Skip to content
logo
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir Nacionalinės teismų administracijos (toliau – ir Administracija) veiklai. Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

 

Asmens duomenų tvarkymo Administracijoje tikslai:

 1. Tvarkyti asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, duomenų bazę ir organizuoti pretendentų į teisėjus egzamino laikymą.
 2. Tvarkyti Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą.
 3. Tvarkyti Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą.
 4. Tvarkyti Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazes.
 5. Tvarkyti teisėjų, pretendentų į teisėjus, asmenų, pageidaujančių laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, asmens bylas.
 6. Tvarkyti teisėjų, kuriems suteiktas mediatoriaus statusas, sąrašą.
 7. Rengti medžiagą teismų savivaldos institucijų ir komisijų posėdžiams.
 8. Organizuoti teisėjų kvalifikacijos kėlimą.
 9. Išduoti, keisti, naikinti teisėjų pažymėjimus, vykdyti jų apskaitą ir tvarkyti Teisėjų pažymėjimų registrą.
 10. Skirti ir mokėti teisėjų valstybines pensijas.
 11. Užtikrinti viešąją tvarką, Administracijos darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Administracijoje, bei jų ir Administracijos turto saugumą (šiuo tikslu tvarkomi vaizdo duomenys).
 12. Kiti tikslai, nurodyti Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklėse.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje:

 1. Gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant Administracijos interneto svetainėje).
 2. Susipažinti su duomenimis.
 3. Reikalauti ištaisyti duomenis.
 4. Reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).
 5. Apriboti duomenų tvarkymą.
 6. Nesutikti su duomenų tvarkymu.
 7. Į duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka detalizuota Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių VI skyriuje.

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises (išskyrus teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą), privalo pateikti rašytinį prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių nustatyta tvarka. Prašymo formą galite rasti čia

Nacionalinėje teismų administracijoje vykdomą vaizdo stebėjimą reglamentuoja Vaizdo duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklės.

Administracijos veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai galimai neteisėtai tvarkomi asmens duomenys, Administracijos veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius, faks. (8 5) 264 8701, el. paštas administracinis@teismas.lt). 

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, teismų sistemoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – direktoriaus vyresnioji patarėja Inga Dauparaitė, į kurią dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4122 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas asmens duomenų apsaugos srityje

Teisėjų tarybos 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 13P-109-(7.1.2) „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, susidedanti iš teismų, Nacionalinės teismų administracijos, Teisingumo ministerijos ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovų. Darbo grupei pavesta iki 2019 m. sausio 25 d. atlikti teismų procesinės veiklos teisinio reguliavimo sisteminį įvertinimą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste ir pateikti Teisėjų tarybai išvadas dėl proceso įstatymų bei juos įgyvendinančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą teismuose, tikslinimo poreikio.

Teisėjų tarybos 2019 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 13P-23-(7.1.2) „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, susidedanti iš teismų, Nacionalinės teismų administracijos, Teisingumo ministerijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento atstovų. Darbo grupei pavesta iki 2020 m. gegužės 29 d. parengti ir Teisėjų tarybai pateikti proceso įstatymų bei juos įgyvendinančių teisės aktų, kuriuos priima kitos valstybės valdžios institucijos, pakeitimų projektus.

Rekomendacijos, gairės ir kt.:

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodinė informacija

Europos duomenų apsaugos valdybos metodinė informacija

29 straipsnio darbo grupės metodinė informacija

Informacija atnaujinta 2022-03-30

 

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Birželis 2024
P A T K P Š S
27 28 29 30 31

2024.05.31  |  10:00

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sekite mus