijusį su šios bendrijos ekonominiais interesais. Sprendime pabrėžiama, kad nors pareiškėjas nesudarė su MB „Švenčių fabrikas“ sutarties dėl lobistinės veiklos vykdymo, kaip to reikalaujama pagal LVĮ 2 straipsnio 4 dalį,  tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad nebuvo vykdoma lobistinė veikla, nes ji gali būti vykdoma ir neatlygintinai, o pavedimas vykdyti tokią veiklą gali būti suformuluotas žodžiu.

Šis teismo sprendimas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.


Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Marta Prokopovič
Vilniaus apygardos administracinio teismo administracijos sekretorė
Tel. (8 5) 264 8722, mob. 8 60 95 8707 
El. paštas marta.prokopovic@teismas.lt
Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius
https://vaat.teismas.lt/
Sekite mus www.facebook.com/Lietuvosteismai