Skip to content
logo
lt
En

Teisėjų atrankos skelbimas ir organizavimas

Teisėjų ir pretendentų į teisėjus atranka vykdoma etapais:

 1. Respublikos Prezidento kanceliarija paskelbia atranką Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje.
  Skelbime nurodoma, į kokią vietą pradedama atranka, data, iki kurios gali būti teikiami prašymai dalyvauti atrankoje; informacija, kad pradedama atranka į teisėjo, kuris bus skiriamas dvejiems metams, pareigas - kai organizuojama tokia atranka. Prašymams dalyvauti atrankoje nustatomas ne trumpesnis nei 10 darbo dienų terminas. Atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašas sudaromas ne vėliau nei per 5 darbo dienas po termino prašymams dalyvauti atrankoje pateikti pabaigos.

  1. Per šį terminą:
   • asmenys, kurie pagal Teismų įstatymo nuostatas gali būti paskirti atitinkamo teismo teisėjais be atrankos, Respublikos Prezidento kanceliarijai per Nacionalinę teismų administraciją pateikia motyvuotus prašymus dėl pageidavimo būti paskirtu / perkeltu atitinkamo teismo, kai teismas sudarytas iš teismo rūmų - konkrečių teismo rūmų, teisėju be atrankos. Teisėjai, pageidaujantys būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitus, to paties teismo, kurio teisėjais jie paskirti, rūmus, arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, taip pat turi turėti galiojančią Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos (toliau - NTVVK) išvadą. Tais atvejais, kai nebuvo atliktas veiklos vertinimas ar išvada nebegalioja, - kreiptis į NTVVK dėl neeilinio veiklos vertinimo atlikimo.
   • motyvuotą prašymą rekomenduojama pateikti per laikotarpį nuo atrankos paskelbimo iki atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašo sudarymo.
   • asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje į paskelbtą vietą, Nacionalinei teismų administracijai pateikia prašymus dėl įrašymo į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą (toliau – Sąrašas) / Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą (toliau  – Registras) / Teisėjų, pageidaujančių būti perkeltais į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą, ir Teisėjų, siekiančių karjeros tos pačios pakopos teismuose, duomenų bazes (toliau – Duomenų bazės) arba papildo savo ankstesniuose prašymuose nurodytus pageidavimus dėl teismų, kai teismas sudarytas iš teismo rūmų - konkrečių teismo rūmų, pareigų, į kuriuos (-kurias) norėtų būti paskirti.
  2. Pretendentai į teisėjus (t. y. teisės krypties socialinių mokslų daktarai) į Sąrašą ar Registrą įrašomi per 40 darbo dienų, jeigu per šį terminą gaunama visa reikalinga informacija, patvirtinanti atitiktį reikalavimams, todėl siekiant tapti teisėju nerekomenduojama laukti, kol bus paskelbta atranka į konkrečią pageidaujamą vietą, o tiesiog pateikti dokumentus.
 2. Pasibaigus atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašo sudarymo terminui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Nacionalinė teismų administracija pateikia Respublikos Prezidento kanceliarijai atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašą (-us). 

 3. Respublikos Prezidento kanceliarija, gavusi atrankoje ketinančių dalyvauti asmenų sąrašą (-us) ir asmenų, kurie pagal Teismų įstatymo nuostatas gali būti paskirti atitinkamo teismo, kai teismas sudarytas iš teismo rūmų - konkrečių teismo rūmų, teisėjais be atrankos, prašymus priima sprendimą:
  1. sustabdyti atrankos procedūrą, kol Teismų įstatymo nustatyta tvarka bus išspręstas asmens paskyrimo / perkėlimo į atitinkamas pareigas be atrankos klausimas. Jeigu priimamas sprendimas asmenį / teisėją paskirti / perkelti ir teisme ar teismo rūmuose nebelieka laisvų vietų, - atranka toliau nebeorganizuojama. 
  2. kreiptis į Nacionalinę teismų administraciją ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją dėl tolesnio atrankos organizavimo (jeigu priimamas sprendimas asmens / teisėjo nepaskirti / neperkelti arba paskyrus / perkėlus teisme ar teismo rūmuose lieka laisvų vietų;
  3. paskelbti naują atranką, jei atrankoje pageidauja dalyvauti tik vienas asmuo arba atrankoje išreiškė norą dalyvauti tik tie asmenys, kurie anksčiau yra dalyvavę atrankoje į tas pačias pareigas, bet Respublikos Prezidentas neskyrė šių asmenų į atitinkamas pareigas. 
 4. Po Respublikos Prezidento kanceliarijos kreipimosi (pagal 3.3 p.), Nacionalinė teismų administracija pateikia informaciją apie būsimą atranką ir jos dalyvius:
  1. paskelbia savo interneto tinklapyje teisėjų atrankoje dalyvaujančių asmenų sąrašą ir informaciją apie šių asmenų išsilavinimą bei teisinio darbo patirtį;
  2. teisės aktų nustatyta tvarka surenka ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisijai bei Respublikos Prezidento kanceliarijai pateikia visus atrankos komisijos posėdžiui reikalingus dokumentus;
  3. paskelbia savo interneto tinklapyje informaciją apie Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdžio vietą, datą ir laiką;
  4. iki posėdžio likus ne mažiau kaip 5 dienoms el. paštu informuoja asmenis, dalyvausiančius atrankoje.
 5. Atliekamas teisėjų, pageidaujančių būti perkeltiems į kitą tos pačios pakopos teismą arba į kitus to paties teismo, kurio teisėju jis paskirtas, rūmus, arba į kitos jurisdikcijos tos pačios pakopos teismą,  teisėjų pretenduojančių į aukštesnės pakopos teismą, teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar skyriaus pirmininko pareigas, neeilinis veiklos vertinimas (išskyrus atvejus, kai po paskutinio periodinio ar neeilinio teisėjo veiklos vertinimo praėjo mažiau nei treji metai).
 6. Įvyksta Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdis, komisijos išvados pateikiamos Respublikos Prezidentui.

Atrankoje dalyvavę asmenys, nesutinkantys su Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos išvada, pagal Teismų įstatymo 551 straipsnio 10 dalį, turi teisę per 7 dienas po Atrankos komisijos išvadų paskelbimo pateikti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui skundą dėl esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių turėti įtakos objektyviam dalyvavusių pretendentų įvertinimui.

Naujienų prenumerata

Įvykių ir renginių kalendorius

Birželis 2024
P A T K P Š S
27 28 29 30 31

2024.05.31  |  10:00

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sekite mus