lt
En

Teismų sistemos naujienos

Atnaujintos rekomendacijos teismams dėl darbo organizavimo

Atnaujintos rekomendacijos teismams dėl darbo organizavimo
2020.12.08

Šiandien, gruodžio 8 dieną, Teisėjų taryba, atsižvelgdama į pokyčius teisiniame reguliavime ir sudėtingėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos suteiktus paaiškinimus dėl teismo posėdžių organizavimo, pateikė patikslintas rekomendacijas dėl teismų darbo organizavimo, palaikydama būtinumą užtikrinti teismų veiklos tęstinumą naudojantis nuotolinio komunikavimo priemonėmis ir būtinais atvejais organizuojant teismo darbą bei asmenų aptarnavimą saugiu fiziniu būdu:

 • Teisėjų, teismo personalo darbas ir lankytojų aptarnavimas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje.
 • Teismo lankytojų aptarnavimui užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas nuo lankytojo arba teismo darbuotojo darbo vieta nuo lankytojo atskiriama pertvaromis.
 • Teismo patalpose, bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose (kabinetuose ar kt. patalpose), kuriose dirba daugiau nei po vieną darbuotoją, dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės).
 • Užtikrinant saugumą ir individualiai įvertinus galimybes bei poreikį organizuoti teismo posėdį byloje, teismo procesas organizuojamas teikiant prioritetą šioms posėdžių formoms:
  1) rašytiniu būdu;
  2) žodiniu nuotoliniu būdu;
  3) žodiniu mišriu (nuotoliniu ir fiziniu) būdu;
  4) žodiniu fiziniu būdu.
 • Nuotolinio teismo posėdžio metu visų ar dalies proceso dalyvių (įskaitant teisėjus (teisėjų kolegijos narius), teismo posėdžių sekretorius) buvimo vieta gali būti ne teismo posėdžio salėje, o posėdžiui pirmininkaujančio teisėjo darbo aplinkoje pagal galimybes atvaizduojami Lietuvos valstybės vėliavos ir herbo atributai. Teisėjai dėvi mantijas ir ženklus su Lietuvos valstybės herbu, advokatai ir prokurorai – mantijas.
 • Proceso dalyviui ar jo atstovui prašant, sudaroma galimybė konfidencialiai pabendrauti jų pasirinktomis nuotolinio komunikavimo priemonėmis, jeigu atstovaujamasis dėl to sutinka.
 • Naudojantis teismams suteiktomis arba viešai prieinamomis vaizdo konferencijų programomis, negali būti dalinamasi skaitmeninėmis procesinių dokumentų laikmenomis.
 • Proceso įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka posėdžio eiga turi būti fiksuojama: protokoluojama, daromas posėdžio garso (ar atskirais atvejais garso ir vaizdo) įrašas, jį prijungiant prie bylos medžiagos. Vaizdo konferencijų metu mobiliąja garso įrašymo priemone (diktofonu) arba naudojantis vaizdo konferencijų programomis (pvz. Zoom) padarytas garso įrašas nustatyta tvarka saugomas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje. Vaizdo konferencijų metu padarytas garso ir vaizdo įrašas saugomas Nacionalinės teismų administracijos valdomame centriniame vaizdo konferencijų įrenginyje arba laikmenoje, kuri pridedama prie bylos medžiagos.
 • Fizinio teismo posėdžio metu visi posėdžio dalyviai privalo tinkamai dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones (veido kaukes arba respiratorius), laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, posėdžių salėje turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai, per posėdį skelbiamų pertraukų metu ir po posėdžių patalpos turi būti išvėdinamos, po posėdžių liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami.
 • Siekiant užtikrinti teismo proceso nepertraukiamumą, prireikus, turi būti bendradarbiaujama su kitais teismais dėl teismo posėdžiams organizuoti (nuotoliniu ar fiziniu būdu) reikalingų patalpų ar įrangos, taip pat pasitelkiamos bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis galimybės.
 • Nesant galimybės teismo posėdžius organizuoti rašytiniu, žodiniu nuotoliniu, žodiniu mišriu (nuotoliniu ir fiziniu) ar žodiniu fiziniu būdu, suplanuoti žodiniai teismo posėdžiai atidedami ir planuojami pasibaigus karantino režimui, o švelnėjant karantino sąlygoms (karantinui dar nepasibaigus) persvarstoma galimybė grįžti prie bylos nagrinėjimo. Byloje dalyvaujantys asmenys nedelsiant informuojami apie teismo posėdžių datos ir laiko pakeitimus.
 • Vykdant administravimo teismuose priežiūros funkcijas, turi būti atsižvelgiama į teismo veiklos, vykdant teisingumą, organizavimo pokyčius (apsunkinimus) ir atitinkamai formuojamas nustatytų procesinių terminų laikymosi vertinimas.
 • Proceso viešumo pricipo įgyvendinimas užtikrinamas organizacinėmis priemonėmis, iš anksto prognozuojant ir reguliuojant asmenų, pageidaujančių stebėti/klausyti teismo posėdį/posėdžius, srautus, teismo posėdžio vaizdą ir/ar garsą retransliuojant į visuomenei atvirą kitą teismo pastate esančią patalpą.
 • Užtikrinamas teisėjų, teismo darbuotojų darbo teismo patalpose atsekamumas, taip pat asmenų, dalyvavusių žodiniuose teismo posėdžiuose teismo patalpose, susipažinusių su bylos medžiaga teismo patalpose, stebėjusių teismo procesą teismo patalpose duomenų (vardas, pavardė, telefono numeris, apsilankymo teisme diena, trukmė) surinkimas, siekiant operatyvaus rizikų identifikavimo nustačius koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejus.
 • Laikomasi kitų reikalavimų valstybės įstaigų darbo organizavimui, lankytojų aptarnavimui, asmens apsaugos priemonių naudojimui, saugios įstaigos aplinkos užtikrinimui bei lankytojų informavimui, pasirenkant efektyvias šių reikalavimų įgyvendinimo priemones.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Nacionalinė teismų administracija

Komunikacijos skyrius

Tel. 210 7326, 8 652 85974

el. p. komunikacija@teismai.lt 

www.teismai.lt 

Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus