Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Savivaldybė privalės atlyginti neteisėtais teritorijų planavimo veiksmais padarytą žalą

2014.01.20

Išnagrinėjęs ginčą dėl atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės civilinės atsakomybės, LVAT pareiškėjams, dviem statybų verslo vystymo įmonėms, priteisė jų patirtus nuostolius, atsiradusius dėl neteisėtų savivaldybės bei jos institucijų veiksmų, atliktų teritorijų planavimo procese.

Byloje nustatyta, jog pareiškėjai už banko kredito sutartimis paskolintas pinigines lėšas įsigijo žemės ūkio paskirties žemės sklypus, turėdami tikslą parengti detaliuosius planus, pakeisti sklypų paskirtį ir vėliau juos parduoti. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, teigdami, jog dėl neteisėtų atsakovo atsisakymų suderinti bei patvirtinti teritorijos detalųjį planą šio tikslo jiems nepavyko įgyvendinti ir buvo patirta turtinė žala, kurią sudaro bankui sumokėtos palūkanos bei turto vertės sumažėjimas.

Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog reikalavimas dėl žalos atlyginimo gali būti patenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Atsižvelgęs į bylos aplinkybes, šiuo atveju teismas nustatė, kad Vilniaus rajono savivaldybė, spręsdama dėl pareiškėjų pateikto detaliojo plano derinimo bei tvirtinimo, pažeidė imperatyvių teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus, akivaizdžiai peržengė savo diskrecijos ribas, todėl jos sprendimai, kuriais atsisakyta derinti bei patvirtinti detalųjį planą, buvo pripažinti neteisėtais veiksmais viešosios atsakomybės taikymo prasme.

Spręsdama dėl pareiškėjų patirtos žalos atlyginimo, LVAT teisėjų kolegija vertino, jog pareiškėjų bankui sumokėtos palūkanos už naudojimąsi kreditais pripažintinos tiesioginiais jų nuostoliais. Tokią išvadą LVAT padarė atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjai žemės sklypus įsigijo su tikslu pelningai juos parduoti pakeitus paskirtį pagal Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento parengtas sąlygas detaliajam planui, kurios numatė pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą į kitos paskirties žemę, t. y. į gyvenamąją teritoriją – sodybinio užstatymo, į mažaaukščių namų teritoriją, infrastruktūros teritoriją ir rekreacinę teritoriją. Šios sąlygos buvo išduotos ir patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus.

LVAT teisėjų kolegija, pabrėžusi teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų svarbą, konstatavo, jog nagrinėtu atveju pareiškėjai įvykdė visas detalųjį planavimą reguliuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas ir todėl jie turėjo objektyviai pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, kad detalusis planas bus patvirtintas. Teismas taip pat pabrėžė, jog pareiškėjai žemės sklypus įsigijo ir kreditus paėmė jau esant išduotoms planavimo sąlygoms teritorijų planavimo dokumentui rengti, todėl jų veiksmai negali būti vertinami kaip nepagrįsta ūkinės komercinės veiklos rizika. Atsižvelgdamas į tai, LVAT nusprendė priteisti pareiškėjams jų patirtus tiesioginius nuostolius (t. y. bankui sumokėtas palūkanas) – vienam iš pareiškėjų buvo priteista 283 011,97 Lt, o kitam – 336 438,29 Lt suma.

Spręsdama dėl pareiškėjų reikalavimo atlyginti dėl turto vertės sumažėjimo patirtą žalą, LVAT teisėjų kolegija vertino, kad pareiškėjai žemės sklypo nerealizavo, iš byloje esančių duomenų negalima daryti išvadų apie realų sklypų vertės sumažėjimą, todėl pareiškėjų patirtų netiesioginių nuostolių dydis nėra įrodytas. Neįrodžius šios aplinkybės aptariama reikalavimo dėl žalos atlyginimo dalis nebuvo patenkinta.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-492-294-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875