Skip to content
logo
lt
En

Apie Komisiją

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija) – pagal Teismų įstatymo 551 straipsnio nuostatas sudaryta komisija, kurios tikslas – padėti Respublikos Prezidentui atrinkti tinkamiausius kandidatus teismų teisėjų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų pareigoms užimti.

Tris Atrankos komisijos narius teisėjus skiria Teisėjų taryba, keturis visuomenės atstovus – Respublikos Prezidentas. Respublikos Prezidentas iš Atrankos komisijos narių skiria Komisijos pirmininką ir, suderinęs su Teisėjų taryba, nustato šios komisijos darbo tvarką. Atrankos komisijos nariais negali būti skiriami Teisėjų tarybos nariai.
Atrankos komisiją aptarnauja Nacionalinė teismų administracija.

Atrankos komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašu, Respublikos Prezidento patvirtintais Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijais, Teisėjų tarybos patvirtintais Teisėjų karjeros siekiančių asmenų atrankos nuostatais ir Teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijais.

Atrankos komisijos veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, nepriklausomumo, objektyvumo ir teisėtumo principais.

Atrankos komisija vykdo šias atrankas:

* pretendentų į dvejiems metams skiriamo apylinkės teismo arba to teismo rūmų teisėjo pareigas, kai nėra galimybės jo paskirti be atrankos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi;

* pretendentų į apylinkės teismo teisėjų vietas;

* teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitus to paties teismo, kurio teisėjais jie paskirti, rūmus, arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą;

* teisėjų karjeros siekiančių asmenų, t. y. pretendentų į apygardos teismo, apygardos administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų vietas;

* teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, t. y. pretendentų į apylinkės teismo, apygardos teismo, apygardos administracinio teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, skyriaus pirmininko pareigas;

* teisėjų atrankas, kai jos yra būtinos, į laisvas ar atsilaisvinsiančias teisėjų vietas, į kurias pretenduoja:

- buvę teisėjai, kurie atitinka Teismų įstatymo 61 straipsnyje numatytas sąlygas, pageidaujantys būti paskirti į tos pačios ar bet kurį žemesnės pakopos teismą;

- teisėjai, pageidaujantys būti paskirti į žemesnės pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos žemesnės pakopos teismą.

 Teisės aktai 
1. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašas 
2. Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijai
3. Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašas
4. Teisėjų karjeros siekiančių, į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų vertinimo kriterijai 
5. Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, Teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas
6. Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas
7. Ekspertų pasitelkimo pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių ir asmeninių kompetencijų įvertinimui tvarkos aprašas.
8. 2022 m. kovo 2 d.  Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 6P-35-(1.1.E) "Dėl Pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių kompetencijų vertinimo organizavimo ir koordinavimo Nacionalinėje teismų administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" .


Klausimynas pretendentams į teisėjus

 

 

 

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Sekite mus