Skip to content
logo
lt
En

Nekilnojamojo turto pardavimas ir įkeitimas

Ar auginant nepilnametį vaiką ir siekiant parduoti ar įkeisti šeimos būstą reikalingas teismo leidimas?

Teismo leidimas parduodant nekilnojamąjį turtą bus būtinas tada, kai norima parduoti vienintelį turimą šeimos turtą (šeimos gyvenamoji patalpa, būstas, kuriame faktiškai šeima gyvena, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem pareiškėjams).

Ar siekiant parduoti būstą, kuriame su vaiku negyvenama, būtinas teismo leidimas?

Jeigu šeima turi keletą jiems nuosavybes teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, šeimos turtu pripažįstama tik viena iš jų ir tik tokiai patalpai yra reikalingas teismo leidimas. Faktą, kad tai yra šeimos gyvenamoji patalpa, patvirtina aplinkybės, jog pareiškėjai realiai ten gyvena (pavyzdžiui: būste yra deklaruota jų gyvenamoji vieta arba valstybės įmonėje „Registrų centras“ šis turtas yra deklaruotas kaip šeimos turtas).

Kada reikia pateikti prašymą teismui, norint gauti teismo leidimą parduoti būstą?

Jeigu pareiškėjai ketina parduoti nekilnojamąjį turtą norėdami įsigyti kitą būstą, prašymą teismui dėl teismo leidimo išdavimo turi pateikti tuomet, kai ras pirkėją savo būstui ir su juo pasirašys preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį bei suras ketinamą pirkti būstą ir su būsimu pardavėju pasirašys preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį, ar pateiks kitus įrodymus, patvirtinančius naujo būsto įsigijimo galimybes. Minėtas preliminarias ir galiojančias sutartis būtina pateikti teismui, kreipiantis dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo. Jeigu pareiškėjai nėra sudarę naujo būsto preliminarios pirkimo - pardavimo sutarties, prie prašymo dėl teismo leidimo išdavimo turi būti pateikti įrodymai, kaip bus apsaugoti nepilnamečių vaikų interesai (pavyzdžiui: pateikiamas kitų asmenų patvirtintas sutikimas, kad jie suteikia pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams galimybę gyventi jiems priklausančioje patalpoje, sudaryta būsto nuomos sutartis ir pan.). Taip pat teismui turi būti pateikiami asmenų, suteikiančių pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams laikiną gyvenamąją vietą, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui: išrašai iš valstybės įmonės „Registrų centras“).

Ką reikia nurodyti prašyme dėl teismo leidimo išdavimo, siekiant butą (namą) parduoti arba įkeisti?

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 581 straipsnio 1 dalį, prašyme dėl teismo leidimo išdavimo parduoti ar įkeisti butą (namą) (be bendrųjų procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamų reikalavimų) rekomenduotina nurodyti:

 • Buto / namo, kurį siekiama parduoti ar įkeisti, adresą ir įrašo registre numerį;
 • Kam ir kokios (asmeninės / bendrosios jungtinės / bendrosios dalinės) nuosavybės teise priklauso siekiamas parduoti ar įkeisti butas / namas, kokio sandorio pagrindu jis buvo įgytas;
 • Vaiko (-ų) vardą (-us), pavardę, (-es), gimimo datą (-as) ir asmens kodą (-us);
 • Kokiu būdu bus toliau užtikrintos nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) gyvenimo, mokymosi, sveikatos apsaugos ir kitos sąlygos, ar jos nebus pažeistos;
 • Priežastis, dėl kurių sudaromas pardavimo / įkeitimo sandoris.

Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pareikalauti pateikti papildomą informaciją.

Kokius dokumentus reikia pateikti teismui, norint gauti teismo leidimą parduoti ar įkeisti butą (namą)?

Remiantis CPK 582 straipsnio 7 dalimi, kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo teismui rekomenduojama pateikti šiuos dokumentus:

 • Pareiškėjo (-ų) asmens tapatybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) (pasas arba asmens tapatybės kortelė) kopiją (-as);
 • Santuokos, ištuokos ir/ar mirties liudijimo originalą ir kopiją, nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) originalą (-us) ir kopiją (-as);
 • Gyventojų registro tarnybos pažymą apie pareiškėjo (-ų) ir nepilnamečio vaiko (-ų) gyvenamąją vietą;
 • Registrų centro pažymėjimą (išrašą) apie parduodamo arba įkeičiamo buto (namo) įregistravimą;
 • Preliminarią buto (namo) pirkimo - pardavimo sutartį (tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą);
 • Įrodymai apie tai, kur šeima ir nepilnametis vaikas (-ai) gyvens, pardavus gyvenamąją patalpą;
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pažymą apie tai, ar pareiškėjas (-ai), sudarantis (-ys) sandorius dėl turto pardavimo, įkeitimo ir pan., nėra įrašyti į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, ar jiems nėra ribota tėvų valdžia;
 • Kredito sutarties kopiją arba raštą iš banko, patvirtinantį kredito suteikimą (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą);
 • Pažymą (-as) apie pareiškėjo (-ų) gaunamą darbo užmokestį ar kitas pajamas;
 • Ir kitus dokumentus, patvirtinančius prašyme dėstomas aplinkybes.

Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pareikalauti pateikti ir kitus įrodymus.

Ar būtina pateikti teismui perkamo buto (namo) pirkimo – pardavimo preliminarią sutartį?

Nepateikus teismui preliminarios būsto pirkimo – pardavimo sutarties, teismas neturės galimybės nustatyti turto pardavimo sandorio preliminarių sąlygų, jo įvykdymo galimybių, įvertinti, ar parduodant šeimos turtą nebus pažeisti nepilnamečio vaiko interesai.

Vaikui nustatyta globa (rūpyba). Kokių papildomų dokumentų reikia, siekiant globotinio (rūpintinio) vardu parduoti turtą?

Prie prašymo išduoti teismo leidimą globotinio (rūpintinio) vardu parduoti ar kitaip perleisti ar suvaržyti turtą rekomenduojama pateikti šiuos dokumentus:

 • Globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo dokumentų kopijas (sprendimas / nutartis dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo);
 • Globotinio (rūpintinio) nuosavybės teisę į siekiamą parduoti turtą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Socialinės paramos skyriaus pažymą;
 • Įrodymus, kurie patvirtintų, kokiu būdu bus naudojamos gautos lėšos už parduotą ar kitaip perleistą turtą (pvz. dokumentas, įrodantis, kad atidaryta sąskaita globotinio (rūpintinio) vardu ar pan.).

Pažymėtina, kad parduodant globotinio (rūpintinio), kuris buvo pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) ir jam nustatyta globa (rūpyba), turtą, prašyme dėl teismo leidimo išdavimo turi būti nurodyti visi suinteresuoti asmenys (pvz. neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens broliai, seserys ir kt.).

Kas turi pateikti prašymą teismui dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti  butą (namą)?

Prašymą teismui dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti  butą (namą) išdavimo turi pateikti vienas iš vaiko tėvų arba jų įgaliotas asmuo, taip pat globėjas (rūpintojas). Prašymas gali būti pateiktas atvykus į teismą, į dokumentų priėmimo skyrių, arba internetu per e.teismas.lt sistemą. Pažymėtina, kad prašymas dėl teismo leidimo išdavimo turi būti pasirašytas visų pareiškėjų.

Kaip gauti teismo leidimą?

Norint gauti teismo leidimą, pareiškėjas (-ai) turi paduoti prašymą dėl teismo leidimo išdavimo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Prašymas teismui gali būti laisvos formos arba užpildant jį pagal prašymo pavyzdį.

Prašymas dėl teismo leidimo parduoti butą (namą):

Prašymo pavyzdys. 

Prašymas dėl teismo leidimo įkeisti butą (namą):

Prašymo pavyzdys.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus