Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: Kalvarijos savivaldybės taryba nepažeidė procedūrų priimant sprendimą dėl administracijos direktoriaus atleidimo 

2022.07.05

Regionų apygardos administraciniame teisme 2022 m. liepos 5 d. išnagrinėta administracinė byla, kurioje ginčas kilo dėl 2022 m. vasario 17 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-1 (1.5 E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų prieš terminą, praradus Kalvarijos savivaldybės tarybos pasitikėjimą“ teisėtumo ir pagrįstumo. Skundžiamo sprendimo pirmu punktu Kalvarijos rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti slapto balsavimo rezultatus ir atleisti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių K. S. iš Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigų prieš terminą – 2022 m. vasario 17 d., praradus Kalvarijos savivaldybės tarybos pasitikėjimą.

Su tuo nesutikdamas, pareiškėjas K. S. teismo prašė: 1) panaikinti Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022-02-17 sprendimą Nr. T-1 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų prieš terminą, praradus Kalvarijos savivaldybės tarybos pasitikėjimą“; 2) grąžinti pareiškėją į Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas; 3) priteisti iš Kalvarijos savivaldybės administracijos pareiškėjui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už vienerius metus; 4) priteisti iš Kalvarijos savivaldybės administracijos pareiškėjui 3 000,00 Eur (tris tūkstančius eurų, 00 ct) neturtinės žalos ir pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjo nuomone, savivaldybė taryba padarė procedūrinius pažeidimus: 1) savivaldybės tarybos posėdis negalėjo būti organizuojamas ir vykdomas mišriu būdu; 2) savivaldybės tarybos posėdžio organizavimo ir vykdymo būdas neteisėtai buvo pakeistas (iš kontaktinio į nuotolinį) ir taryba pažeidė mero diskrecijos teisę šaukti tarybos posėdį ir sudaryti darbotvarkę; 3) savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės pakeitimas pažeidė galiojančią tvarką; 4) po padarytos pertraukos vykęs savivaldybės tarybos posėdis buvo neteisėtas dėl to, kad nedalyvaujant merui šiam posėdžiui neteisėtai pirmininkavo mero pavaduotojas; 5) skundžiamo sprendimo projektas nebuvo apsvarstytas nė viename komitete, todėl buvo nesilaikoma nustatytos tvarkos; 6) pakeistas tarybos posėdžio organizavimo ir vykdymo būdas pažeidė savivaldybės tarybos narių, kurie nepriklauso valdančiajai daugumai, laisvo apsisprendimo teisę, nes jie dėl įvairių priežasčių negalėjo dalyvauti kontaktiniu būdu vykusiame tarybos posėdyje, todėl neteko galimybės išsakyti savo poziciją ir argumentus bei balsuoti dėl šio klausimo; 7) buvo suvaržytos bei pažeistos ir pareiškėjo teisės, nes jis neturėjo galimybių dalyvauti kontaktiniu būdu organizuotame posėdyje ir taip jam sąmoningai buvo panaikintos galimybės pateikti savivaldybės tarybos nariams savo argumentus bei poziciją.

Teismas įvertino, kad priimant skundžiamą sprendimą buvo laikomasi teisės aktų nustatytų esminių procedūrų ir taisyklių, nebuvo viršyta įstatymų nustatyta savivaldybės tarybos kompetencija, nebuvo padarytų sprendimo priėmimo procedūros pažeidimų, kurie tiesiogiai galėtų turėti įtakos neobjektyvaus ir nepagrįsto pareiškėjo atžvilgiu atlikto balsavimo dėl nepasitikėjimo rezultatams bei pažeistų jo teises, todėl reikalavimas panaikinti skundžiamą sprendimą atmestinas kaip nepagrįstas. Teismas pažymėjo, kad devynių tarybos narių nedalyvavimas tarybos posėdyje, kuriame dvylika narių, inicijavusių nepasitikėjimą pareiškėju, balsavo už jo atleidimą, nebūtų turėjęs įtakos pareiškėjo atleidimo klausimo kitokiam išsprendimui nei buvo nuspręsta skundžiamu sprendimu. Todėl pareiškėjo akcentuojamas tariamas skundžiamo sprendimo priėmimo procedūros pažeidimas dėl nedalyvavusių tarybos narių tiesiogiai neturėtų įtakos įvykusio balsavimo dėl nepasitikėjimo rezultatams bet kokiu atveju ir toks procedūrinis pažeidimas negalėtų būti pagrindas panaikinti tarybos sprendimą, atspindintį daugumos valią atleisti pasitikėjimą praradusį administracijos direktorių.

Kiti pareiškėjo skundo reikalavimai laikytini išvestiniais ir gali būti tenkinami tik patenkintus pagrindinį reikalavimą bei panaikinus skundžiamą sprendimą kaip neteisėtą. Kadangi jokių neteisėtų savivaldybės tarybos veiksmų teismas nenustatė, tai visi kiti skundo reikalavimai, kurių patenkinimui būtina nustatyti neteisėtus atsakovės veiksmus, atmestini kaip nepagrįsti taip pat, kaip ir pagrindinis reikalavimas.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Evelina Talalienė
Regionų apygardos administracinio teismo vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt
https://regionu.teismai.lt/
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai