lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Teismas: pareigybės aprašymo reikalavimas mokėti važiuoti dviračiu pažeidė Lygių galimybių įstatymą

2019.10.03

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs lygių galimybių kontrolieriaus pareiškimą, prašantį panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio dalį, kuria buvo patvirtinta Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo dalis ir direktoriui nustatytas specialusis reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu, nusprendė pripažinti šį reikalavimą prieštaraujančiu įstatymui ir jį panaikino.

Lygių galimybių kontrolierius kreipėsi į teismą prašydamas ištirti, ar Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės mero 2016-12-30 potvarkiu, dalis, kuria direktoriui nustatytas specialusis reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu, atitinka Darbo kodekso bei Lygių galimybių įstatymo nuostatas, o pripažinus prieštaraujančiu – laikyti jį panaikintu. Pareiškėjas pareiškime teismui paaiškino, kad Lygių galimybių tarnyba 2017-01-04 gavo skundą dėl galimos diskriminacijos dėl negalios darbo santykių srityje. Jame nurodoma, kad 2016-12-30 Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt buvo paskelbtas darbo skelbimas į direkcijos direktoriaus pareigas. Kaip vienas iš kandidatams keliamų reikalavimų nurodytas gebėjimas važiuoti dviračiu. Skundą pateikęs asmuo nurodė, jog asmeniui su judėjimo, regos ar kita negalia, dėl kurios jis negali važiuoti dviračiu, toks darbo skelbimo reikalavimas apriboja galimybę eiti siūlomas pareigas, pareigybės aprašyme nėra nustatyta jokių išlygų dėl alternatyvų dviračiui, t. y. kitų ekologiškų transporto priemonių, kuriomis (ar be jų) asmenys (taip pat ir su negalia) gali judėti Pavilnių ir Verkių regioninių parkų teritorijose.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nusprendė lygių galimybių kontrolieriaus pareiškimą patenkinti iš dalies ir pripažinti, kad Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės mero 2016-12-30 potvarkiu, dalis, kurioje nustatytas specialusis reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu, prieštarauja Lygių galimybių įstatymui ir negali būti taikoma nuo įsiteisėjusio Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo paskelbimo dienos. Teismas priėjo prie išvados, kad lygių galimybių kontrolierius sprendime pagrįstai konstatavo, kad pareigybės aprašyme įtvirtintas reikalavimas direkcijos vadovui gebėti važiuoti dviračiu negali būti siejamas su jo pareiginių funkcijų vykdymu. Teisėjų kolegijos nuomone, asmenims, kurie dėl negalios negali važiuoti dviračiu, pareigybės aprašyme yra nustatytas faktinis naudojimosi jų teisėmis apribojimas lygiai su kitais asmenimis kandidatuoti į darbo skelbime siūlomas pareigas. Kaip pažymi teismas, Lygių galimybių įstatymo nuostatos įpareigoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas pagal kompetenciją užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.


Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Tel. (8 5) 264 1270, mob. 8 69 816 692
el. paštas sigita.baltaduone@teismas.lt
www.vaat.teismas.lt

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus