Skip to content
logo
lt
En

Paveldėjimas

Ar reikalingas teismo leidimas, siekiant priimti ar atsisakyti priimti nepilnamečio vaiko vardu paveldimą turtą?

Lietuvoje nepilnametis vaikas pats priimti ar atsisakyti priimti mirusio asmens palikimo negali – tą padaryti turi jo tėvai ar globėjas (rūpintojas) (toliau – ir Pareiškėjai). Tačiau tėvai ar globėjas (rūpintojas) tai padaryti gali tik gavę teismo leidimą. Taip užtikrinama nepilnamečio vaiko teisių ir interesų apsauga.

Kas turi kreiptis į teismą dėl teismo leidimo, siekiant priimti ar atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu?

Tuo atveju, jei įpėdinis yra nepilnametis ir jo vardu veikia atstovai pagal įstatymą (tėvai) arba globėjas (rūpintojas), jie ir išreiškia nepilnamečio vaiko valią dėl palikimo priėmimo arba atsisakymo jį priimti. Tėvai ar globėjas (rūpintojas), atstovaudami nepilnametį įpėdinį, privalo veikti taip, kad nebūtų pažeisti jo interesai. Kartu tėvams ar globėjui (rūpintojui) kyla pareiga tinkamai įgyvendinti paveldėjimo procedūrą, t. y.  kreiptis į teismą dėl leidimo priimti arba atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu.

Ką reikia nurodyti prašyme dėl teismo leidimo išdavimo, siekiant priimti ar atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu?

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 581 straipsnio 1 dalį, prašyme dėl teismo leidimo išdavimo, siekiant priimti ar atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu (be bendrųjų procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamų reikalavimų), rekomenduotina nurodyti:

 • duomenys apie mirusį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, mirties data);
 • duomenys apie nepilnametį vaiką (-us), kurio (-ių) vardu norima priimti ar atsisakyti priimti palikimą, vaiko (-ų) ryšį su mirusiu asmeniu;
 • duomenys apie paveldimą turtą (pvz. mirusiojo nuosavybės teise turėto nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, turėtas kilnojamasis turtas ir kt.);
 • duomenys apie žinomus mirusio asmens, kurio turtą norima paveldėti, kreditorius (jei tokių yra);
 • paaiškinimas, kodėl priėmus ar atsisakius priimti palikimą nepilnamečio vaiko (-ų) vardu, jo (-ų) interesai nebus pažeisti;

Taip pat rekomenduojama teismui nurodyti, ar buvo sudarytas antstolio apyrašas. Pažymėtina, kad priimant palikimą, paveldimas ne tik mirusiojo turtas, bet ir skolos. Palikimą vaiko vardu priėmus pagal antstolio sudarytą apyrašą, mirusiojo įsiskolinimai ateityje gali būti išieškomi tik iš paveldėto turto.

Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pareikalauti pateikti papildomą informaciją.

Siekiant priimti ar atsisakyti priimti nepilnamečio vaiko vardu paveldimą turtą, kokius papildomus dokumentus teismui reikia pateikti?

Kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo teismui rekomenduojama pateikti šiuos dokumentus:

 • Pareiškėjo (-ų) asmens tapatybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).
 • Vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) kopiją (-as).
 • Santuokos liudijimo kopiją / jei kreipiasi vienas iš tėvų, įrodymus, patvirtinančius svarbias kito tėvo nesikreipimo priežastis (ištuokos liudijimo kopija, mirties liudijimo kopija ir kt.) / jei kreipiasi globėjas (rūpintojas), įrodymus, patvirtinančius globėjo (rūpintojo) teisę paduoti prašymą (pvz. teismo sprendimo / nutarties dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo nepilnamečiui vaikui (-ams) kopija ir kt.);
 • Palikėjo mirties liudijimo kopiją ar kitus įrodymus, patvirtinančius palikėjo mirties faktą;
 • Įrodymus (jeigu tokie yra), iš kurių galima spręsti apie mirusio asmens ryšį su nepilnamečiu (-iais) vaiku (-ais), kurio (-ių) vardu norima priimti palikimą;
 • Testamento (jei toks yra sudarytas) kopiją;
 • Įrodymus apie paveldimo turto sudėtį, iš kurių būtų matyti, kas sudaro mirusio asmens palikimą (pvz. antstolio sudarytas apyrašas; išrašai, pažymos, pažymėjimai iš VĮ Registrų centro, VĮ Regitra; bankų pažymos apie palikėjo banko sąskaitoje esančias lėšas, turimus indėlius, gautas paskolas ir kt.);
 • Įrodymus apie palikėjo (mirusio asmens) kreditorius (jei tokių yra);
 • Ir/ar kiti dokumentai, patvirtinantys prašyme dėstomas aplinkybes.

Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pareikalauti pateikti ir kitus įrodymus.

Kaip gauti teismo leidimą?

Norint gauti teismo leidimą, pareiškėjas (-ai) turi paduoti prašymą dėl teismo leidimo išdavimo palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismui. Prašymas teismui gali būti pateikiamas laisvos formos arba užpildytas pagal prašymo pavyzdį.

Prašymas dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu:

Prašymo pavyzdys 

Prašymas dėl teismo leidimo atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu:

Prašymo pavyzdys.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus