Skip to content
logo
lt
En

Teisingumo ministerijos informacija apie Europos prokurorų atranką

 

Europos prokuratūra – tai nepriklausoma Europos Sąjungos įstaiga, atsakinga už Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų tyrimą, šių nusikalstamų veikų vykdytojų ir jų bendrininkų baudžiamąjį persekiojimą ir perdavimą teismui.

 • Tarybos reglamentas Nr. 2017/1939[1], kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra (toliau – Reglamentas), įsigaliojo 2017 m. lapkričio 20 d. Pagal Reglamento 120 straipsnį, remiantis priimtu Komisijos sprendimu, Europos prokuratūra savo veiklą pradėjo 2020 m. birželio 1 d.
 • Vadovaujantis Reglamento 8 straipsniu, Europos prokuratūra yra nedaloma Sąjungos įstaiga, kuri veikia kaip viena decentralizuotą struktūrą turinti Prokuratūra. Europos prokuratūra organizuojama centriniu ir decentralizuotu lygmenimis. Centrinį lygmenį sudaro Europos prokuratūros būstinės vietoje esantis Centrinis biuras. Centrinį biurą sudaro Kolegija, nuolatinės kolegijos, Europos vyriausiasis prokuroras, Europos vyriausiojo prokuroro pavaduotojai, Europos prokurorai ir administracijos direktorius.
 • Vadovaujantis Reglamento 16 straipsnio 1 dalimi kiekviena valstybė narė pateikia tris kandidatūras Europos prokuroro pareigoms užimti.
 • Taryba, gavusi atrankos komisijos motyvuotą nuomonę, atrenka vieną iš kandidatų ir paskiria jį atitinkamos valstybės narės Europos prokuroru.
 • Europos prokurorai skiriami šešerių metų kadencijai, kuri negali būti tęsiama.
 • Pasibaigus šešerių metų laikotarpiui, Taryba gali nuspręsti įgaliojimus pratęsti ne ilgiau kaip trejiems metams.

Atrankos komisijos klausymai turėtų vykti 2022 m. antrąjį pusmetį, vėliausiai – 2023 m. pradžioje. Planuojama atrinkto Europos prokuroro kadencija turėtų prasidėti 2023 m. vasarą.

Europos prokurorų pareigos, atsakomybė ir funkcijos

Europos prokurorų pareigos ir atsakomybė nustatytos Reglamento 12 straipsnyje.

Europos prokurorai, vykdydami savo pareigas, atlieka šias funkcijas:

 1. vykdymo (Reglamento 28 straipsnio 4 dalis);
 2. priežiūros (Reglamento 2 straipsnio 2 dalis);
 3. strategines (Reglamento 9 straipsnis bei 27 straipsnio 8 dalis).

Įdarbinimo sąlygos

Vadovaujantis Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu, Europos prokurorai yra paskiriami į pareigybes AD12 (administratorių pareigų grupės 12 lygio pareigos), kaip laikinieji Europos Prokuratūros agentai.

Darbo vieta – Liuksemburgas

Leidimas dirbti su slapta informacija

Pasirinktas kandidatas turi turėti galiojantį leidimą susipažinti su informacija, turinčia žymą „ES slaptai“, savo nacionalinėje saugumo institucijoje arba jam turi būti suteikiama galimybė jį gauti.

Nacionalinės kandidatų į Europos prokurorus atrankos procedūra

Nacionalinės kandidatų į Europos prokurorus atrankos tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-105/I-95 patvirtintas Kandidatų į Europos prokurorus atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), pakeistas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1R-104/I-120 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-105/I-95 „Dėl Kandidatų į Europos prokurorus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Reikalavimai kandidatams į Europos prokurorus

Vadovaujantis Aprašo 17–19 punktais, kandidatuoti gali asmenys:

 1. einantys prokuroro ar teisėjo pareigas, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių;
 2. turintys ne mažesnį nei Prokuratūros įstatyme asmeniui, skiriamam į Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros departamento (skyriaus), departamento skyriaus vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) ir apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) pareigas, nustatytą tarnybos einant prokuroro pareigas stažą arba ne mažesnį nei Teismų įstatyme asmeniui, skiriamam Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ar Lietuvos apeliacinio teismo teisėju, nustatytą teisėjo darbo stažą.
 3. Be aukščiau nurodytų reikalavimų, kiekvienas kandidatas turi atitikti bendruosius Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų[2] tinkamumo kriterijus:
  • būti Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
  • būti įvykdęs visas su karine tarnyba susijusių įstatymų nustatytas prievoles;
  • turėti pareigoms atlikti reikiamas charakterio savybes;
  • būti fiziškai tinkamas pareigoms atlikti;
  • puikiai mokėti vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų ir pareigoms tinkamai atlikti pakankamai gerai mokėti anglų kalbą, kuri 2020 m. rugsėjo 30 d. Europos prokuratūros kolegijos sprendimu Nr. 002/2020 dėl kalbų vartojimo vidaus tvarkos nustatyta kaip Europos prokuratūros operatyvinės ir administracinės veiklos darbinė kalba;
  • paskutinę priešpaskutinio 6 metų kadencijos mėnesio dieną būti sukakęs ne daugiau kaip 66 metų amžių.

Prašymo pateikimo terminas ir būdas

 1. Prašymai dalyvauti kandidatų atrankoje pateikiami per 10 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo paskelbimo Lietuvos Respublikos prokuratūros, Teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos teismų interneto svetainėse dienos, t. y. iki š. m. balandžio 20 d.
 2. Prašymai priimami elektroniniu paštu kandidatai@tm.lt.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, kartu su prašymu turi pateikti:

 1. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 2. gyvenimo aprašymą (Europass forma);
 3. motyvacinį laišką;
 4. akredituoto asmens išduotą pažymą, patvirtinančią anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu (akredituotų asmenų sąrašas skelbiamas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vtd.lt;
 5. dokumentus, patvirtinančius, kad jų pateikimo dieną pretendentas eina prokuroro pareigas ar dirba teisėju, ir dokumentus, patvirtinančius, kad jų pateikimo dieną pretendentas turi atrankoje dalyvauti reikiamą tarnybos prokuroru ar teisėjo darbo stažą;
 6. informaciją ar duomenis, patvirtinančius, kad jų pateikimo dieną pretendentas turi reikiamą praktinę patirtį, susijusią su nacionaline teisės sistema, finansiniais tyrimais, ir atitinkamą tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose praktinę patirtį, atsižvelgiant į Aprašo 34.1–34.3 papunkčiuose nurodytus vertinimo kriterijus;
 7. kitus, pretendento nuomone, vertinant tinkamumą atlikti pareigas, svarbius dokumentus.

                 Pretendentų informavimas

 1. Pretendentai, pripažinti pateikę visus reikalaujamus dokumentus ir atitinkantys nustatytus formaliuosius reikalavimus, raštu kviečiami dalyvauti atrankoje.
 2. Pretendentams, neatitinkantiems nustatytų formaliųjų reikalavimų, išsiunčiami pranešimai, kad jiems neleidžiama dalyvauti atrankoje.

                Pretendentų vertinimas

 1. Pretendentų kvalifikacija, darbo patirtis, kompetencija, motyvacija, dalykinės, asmeninės savybės vertinamos per individualų pokalbį. Kiekvienam pretendentui paprastai skiriama tiek pat laiko ir užduodami lygiaverčiai klausimai.
 2. Vertinant pretendentus atsižvelgiama į:
 3. su nacionaline teisės sistema susijusią praktinę patirtį – pretendento darbinę veiklą vykdant su baudžiamuoju procesu susijusias funkcijas;
 4. su finansiniais tyrimais susijusią praktinę patirtį – pretendento darbinę veiklą, susijusią su baudžiamojo persekiojimo vykdymu arba teisminiu nagrinėjimu baudžiamosiose bylose dėl nusikalstamų veikų ekonomikai, finansinių ar mokestinių nusikalstamų veikų, taip pat dėl su jomis susijusių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;
 5. tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose praktinę patirtį – pretendento darbinę veiklą, susijusią su savitarpio teisinės pagalbos, abipusio pripažinimo instrumentų baudžiamosiose bylose praktiniu taikymu, nusikalstamų veikų tarpvalstybinių tyrimų atlikimu, organizavimu ir vadovavimu jiems;

Taip pat vertinami:

 1. žinios, susijusios su Europos Sąjungos teise ir institucine sandara, Europos prokuratūros, Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos išmanymas;
 2. patirtis vykdant aukštesniojo prokuroro funkcijas, kito vadovaujamojo darbo patirtis ir gebėjimai jį atlikti;
 3. analitinis ir strateginis mąstymas, gebėjimas argumentuoti, bendravimo įgūdžiai, darbo planavimo ir organizavimo, sprendimų priėmimo gebėjimai, derybiniai įgūdžiai;
 4. kiti pareigoms, į kurias pretenduojama, atlikti svarbūs pretendento gebėjimai ir žinios, patirtis, kompetencija (darbo daugiakultūrėje aplinkoje ir su skirtingomis teisinėmis sistemomis patirtis, taip pat darbo patirtis užsienio valstybių, Europos Sąjungos institucijose, Europos Sąjungos Tarybos komitetuose, darbo grupėse ar tarptautinėse organizacijose, tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose, vertinimuose, kvalifikacijos kėlimas ir kt.) ir savybės.
 5. Atlikus vertinimo procedūras, atsižvelgiant į pretendentų per atranką surinktų balų vidurkį sudaromas Kandidatų sąrašas, į kurį patenka 3 geriausiai įvertinti pretendentai.
 6. Kandidatų sąrašą teisingumo ministras teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 379 straipsnio 4 dalimi, tris geriausiai įvertintus kandidatus Vyriausybė teikia Europos Sąjungos Tarybai.

[1] 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas Nr. 2017/1939 kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas

Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL 2017 L 283, p. 1-71 (toliau – Reglamentas)

[2] Kitos Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, patvirtintos 1961 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentais Nr. 31 (EEB) ir Nr. 11 (EAEB) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013  (toliau - Kitos Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos)

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Liepa 2022
P A T K P Š S
27 28 29

2022.06.29  |  14:00

30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sekite mus