lt
En

Norintiems tapti mediatoriais

Informacija mediatoriams, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. suteiktas teismo mediatoriaus statusas:

Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-124-(7.1.2) „Dėl Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka įrašyti į Teismo mediatorių sąrašą teismo mediatoriai yra įrašomi į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir per vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos turi užtikrinti savo atitiktį šio įstatymo reikalavimams, nustatytiems asmenims, siekiantiems būti įrašytiems į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, ir pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai tai patvirtinančius dokumentus. Pasibaigus šioje dalyje nustatytam terminui, šio įstatymo reikalavimų neatitinkantys asmenys išbraukiami iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo. Taigi, mediatoriai iš Teismo mediatorių sąrašo automatiškai įrašomi į naująjį Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir per vienus metus turės galimybę užtikrinti savo atitiktį naujojo Mediacijos įstatymo reikalavimams: išklausyti reikiamus mokymus, išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą.

Informacija teisėjams, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. suteiktas teismo mediatoriaus statusas:

Šie teisėjai be papildomo Teisėjų tarybos sudarytos Teisminės mediacijos komisijos sprendimo įrašomi į Teisėjų, kuriems suteiktas mediatoriaus statusas, sąrašą ir Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Iki 2020 m. sausio 1 d. jie turi užtikrinti savo atitiktį Mediacijos įstatymo 6 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (turėti trejų metų teisėjo darbo patirtį ir būti išklausius ne trumpesnius kaip 16 akademinių valandų įvadinius mokymus mediacijos tema) ir per Nacionalinę teismų administraciją pateikti Teisminės mediacijos komisijai tai patvirtinančius dokumentus.

Naujai siekiantiems įgyti mediatoriaus statusą:

Teisėjams, kurie pageidauja vykdyti mediatoriaus veiklą ir atitinka Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir turi mediatoriui reikiamų asmeninių ir dalykinių savybių, mediatoriaus statusą suteikia Teisėjų tarybos sudaryta Teisminės mediacijos komisija. Reikalavimai teisėjams, pageidaujantiems vykdyti mediatoriaus veiklą, yra patvirtinti Teisėjų tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 13P-123-(7.1.2) „Dėl mediatoriaus statuso suteikimo ir panaikinimo teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Mediatoriaus statuso suteikimo ir panaikinimo teisėjams tvarkos apraše.

Teisėjai, pageidaujantys vykdyti mediatoriaus veiklą, Komisijai pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodyta ši informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys, profesinė kvalifikacija, specializacija (specializacijos), veiklos teritorija (teritorijos). Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1) gyvenimo aprašymas;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3) motyvacinis raštas;
4) pažymėjimo, patvirtinančio, kad išklausyti ne trumpesni nei 16 akademinių valandų įvadiniai mokymai mediacijos tema, kopija;
5) patvirtinimas apie ne mažesnę nei trejų metų teisėjo darbo patirtį arba prašymas naudoti Nacionalinėje teismų administracijoje kaupiamus duomenis apie teisėjo darbo patirties trukmę.

Dokumentai teikiami Komisijai per Nacionalinę teismų administraciją (toliau – Administracija). Asmuo juos gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, siųsti elektroniniu paštu info@teismai.lt arba teikti per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą. Jeigu dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, asmuo turi įsitikinti, kad dokumentai gauti Administracijoje.

Į Teisminės mediacijos komisijos posėdį, kuriame nagrinėjamas teisėjo prašymas suteikti mediatoriaus statusą, kviečiamas ir šį prašymą pateikęs teisėjas. Klausimas dėl mediatoriaus statuso suteikimo teisėjui svarstomas dalyvaujant šiam teisėjui.

Teisėjų, kuriems suteiktas mediatoriaus statusas, skelbiamas Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt.

Mediacijos įstatyme nustatyti reikalavimai dėl mediatorių kvalifikacinio egzamino laikymo ir 40 ak. val. mokymų mediacijos tema išklausymo netaikomi teisėjams, turintiems trejų metų teisėjo darbo patirtį ir išklausiusiems ne trumpesnius kaip 16 akademinių valandų įvadinius mokymus mediacijos tema, ir socialinių mokslų daktaro laipsnį turintiems asmenims, kurie per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą vedė mokymus mediacijos tema, kurių bendra trukmė ne mažiau kaip 100 akademinių valandų..

Asmenys, siekiantys būti įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2) būti išklausę ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos;
3) išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą;
4) būti nepriekaištingos reputacijos.

Į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą asmenys įrašomi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu.

Asmuo, siekiantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pateikia:

1) prašymą įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir jame nurodo savo vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, adresą korespondencijai, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis, specializaciją (specializacijas), veiklos teritoriją (teritorijas);
2) dokumentus, įrodančius, kad jis atitinka šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus reikalavimus, arba dokumentus, įrodančius šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes;
3) gyvenimo aprašymą;
4) savo pasirašytą patvirtinimą, kad jis atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimą.

Prašymus įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir kitus dokumentus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai asmenys gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, kaip šis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, arba kreipdamiesi tiesiogiai į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

Reikalavimas išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą netaikomas advokatams, antstoliams ir notarams, turintiems trejų metų atitinkamai advokato, antstolio arba notaro darbo patirtį. Daugiau informacijos: www.vgtpt.lrv.lt

Kontaktai pasiteirauti:

Teisminės mediacijos komisijos sekretorė – Jonė Reinienė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. jone.reiniene@teismai.lt, tel. (8 5) 2101 999

Įvykių ir renginių kalendorius

Sausis 2019
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14

2019.01.14  |  13:00

15 16 17 18 19 20
21

2019.01.21  |  09:00

22 23 24 25

2019.01.25  |  10:00

26 27
28 29 30 31 1 2 3

Naujienų prenumerata

Sekite mus