Skip to content
logo
lt
En

Teismų pranešimai spaudai

Rinkimams į Europos Parlamentą pagrįstai atsisakyta registruoti 10 000 rinkėjų palaikymo neturintį kandidatų sąrašą

2014.04.24

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs administracinę bylą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo, konstatavo, jog ši institucija ginčytu sprendimu teisėtai ir pagrįstai atsisakė įregistruoti B visuomeninio rinkimų komiteto iškeltų kandidatų sąrašą rinkimams į Europos Parlamentą, kadangi jis nepateikė 10 000 tūkstančių rinkėjų parašų, kaip to reikalauja Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas.

Nagrinėtoje byloje pareiškėjai - B visuomeninis rinkimų komitetas ir šio visuomeninio rinkimų komiteto iškelti kandidatai 2014 metų rinkimams į Europos Parlamentą – nesutiko su paminėtu Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, teigdami, jog Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo nuostata, kurioje įtvirtinta sąlyga keliamų kandidatų sąrašui turėti 10 tūkstančių rinkėjų palaikymą, prieštarauja Europos Sąjungos teisei, Lietuvos Respublikos Konstituciniam aktui „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“, Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir joje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog Europos Sąjungos teisės aktuose (prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtame Akte dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, iš dalies pakeistame 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas) yra nustatyta, jog rinkimų procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje reglamentuoja jos nacionalinės nuostatos. Tiek, kiek Europos Sąjungos teisė nereguliuoja atitinkamų rinkimų į Europos Parlamentą aspektų, diskrecija juos nustatyti yra suteikta valstybėms narėms.

LVAT taip pat pažymėjo, jog Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) patvirtintame Kodekse dėl geros rinkimų praktikos nurodyta, kad visuotinė rinkimų teisė reiškia, jog visi asmenys turi teisę balsuoti ir būti kandidatais rinkimuose, tačiau jiems gali būti keliami tam tikri reikalavimai, pavyzdžiui, amžiaus ir pan. Šiame dokumente atkreiptas dėmesys, kad atskirų kandidatų ar kandidatų sąrašų pateikimui gali būti keliamas reikalavimas surinkti tam tikrą minimalų rinkėjų parašų skaičių, tačiau įstatymai neturėtų reikalauti surinkti 1 proc. rinkėjų atitinkamoje rinkimų apygardoje viršijančio parašų skaičiaus.

Atsižvelgusi į tai, LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, jog Europos Sąjungos teisės aktais esant nustatytoms tik esminėms rinkimų į Europos Parlamentą nuostatoms ir principams, kompetencija įtvirtinti detalią rinkimų organizavimo tvarką, taigi ir reikalavimus (sąlygas), keliamus asmenims, siekiantiems kandidatuoti į Europos Parlamento narius, pavesta nacionalinei valstybių narių teisei. Todėl vien tai, kad tokie reikalavimai gali skirtis atskirose valstybėse narėse, savaime nereiškia, jog pažeidžiamas ar paneigiamas lygių, visuotinių ir tiesioginių rinkimų principas.

LVAT teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, taip pat į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, konstatavo, jog jai nekyla abejonių dėl Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo nuostatų, numatančių reikalavimą kandidatų sąrašui turėti ne mažiau kaip 10 000 rinkėjų palaikymą, atitikties pareiškėjų nurodytoms Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatoms. Teismas padarė išvadą, jog Vyriausioji rinkimų komisija, spręsdama klausimą dėl B visuomeninio rinkimų komiteto iškeltų kandidatų sąrašo įregistravimo rinkimams į Europos Parlamentą, neturėjo teisinio pagrindo aptariamo reikalavimo netaikyti. Atsižvelgus į tai, pripažinta, kad ginčytas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. R-143-13-14. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Informaciją pateikė:
Neringa Lukoševičienė
Vyriausioji specialistė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | www.lvat.lt
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius
Tel. (8 5) 2685583; Mob.tel. 8 655 22506; Faks. (8 5) 2685875