lt
En

ES struktūrinių fondų projektai

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ Nacionalinė teismų administracija įgyvendina du bendrai finansuojamus projektus:

1) 2017 m. rugsėjo 18 d. pasirašyta projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0002 „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ sutartis

Projekto trukmė – 4 metai (2017 m. rugsėjis – 2021 m. rugsėjis)

Biudžetas – 2.574.879,78 Eur

Projekto tikslas – didinti teismų veiklos efektyvumą, sukuriant pažangaus teismų išteklių valdymo ir bylų paskirstymo modelius, bei atnaujinti bylų duomenų tvarkymo procesus ir perkelti juos į elektroninę erdvę.

Numatomi projekto rezultatai: 1. Sukurti pažangų teismų išteklių valdymo modelį efektyviam teismų administracinės ir organizacinės veiklos organizavimui ir kilusių  problemų šalinimui. 2. Parengti bylų skirstymo modelį, skirtingų tipų ir instancijų bylų paskirstymui. 3. Sukurti elektronines priemones teismų dokumentų rengimui, informacijos valdymui, bylų paskirstymo procesų įgyvendinimui. 4. Stiprinti teismų sistemos atstovų kompetencijas naudotis elektroninėmis priemonėmis.

2) Projektas Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0005 - Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra

Projekto trukmė – daugiau nei 2 metai (2018 m. kovas – 2020 m. spalis)

Projekto tikslas – padidinti teisingumo vykdymo sistemos veiksmingumą, plėtojant mediacijos sistemą.

Biudžetas – 922.347,71 Eur.

Nuo 2018 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su projekto partneriais – Nacionaline teismų administracija, VĮ Registrų centru ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba įgyvendina projektą „Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“. 

Projekto veiklomis siekiama informuoti visuomenę apie galimybę ginčus spręsti mediacijos būdu, taip pat nuo 2020 m. sausio 1 d. metų įsigaliosiančią privalomąją mediaciją šeimos ginčuose (iš projekto lėšų finansuojamais lankstinukais, straipsniais spaudoje ir portaluose, reklamjuostėmis, radijo laidomis, numatomais reportažais televizijoje), užtikrinti patogų ir sklandų naudojimąsi mediacijos paslaugomis.

Vienas pagrindinių projekto tikslų yra užtikrinti sklandų ir kokybišką mediatoriaus parinkimo procesą – sukurti patogų naudojimui informacinės sistemos įrankį – Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Siekiant užtikrinti tinkamą mediatorių žinių ir gebėjimų patikrinimą, projekto metu buvo sukurta mediatorių kvalifikacinio egzamino programa.

Siekiant pasisemti gerosios praktikos ir ją įgyvendinti Lietuvoje atlikti pažintiniai vizitai į Suomiją, Norvegiją ir Nyderlandus, o vykdant projektą bus organizuojama tarptautinė konferencija.

Iš projekto lėšų numatoma pilnai pritaikyti privalomajai mediacijai septynias patalpas įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat sukurti metodinį leidinį – mediatoriaus vadovą bei užtikrinti kuo platesnį kvalifikuotų mediatorių sąrašą. Planuojama organizuoti mokymus asmenims, siekiantiems teikti mediacijos paslaugas bei mokymus teisėjams mediacijos tema.

                                                                          ***

Europos Komisijos finansuojamas projektas „Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas“

Nacionalinė teismų administracija, bendradarbiaudama su Latvijos Respublikos Nacionaline teismų administracija ir Kroatijos teisingumo ministerija nuo 2019 m. balandžio mėn. partnerio teisėmis pradeda įgyvendinti projektą „Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas“.

Projekto vykdytojas: Latvijos Respublikos Nacionalinė teismų administracija.


Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos Nacionalinė teismų administracija ir Kroatijos teisingumo ministerija.

 

Projekto tikslas – skatinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir prisidėti prie veiksmingo ir nuoseklaus Europos Sąjungos abipusio pripažinimo priemonių taikymo baudžiamosiose bylose. Įgyvendinant projekto veiklas planuojama plėtoti vieningą teismų praktiką, vykdant užsienio teisminių institucijų nustatytus bausmes ir prisidėti prie bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose stiprinimo. Projektas grindžiamas dviem Europos Sąjungos Tarybos pamatiniais sprendimais, t. y. 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje ir Nr. 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą.

 

Įgyvendinant projektą planuojama organizuoti gerosios patirties mainų vizitus į projekto partnerių šalis, sukurti vieningą teismų praktikos ataskaitą, kuri bus pristatyta teisėjams, organizuojant regioninius seminarus įvairiuose Lietuvos ir Latvijos regionuose, ir  surengiant vieną seminarą Zagrebe, bei organizuoti projekto baigiamąją konferenciją Latvijoje, siekiant aptarti Europos Sąjungos Tarybos sprendimų principų įgyvendinimo aspektus.

 

Bendras projekto biudžetas yra 97 098,22 eurų, iš kurių 80 proc. finansuojama  Europos Komisijos lėšomis, o 20 proc. –  Latvijos, Lietuvos ir Kroatijos biudžeto lėšų.

 

Įgyvendintos veiklos:

Pažintinio vizito dėmesio centre: teisminio bendradarbiavimo baudžiamosios bylose stiprinimas

2019 m. birželio 18-19 d. įgyvendinant projektą „Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas“ įvyko pažintinis vizitas Latvijos Respublikos Nacionalinėje teismų administracijoje ir Zemgalos apygardos teisme. Vizito metu Lietuvos Respublikos Nacionalinės teismų administracijos ir Kroatijos teisingumo ministerijos atstovai dalinosi patirtimi teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose skatinti, taip pat veiksmingoms bei nuoseklioms Europos Sąjungos abipusio pripažinimo priemonėms taikyti.

Susitikimo metu Lietuvos, Latvijos ir Kroatijos atstovai aptarė projekto veiklas ir trišalį bendradarbiavimo modelį, dalinosi tarptautine patirtimi bei iššūkiais bendradarbiaujant su užsienio teisėsaugos institucijomis baudžiamosiose bylose, buvo pristatyta teismų praktika sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimo srityje. Be to, susitikime pristatytos IT naujovės, taikomos tarptautiniam teismų bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose užtikrinti.

Įgyvendinant projektą, planuojama parengti vieningą teismų praktikos ataskaitą, apžvelgiančią Lietuvos, Latvijos ir Kroatijos patirtis vykdant užsienio teisminių institucijų nustatytas bausmes bei siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Taip pat organizuojami regioniniai ir tarptautiniai gerosios praktikos mainai.

Artimiausiu metu numatomi pažintiniai vizitai į Lietuvos Respublikos Nacionalinę teismų administraciją ir teismus bei Kroatijos Respublikos teisingumo ministeriją.

 

Efektyvesnio tarptautinio teisminio bendradarbiavimo paieškos baudžiamosiose bylose

2019 m. rugsėjo 25-26 d. įvyko pažintinis Latvijos teisėjų bei Kroatijos teisingumo ministerijos atstovų vizitas NTA ir Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmuose.

Susitikimo metu Latvijos ir Kroatijos atstovams buvo pristatyti Lietuvos teismų sistemos reformos ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimai. Be to, vizito dalyviai susipažino su Lietuvos teismų  sistemos informacinių technologijų inovacijomis, apsilankė NTA įsikūrusioje teismų ekspozicijoje.

Vizito dalyviai kartu su Lietuvos teisėjais ir Nacionalinės teismų administracijos (NTA) atstovais dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kurios metu trijų šalių atstovai dalinosi problematika ir gerosios praktikos pavyzdžiais teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje, taip pat ieškojo veiksmingesnių ir nuoseklesnių sprendimų tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui.

Dalinantis tarptautine praktine patirtimi ir iššūkiais bendradarbiaujant su užsienio teisėsaugos institucijomis baudžiamosiose bylose, pažymėta, kad vieni didžiausių praktinių iššūkių yra susiję su efektyvios ir veiksmingos komunikacijos problematika tarp skirtingų institucijų, ilgais terminais, vertimo paslaugų proceso dalyviams veiksmingu užtikrinimu.

Atsižvelgiant į tai, siūlyta stiprinti teisėsaugos bendradarbiavimą su probacijos tarnybomis, organizuoti tarptautines praktines apvalaus stalo diskusijas tarp skirtingų šalių teisėjų ir teisėsaugos institucijų, organizuoti tarptautinius praktinius mokymus, taip pat sukurti tarptautinių kontaktų tinklą tarp suinteresuotų institucijų veiksmingesnei komunikacijai užtikrinti.

Projekto „Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose plėtojimas“ įgyvendinimo metu vykdomi vizitai Latvijos, Lietuvos ir Kroatijos teismų sistemos institucijose, planuojama parengti vieningą teismų praktikos ataskaitą, apžvelgiančią trijų šalių patirtis vykdant bausmes bei siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Taip pat organizuojami regioniniai ir tarptautiniai gerosios praktikos mainai.

Projekto vykdytojas – Latvijos Respublikos Nacionalinė teismų administracija.

Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos Nacionalinė teismų administracija ir Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus