Skip to content
logo
lt
En

Veiklos sritys

Pagrindinės NTA veiklos sritys:

 • Teismų savivaldos institucijų ir jų sudarytų komisijų aptarnavimas

NTA Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyriaus darbuotojai renka ir rengia medžiagą teismų savivaldos institucijoms (Teisėjų tarybai, Teisėjų garbės teismui, Visuotiniam teisėjų susirinkimui), Teisėjų etikos ir drausmės komisijai, Pretendentų į teisėjus egzamino komisijai, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijai posėdžių metu nagrinėjamiems klausimams, rengia posėdžių protokolus, nutarimų ir sprendimų projektus.

Aptarnaudamas Teismų savivaldos institucijas ir komisijas, Skyrius pagal kompetenciją atlieka analizes, apibendrinimus, reikalingus Teisėjų tarybos sudarytų darbo grupių uždaviniams įgyvendinti, teikia išvadas, pasiūlymų projektus, nagrinėja užsienio valstybių teisės aktus analogiškais klausimais, vertina, renka medžiagą darbo grupių posėdžiams, rašo darbo grupių posėdžių protokolus.

 • Dalyvavimas formuojant teisėjų korpusą

Teisėjų korpuso formavime dalyvauja Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyrius, kurio darbuotojai teikia medžiagą Teisėjų tarybai dėl teisėjų skyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ir atleidimo iš pareigų, tvarko pretendentų į teisėjus ir teisėjų asmens bylas, specialias duomenų bazes:

 • Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą;
 • Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą;
 • Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, duomenų bazę;
 • Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazę;
 • Teisėjų duomenų bazę.

Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyrius vykdo pirminį pretendentų į teisėjus ir teisėjų įvertinimą – nustatoma, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus, ar pateikti visi dokumentai, užklausiama apie asmenų reputaciją, asmenines, dalykines savybes, bendruosius gebėjimus, privalumus. Susisteminti duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos Prezidentui, Teisėjų tarybai ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai. Toliau – organizuojamas pretendentų į teisėjus egzaminas: priimami teisėjų karjeros siekiančių asmenų prašymai ir kiti reikalingi dokumentai, patikrinama, ar asmenys atitinka nustatytus reikalavimus.

Teisės ir administravimo departamento Administravimo skyrius aptarnauja neeilinį ir periodinį teisėjų veiklos vertinimą atliekančią Nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją, kurios išvadų reikia Teisėjų tarybai svarstant klausimus dėl teisėjų paaukštinimo ar teism pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų skyrimo naujam įgaliojimų laikui.

 • Teisėjų ir kitų teismų darbuotojų mokymai

NTA Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius organizuoja teisėjų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose, rengia teisėjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, metinius planus, kaupia statistinius duomenis.

Šio skyriaus darbuotojai analizuoja ir sisteminama informacija apie teisėjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikius, užsienio valstybių patirtį teisėjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo srityje. Gavus Teisėjų tarybos pavedimą, organizuojami mokymai teismų darbuotojams. Skyriaus darbuotojai atsakingi ir už NTA darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

Skyrius organizuoja ir koordinuoja NTA, teismų savivaldos institucijų bendradarbiavimą su kitų valstybių įstaigomis ir institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos klausimais. Šis skyrius užtikrina sklandų teisėjų ir Teisėjų tarybos atstovų dalyvavimą įvairiose su teismų veikla susijusiose tarptautinėse organizacijose, Europos teismų tarybų tinklo veikloje. Skyriuje renkama ir sisteminama informacija apie kitų valstybių praktiką teismų ir teismų savivaldos klausimais, atlieka NTA ir teismų savivaldos institucijų tinkamam funkcijų įgyvendinimui reikalingas dokumentų vertimas.

 • Teismų veiklos analizė ir statistika

NTA Teisės ir administravimo departamento Teisinio reguliavimo ir atstovavimo bei Teismų veiklos skyriai atlieka teismų administracinės ir organizacinės veiklos, išskyrus teisingumo vykdymą, analizę, rengia išvadas ir pasiūlymus, kuriuos teikia Lietuvos Respublikos Seimo komitetams, Teisėjų tarybai ir Teisingumo ministerijai.

Per metus skyriai vidutiniškai atlieka apie 30 analizių ir pateikia atitinkamas išvadas bei pasiūlymų, kaip gerinti teismų veiklą. Kas pusmetį atliekamos ilgiau kaip metus nagrinėjamų bylų užsitęsusio nagrinėjimo priežasčių analizė ir teismų darbo krūvio analizė, kartą per metus – apygardų teismų priimtų nutarčių, kuriomis buvo panaikinti ar pakeisti apylinkių teismų sprendimai, analizė. Kas pusmetį arba atsiradus poreikiui, surenkami, patikrinami ir apibendrinami statistiniai duomenys iš teismų. Duomenys teikiami Teisėjų tarybai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, teismams, įvairioms darbo grupėms.

Statistiniai duomenys yra pagrindiniai rodikliai, kuriais remiantis yra vertinamas teisėjo, teismo darbas. Teismų statistiką sąlyginai galima skirstyti į dvi rūšis: bylų nagrinėjimo statistiką ir teisėjų bei teismų darbo statistiką.

 • Informacinių technologijų ir sistemų diegimas, priežiūra

Lietuvoje visa informacija elektroniniu pavidalu apie kiekvieną šalies teismuose nagrinėjamą bylą (šalių procesinius dokumentus, proceso šalis ir kitus proceso dalyvius, bylos eigą, teismo procesinius dokumentus) kaupiama Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „LITEKO“. Nuo 2004 m. šią sistemą aptarnauja ir prižiūri NTA Informacinių technologijų skyrius.

„LITEKO“ automatiškai generuojamos teisėjų ir teismų veiklos statistinės ataskaitos. Naudojantis šia sistema, galima atlikti teismo procesui reikalingų dokumentų ir duomenų paiešką. Vienu iš „LITEKO“ modulių nemokamai naudojasi ir žiniasklaidos atstovai,peržiūrėdami teismo posėdžių tvarkaraščius, kuriuose rodomos proceso dalyvių pavardės.

NTA Informacinių technologijų skyrius nuolat plečia ir tobulina „LITEKO“ funkcionalumą. Tuo siekiama gerinti teismų sistemos darbo kokybę, administravimą, didinti teismų veiklos viešumą ir informacijos preinamumą. Skyrius užtikrina nenutrūkstamą teismų informacinės sistemos veiklą, tvarko „LITEKO“ centrinę duomenų bazę ir jos archyvą, kaupia ir saugo iš vietinių duomenų bazių tvarkytojų gautus „LITEKO“ duomenis, užtikrina centrinės duomenų bazės duomenų saugų perdavimas tinklais, vykdo kitas funkcijas.

„LITEKO“ sudaro šie moduliai:

 • bylų registravimo ir apskaitos modulis;
 • teismo sprendimų viešo skelbimo internete modulis;
 • teismų statistikos generavimo ir skelbimoo internete modulis;
 • bylos informacijos apsikeitimo tarp instancijų modulis;
 • panašių bylų ir informacijos teismuose paieškos modulis;
 • teismo dokumentų šablonų modulis;
 • teismo tvarkaraščių rengimo modulis;
 • bylų paskirstymo teisėjams modulis.
 • Biudžeto projektų rengimas

NTA Strateginio planavimo skyrius, bendradarbiaudamas su Finansų ir biudžeto skyriumi, renka ir analizuoja teismų pasiūlymus dėl biudžeto projektų, Teisėjų tarybai teikia biudžeto asignavimų paskirstymo teismams projektus, analizuoja valstybės investicijų teismams poreikius, rengia ir Teisėjų tarybai teikia pasiūlymų dėl teismų investicijų projektų sudarymo ir įtraukimo į valstybės investicijų programą.

 • Centralizuotas teismų aprūpinimas

Centralizuotą teismų aprūpinimą perkamomis prekėmis ir paslaugomis užtikrina NTA Turto valdymo bei Finansų ir biudžeto skyriai. Jie organizuoja centralizuotą materialinį techninį teismų aprūpinimą teisėjų mantijomis, ženklais, tarnybiniais pažymėjimais, dokumentų blankais ir kitomis prekėmis bei paslaugomis.

Turto valdymo skyrius renka informaciją apie teismų patalpas ir jų būklę, kurią teikia Teisėjų tarybai. Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai organizuoja tarnybinių komandiruočių, susijusių su Europos teismų tarybų tinklo veikla ir tarptautiniu Teisėjų tarybos bendradarbiavimu, finansavimą.

 • Teismų auditas

Per metus Lietuvos teismuose vidutiniškai atliekama 10–12 vidaus auditų. Visus juos atlieka NTA Vidaus audito skyrius. Atlikto vidaus audito pagrindu pateikiamos rekomendacijos dėl teismų veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos. Kiekvienais metais atliekami teismams teiktų rekomendacijų apibendrinimai. Šių apibendrinimų pagrindu teismų vadovams pateikiama informacija apie būdingiausius ir sisteminius neatitikimus.

 • Visuomenės informavimas

Pagrindinis NTA Komunikacijos skyriaus uždavinys – laiku ir tinkamai informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas apie teismų, teismų savivldos institucijų ir NTA veiklą. Šis skyrius formuoja ir įgyvendina teismų savivaldos institucijų ir teismų komunikacijos strategiją, rengia ir įvairiomis formomis viešina informaciją apie teismų sistemą, teikia metodinę pagalbą teismų ir teismų savivaldos institucijų atstovams komunikacijos srityje, organizuoja teisinio švietimo ir kitus visuomeninius renginius teismų atvirumui didinti.

Komunikacijos skyriaus iniciatyva teismų sistemos vidinės komunikacijos srityje kuriamos ir vykdomos vidinį susižinojimą skatinančios priemonės – kas ketvirtį leidžiamas teisėjams, teismų darbuotojams ir visiems besidomintiems teismų sistema skirtas žurnalas „TEISMAI.LT“, nuolat atnaujinama informacija Intranete (vidiniame teismų sistemos tinkle).

 • Tarptautinis bendradarbiavimas

NTA Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius organizuoja ir koordinuoja NTA, teismų savivaldos institucijų bendradarbiavimą su kitų valstybių įstaigomis ir institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos klausimais. Šis skyrius užtikrina sklandų teisėjų ir Teisėjų tarybos atstovų dalyvavimą įvairiose su teismų veikla susijusiose tarptautinėse organizacijose, Europos teismų tarybų tinklo veikloje. Skyriuje renkama ir sisteminama informacija apie kitų valstybių praktiką teismų ir teismų savivaldos klausimais, atlieka NTA ir teismų savivaldos institucijų tinkamam funkcijų įgyvendinimui reikalingas dokumentų vertimas.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus