lt
En

Apie teisminę mediaciją

Mediacijos įstatymas taikomas neteisminei ir teisminei civilinių ginčų mediacijai.

Neteisminė mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda teisme nesprendžiamo ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą.

Teisminė mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą teisme nagrinėjamoje byloje. Ginčui atsidūrus teisme, yra galimybė taikyti teisminę mediaciją, kurią galės vykdyti teisėjai, esantys Lietuvos Respublikos mediatorių sąraše, ar kiti mediatoriai. Tam tikrais atvejais, esant taikaus ginčo sprendimo tikimybei, teisėjai galėtų privalomai nukreipti šalis spręsti ginčą teisminės mediacijos būdu.

Teisminė mediacija

Teisminė mediacija vykdoma vadovaujantis Mediacijos įstatymu, kitais įstatymais ir Teisėjų tarybos nustatyta tvarka. Teisminę mediaciją vykdo mediatoriai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Mediatoriai, kurie yra teisėjai, gali vykdyti tik teisminę mediaciją.

Spręsti teisminės mediacijos būdu gali būti perduodama ir dalis byloje pareikštų reikalavimų. Teisminės mediacijos metu gali dalyvauti tik ginčo šalys, jų atstovai ir mediatorius. Ginčo šalių prašymu arba sutikimu, teisminės mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti asmenys. Teisminė mediacija vyksta teismo patalpose arba kitoje mediatoriaus su ginčo šalimis suderintoje vietoje. Teisminės mediacijos metu gali būti naudojamos informacinės ir elektroninių ryšių technologijos. Bet kuri ginčo šalis gali pasitraukti iš teisminės mediacijos, nenurodydama pasitraukimo priežasčių – tai neužkerta kelio ginčo šalims pakartotinai susitarti dėl ginčo sprendimo teisminės mediacijos būdu.

Mediacijos paslaugas gali teikti tik mediatorius, įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Mediatorius turi būti nešališkas ginčo šalims.

Mediacijos paslaugos gali būti teikiamos už atlyginimą ir neatlygintinai. Kai teisminės mediacijos paslaugas teikia mediatoriai, kurie yra teisėjai, jiems atskiras atlyginimas už mediacijos paslaugas nemokamas ir ginčo šalims teisminės mediacijos paslaugos teikiamos nemokamai.

Tais atvejais, kai mediatorių teisminei mediacijai vykdyti iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (VGTPT) Mediacijos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka, teisminės mediacijos paslaugas apmoka VGTPT iš valstybės biudžeto lėšų. Šiuo atveju teisminė mediacija gali būti vykdoma iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nepasiektas, ginčo šalys gali toliau savanoriškai tęsti teisminę mediaciją ginčo šalių lėšomis.

Iš valstybės biudžeto lėšų taip pat apmokama už mediatoriaus pasirengimą teisminei mediacijai, kuris gali trukti iki vienos valandos, ir mediacijos rezultatų įforminimą, kuris gali trukti iki vienos valandos. Už suteiktas teisminės mediacijos paslaugas mediatoriams iš valstybės biudžeto mokamo atlyginimo dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą sudaro ir tvarko VGTPT. Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas skelbiamas VGTPT interneto svetainėje. Teisėjų, kuriems suteiktas mediatoriaus statusas, sąrašą Teisėjų tarybos nustatyta tvarka tvarko Nacionalinė teismų administracija. Mediatoriai, kurie yra teisėjai, įrašomi į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą

Ginčo perdavimą spręsti teisminės mediacijos būdu gali inicijuoti civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų kolegija) arba bet kuri šalis. Ginčas perduodamas spręsti teisminės mediacijos būdu civilinę bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos) nutartimi, kai teismas išaiškina šalims teisminės mediacijos esmę, yra gautas  šalių sutikimas arba prašymas perduoti ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu. Bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų kolegija), nustatęs (nustačiusi) didelę taikaus ginčo sprendimo tikimybę, gali perduoti ginčą privalomai spręsti teisminės mediacijos būdu.

Teisėjas, nagrinėdamas civilinę bylą, šalių sutikimu gali nuspręsti pats vykdyti mediaciją, jei jis yra mediatorius, arba parinkti ir skirti kitą mediatorių, kuris yra teisėjas, pagal galimybes atsižvelgęs į abiejų šalių suderintą nuomonę dėl mediatoriaus, kuris yra teisėjas, kandidatūros, arba pranešti VGTPT apie tai, kad reikia parinkti mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo. Mediatorius skiriamas tik gavus jo rašytinį sutikimą.

Ginčą perdavus mediacijai, bylos nagrinėjimas atidedamas ir nustatomas tikslus kito teismo posėdžio laikas. Iki jo teisminė mediacija turi būti baigta vykdyti. Mediatoriaus teikimu terminas, kuriam buvo atidėtas bylos nagrinėjimas, gali būti pratęstas civilinę bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos) nutartimi. Šiuo atveju nustatomas naujas tikslus kito teismo posėdžio laikas.

Ginčo šalių prašymu arba kai kreipiasi kiti įstatymuose nurodyti subjektai, mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria VGTPT. Ginčo šalys, VGTPT teikdamos bendrą prašymą dėl mediatoriaus skyrimo, jame gali nurodyti pageidaujamą paskirti konkretų į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą įrašytą mediatorių.

Jeigu ginčo šalys nesusitarė kitaip, ginčo šalys, mediatoriai ir mediacijos paslaugų administratoriai turi laikyti paslaptyje visą mediacijos ir su ja susijusią informaciją, išskyrus informaciją, kurios reikia siekiant patvirtinti ar įvykdyti mediacijos metu sudarytą taikos sutartį, ir informaciją, kurios neatskleidimas prieštarautų viešajam interesui (ypač kai reikia užtikrinti vaiko interesus arba užkirsti kelią žalos fizinio asmens sveikatai ar gyvybei atsiradimui). Ši nuostata taip pat taikoma teismo, arbitražo ir kitoms ginčų sprendimo procedūroms, tiek susijusioms su ginču, kuris buvo sprendžiamas mediacijos būdu, tiek nesusijusioms.

Mediatorius negali vienos ginčo šalies jam patikėtos konfidencialios informacijos atskleisti kitai ginčo šaliai, jeigu nėra informaciją patikėjusios ginčo šalies leidimo.

Mediacijos pabaigos diena laikoma:

1) ginčo šalies rašytinio pareiškimo dėl nesutikimo spręsti ginčą mediacijos būdu gavimo diena;
2) mediatoriaus rašytinio pareiškimo dėl mediacijos pabaigos pateikimo visoms ginčo šalims diena;
3) ginčo šalies rašytinio pareiškimo dėl pasitraukimo iš mediacijos pateikimo mediatoriui ir kitai ginčo šaliai diena;
4) visų ginčo šalių rašytinio pareiškimo dėl mediacijos pabaigos pateikimo mediatoriui diena;
5) ginčo šalių taikos sutarties sudarymo diena.

Daugiau informacijos apie mediaciją: www.tm.lt  ir www.vgtpt.lrv.lt

Galimybė įvertinti teisminės mediacijos procesą

Ginčo šalis savo nuomonę apie įvykusį teisminės mediacijos procesą gali išreikšti užpildydama Teisminės mediacijos vertinimo anketą. Anketa pildoma, jeigu teisminės mediacijos procesas įvyko, t. y. ginčo šalys dalyvavo mediacijos sesijoje. Anketa – anoniminė. Anketos nepildo teismo mediatorius.

Teismui teikiami teisminės mediacijos dokumentų šablonai

Atsisiųsti reikiamus rekomendacinio pobūdžio dokumentų šablonus teisminei mediacijai galite Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt, pasirinkę skiltį DOKUMENTŲ FORMOS. Pasirinkę tipą „Teisminė mediacija“, spauskite pliusą ir ieškokite reikiamo šablono.

Glaustai apie mediaciją skaitykite šiame leidinyje:

Pamatyti, kaip atrodo teisminė mediacija sprendžiant verslo ginčą, galima čia:

Kontaktai pasiteirauti:

Ernesta Sakalauskienė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus patarėja, Teisminės mediacijos komisijos sekretorė, el. p. ernesta.sakalauskiene@teismai.lt, tel. (8 5) 2101 999  

Jonė Reinienė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus vyr. specialistė, el. p. jone.reiniene@teismai.lt, tel. (8 5) 2101 999 

Įvykių ir renginių kalendorius

Vasaris 2019
P A T K P Š S
28

2019.01.28  |  13:00

29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18

2019.02.18  |  13:00

19 20 21 22

2019.02.22  |  10:00

23 24
25

2019.02.25  |  10:00

2019.02.25  |  09:00

26 27 28 1 2 3

Naujienų prenumerata

Sekite mus