Skip to content
logo
lt
En

Apie Komisiją

Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija (toliau – Komisija) yra Teisėjų tarybos sudaryta nuolatinė komisija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatyta tvarka atliekanti teisėjų veiklos vertinimą ir nagrinėjanti kitus klausimus, susijusius su teisėjų veiklos vertinimu.

Komisijos sudėtis
Komisija sudaroma Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš septynių narių: trys iš jų turi būti ne teisėjai. Keturis Komisijos narius iš teisėjų renka Teisėjų taryba, tris skiria Respublikos Prezidentas. Komisijos nariais negali būti skiriami Teisėjų tarybos nariai. Komisijos pirmininką iš paskirtų Komisijos narių renka Teisėjų taryba.
Komisiją aptarnauja Nacionalinė teismų administracija.

Teisėjų veiklos vertinimas – procedūra, kuria remiantis iš anksto ir aiškiai nustatytais kriterijais gaunama informacija apie teisėjų turimų profesinių žinių ir įgūdžių lygį, gebėjimus teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, dalyvauti administraciniame teismo darbe ir jį organizuoti, stipriąsias ir silpnąsias teisėjų veiklos sritis. Teisėjų veiklos vertinimo rezultatai naudojami Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nustatytais tikslais.

Teisėjų veiklos vertinimo rūšys:
1. Periodinis teisėjų veiklos vertinimas. Pirmą kartą teisėjo veikla vertinama praėjus trejiems metams nuo jo paskyrimo į teisėjo pareigas. Po to teisėjo veikla vertinama periodiškai kas septyneri metai, iki teisėjui sukanka 64 metai.
2. Neeilinis teisėjų veiklos vertinimas atliekamas paties teisėjo prašymu arba kai ne vieną kartą kartojasi teisėjo veiklos trūkumai, taip pat sprendžiant teisėjo paaukštinimo ar teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, skyriaus pirmininko skyrimo naujam įgaliojimų laikui klausimus, išskyrus atvejus, kai po paskutinio periodinio ar neeilinio teisėjo veiklos vertinimo praėjo mažiau nei treji metai.

Komisijos sprendimai ir jų apskundimo tvarka
Komisija, įvertinusi teisėjo veiklą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo posėdžio dienos surašo išvadą dėl teisėjo veiklos vertinimo rezultatų. Komisijos išvadoje dėl teisėjo veiklos vertinimo rezultatų aprašoma teisėjo veikla, nurodant profesinės teisėjo veiklos vertinimo rodiklius ir jų vertinimo rezultatus per vertinamą laikotarpį, nurodomi Komisijos nustatyti teisėjo profesinės, organizacinės ar administracinės veiklos privalumai ir trūkumai, jeigu tokių yra, bei pateikiami siūlymai, kaip šie trūkumai galėtų būti pašalinti, informacija apie teisėjo asmenines ir dalykines savybes, taip pat kita, Komisijos nuomone, svarbi informacija. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsuojant dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.
Teisėjas, kurio veikla buvo vertinama, turi teisę per dešimt dienų nuo Komisijos išvados surašymo dienos šiuos rezultatus apskųsti Teisėjų tarybai. 

Teisėjų veiklos vertinimas grindžiamas teisinio tikrumo ir apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių, teisėjų nepriklausomumo, visapusiško ir objektyvaus teisėjų veiklos vertinimo bei kitais Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nurodytais principais.

Teisės aktai
Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos nuostatai
Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Birželis 2024
P A T K P Š S
27 28 29 30 31

2024.05.31  |  10:00

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sekite mus