lt
En

Karjeros galimybės

Tuos, kurie nuosekliai siekia tikslo, sugeba bendradarbiauti, kviečiame dirbti ar atlikti praktiką Nacionalinėje teismų administracijoje. Prisidėkite prie mūsų komandos!

Jei norite dirbti Nacionalinėje teismų administracijoje ir tarp esamų darbo pasiūlymų nėra Jums tinkamo, el. paštu egle.zakriene@teismai.lt galite atsiųsti savo gyvenimo aprašymą ir trumpą informaciją, koks darbas Jus domintų. 

Visuomet labai vertiname kandidatus turinčius patirties teismų sistemoje.

***

IEŠKOME INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetiniame puslapyje buvo išspausdintas Nacionalinės teismų administracijos Informacinių technologijų skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo konkursas (skelbimo Nr. 45064).

Dokumentai priimami per VATIS iki 2020 m. rugsėjo 7 d. imtinai - http://portalas.vtd.lt/lt/informaciniu-technologiju-skyriaus-kuris-nera-kitame-strukturiniame-padalinyje-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;42799.html 

***

IEŠKOME FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIAUS BUHALTERIO (0,25 etato, terminuota startis)

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetiniame puslapyje buvo išspausdintas Nacionalinės teismų administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus buhalterio (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį) konkurso skelbimas (skelbimo Nr. 66167).

Dkumentai priimami per VATIS iki 2020 m. rugsėjo 4 d. imtinai - http://portalas.vtd.lt/lt/finansu-ir-biudzeto-skyrius-buhalteris-pareigines-algos-koeficientas-nuo-65-iki-8-terminuota-darbo-sutartis-025-etato-322;661670.html 

***

IEŠKOME VIDAUS AUDITORIAUS

Veiklos, kuriose dalyvautum:

Atliktum vidaus auditus Lietuvos Respublikos teismuose (toliau – LR teismai) ir Nacionalinėje teismų administracijoje (toliau – Administracija), visapusiškai ir sistemingai vertintum rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, t.y. tikrintum ir vertintum LR teismų ir Administracijos:

 • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

 • veiklos atitiktį LR įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, LR valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą. joms skirtų lėšų ir turto naudojimą;

 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio investicijų arba fondų, valdymą, administravimą ir naudojimą;

 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

 • turto valdymą, jo apskaitą ir apsaugą;

 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus ir kt.

Atliktus auditus dokumentuotum teisės aktų nustatyta tvarka.

 Tau reikėtų:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą verslo ir viešosios vadybos, ekonomikos arba teisės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis);

 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito, ekonomikos, finansų ar apskaitos arba teisės srityse;

 • būti susipažinus su teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir auditą, teismų, teismų savivaldos veiklą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, darbo santykių reguliavimą, valstybės investicijų planavimo, naudojimo ir apskaitos tvarką;

 • išmanyti vidaus auditorių profesinės etikos taisykles ir vidaus audito standartus;

 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;

 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;

 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Siūlome:

 • įdomų ir atsakingą darbą;

 • profesinio tobulėjimo galimybes;

 • lankstų darbo grafikų;

 • galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;

 • draugišką ir novatorišką komandą.

Pareiginės algos koeficientas nuo 7,7.

Sudomino?

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Eglę Zakrienę el. p. egle.zakriene@teismai.lt, tel. (8 5) 251 4186.

 

 ***

 

 

 

 

Įvykių ir renginių kalendorius

Naujienų prenumerata

Sekite mus